Hit – men ikke lenger? – I så fall er det et løftebrudd!

FRYKTER FOR VIDERE FRAMDRIFT: – I verste fall blir det ikke noe av gang- og sykkelstien, sier Frode G. Hestnes (FrP) som går sammen med Thorvald Hillestad (SP) og Heming Olaussen (SV) om en tverrpolitisk interpellasjon fra Re. Foto: Stian Ormestad.

Det er høyst usikkert hva som skjer videre med planene for gang- og sykkelsti langs Bispeveien fra Linnestad til Ås. Det får disse tre fra Re til å reagere.

Bakgrunn: Spøker det for sykkelsti fra Linnestad til Ås?

I den siste papiravisa kan du lese at bekymringa for Bispeveien og gang- og sykkelsti fra Linnestad til Ås har blitt adressert i fylket, det sto fylkestingsrepresentant Kristian Erling Sommerseth (SV) for.

Han frykter at forslaget til fylkestingsmøtet seinere i desember velter vedtaket for å endelig få gang- og sykkelsti på plass her.

Viktig sak for bygda vår

Nå krever lokale folkevalgte fra Re at nye Tønsberg setter makt bak kravet om å få fullført planen for en viktig gang- og sykkelvei som vil forene de to gamle kommunene.

Og kravet forener politiske krefter fra hele den politiske skalaen – akkurat som det var tradisjon for i gamle Re kommune når det var snakk om viktige saker for bygda vår:

Gammel-ordfører Thorvald Hillestad (SP) møter lokalavisa sammen med Frode G. Hestnes (FrP) og Heming Olaussen (SV).

– Helt klart et løftebrudd

– Hit, men ikke lenger?, stusser de tre fra Re – for på Linnestad er det slutt på gang- og sykkelsti. Og sånn har det vært lenge. Men på tampen av Re kommunes eksistens skjedde det endelig noe:

– Nå er det denne biten som mangler i puslespillet. Både finansiering og vedtak var i boks – men så risikerer vi at det ikke blir noe av likevel, frykter Thorvald, gammel-ordføreren i gamle Re kommune, nå kommunestyrerepresentant i nye Tønsberg kommune.

– Det er et helt klart løftebrudd, understreker FrP-Frode, tidligere varaordfører i gamle Re kommune, nå kommunestyrerepresentant i nye Tønsberg kommune. Han viser til det som skjedde da Re fikk statlige kroner til oppgradering av Bispeveien.

Har kjempa med nebb og klør

– Da kom gang- og sykkelsti fra Bakke mølle til Svinevoll på plass, og så skulle fylket følge opp med gang- og sykkelsti fra Linnestad til Ås. Blir ikke dette noe av, ja – da er det løftebrudd, gjentar FrP-Frode.

Thorvald har trua på at det blir et felles push på saken fra Tønsberg-hold. De tre fra Re skriver en felles tverrpolitisk interpellasjon til kommunestyremøtet 8. desember:

– Jeg har all grunn til å tru at den blir godt tatt i mot av ordføreren, sier en optimistisk gammel-ordfører, som i sin ordførertid kjempa med nebb og klør for saken.

Ikke rart folk blir skuffa

Uten at det foreløpig har blitt noe av gang- og sykkelsti fra Linnestad til Ås. – Jeg forventer at dette blir noe av nå, vi må få satt en sluttstrek for denne lange kampsaken for folk i Re, sier SV-Heming.

– Dette har vi jobba for i mange år, i gamle Re kommune – tverrpolitisk og helt samstemte, da som nå. Og når kampen egentlig er vunnet og alt er klappet og klart for bygging, så skapes det usikkerhet – igjen.

– Da er det ikke rart at folk blir skuffa når det er usikkert om dette kommer på plass.

Betyr mye for mange

– Dette betyr mye for mange – det er bra for trafikksikkerheten og det er bra for folkehelsa. Flere kan ta sykkelen eller beina fatt – og det er jo det vi ønsker, understreker SV-Heming.

Tidligere har gammel-ordfører Thorvald latt seg sitere på at denne gang- og sykkelsti-strekningen er et perfekt eksempel på en felles kampsak på tvers av gamle kommunegrenser i den nye storkommunen.

Derfor er håpet at nye Tønsberg kommune ved ordføreren kan si klart ifra om hvor viktig denne gamle kampsaken er.

Rundt tusen reinger jobber i Tønsberg

– Vi veit fra tidligere undersøkelser at det er rundt tusen mennesker i Re som jobber i Tønsberg. Og vi er fullstendig klar over at flaskehalsen for gående og syklende er denne strekningen som mangler gang- og sykkelsti, sier en engasjert Thorvald.

I sin tid som ordfører i gamle Re kommune fortalte han at det var lite som engasjerte mer enn Bispeveien-problematikk.

Derfor var det stor jubel da vedtak for gang- og sykkelsti kom på plass, både nordover og sørover på Bispeveien.

Kommune og stat har gjort sitt – nå må fylket gjøre sitt

Men så kom det nye tall på bordet: Det ble satt av 62 millioner kroner til gang- og sykkelsti Linnstad – Ås, i det opprinnelige fylkesting-vedtaket.

Nå viser det seg at trøblete grunnforhold kan gjøre prosjektet rundt 50 millioner kroner dyrere. Derfor drøftes videre framdrift i forslaget fra fylkesdirektøren.

Det provoserer hvis det blir til at gamle Re kommune og staten har gjort sitt, mens fylket ikke fullfører sin del av dealen, forteller FrP-Frode.

Toner ned dramatikken

Den dealen, som ble inngått da daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bevilget statlig støtte til en sikrere Bispevei, sa noe om fordelingen av ansvar for gang- og sykkelsti fra Bakke mølle til Svinevoll – som er på plass – og gang- og sykkelsti Linnestad – Ås.

Håpet nå er at nye Tønsberg kommune ved ordføreren kan pushe på i saken, ovenfor fylkestinget som får det endelige ordet i saken. I fylkestinget sitter det en fra Re, Per Asbjørn Andvik (SP).

Han toner ned usikkerheten, og mener ordlyden i fylkesdirektørens forslag til fylkestinget er langt ifra så dramatisk som det blir framstilt:

Ikke avlysning, men en mulig utsettelse?

– Tiltaket er IKKE tatt ut av budsjettet for 2022 og er med i økonomiplanen for 2022 til og med 2025, understreker Per Asbjørn i prat med ReAvisa.

– Slik jeg oppfatter planen, redegjørelse og budsjettet, blir tiltaket tenkt gjennomført i 2023 og ikke i 2022 som først tenkt, sier han – med trua på at tiltaket blir realisert.

At det drøftes mulige konsekvenser er nå så – men at det varsles flere undersøkelser og større sikkerhet rundt grunnforhold, tror Per Asbjørn at bare er lurt.

TRE FRA RE: Frode G. Hestnes (FrP), Thorvald Hillestad (SP) og Heming Olaussen (SV) frykter for at det spøker for planene for gang- og sykkelsti langs Bispeveien fra Linnestad til Ås. Foto: Stian Ormestad.

Hele interpellasjonen lyder slik:

Interpellasjon Tønsberg kommunestyre den 8. des. 2021 fra Heming Olaussen (SV), Frode Hestnes (Frp) og Thorvald Hillestad (Sp): Gang/sykkelvei Ås – Linnestad.

Fv 35, Bispeveien, er avlastingsvei for E18. Da Skjeggestadbrua kollapset i februar 2015 fikk brukere av veien samt beboere, i halvannet år merke hva det innebærer.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var klar på at veien måtte ha en slik standard at avlasting kunne foregå uten at fartsgrensene måtte settes ned.

Gående og syklende er naturlig nok svært utsatte trafikanter når Bispeveien skal overta E18 sin rolle. Det har da også blitt bygget g/s-veier her, ikke minst i forbindelse med anlegg av vann- og avløpsledninger nordover til Eikern.

Nevnes må og statens finansiering av parsellen Bakke mølle – Svinevoll nå nylig. Ås – Linnestad er dermed den siste strekningen som gjenstår for å få en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Svinevoll og Tønsberg.

Vestfold fylkesting tok ballen i forrige fylkestingsperiode og la inn 62 mill kroner i økonomiplanen for året 2022. Etter sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker i 2020 skjøv det nye fylkestinget på tiltaket et par års tid.

I den forbindelse vises det til en interpellasjon i vårt kommunestyre i mars 2020 fra Frode Hestnes, hvor viktigheten av å få g/s-veiparsellen på plass, ble understreket.

I fylkesdirektørens budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 for Vestfold og Telemark fylkeskommune er de 62 mill kronene tatt ut. I stedet skal det fremmes en egen sak for politisk behandling da, sitat fylkesdirektøren:

«Det er avdekket problemer knyttet til grunnforhold og stor erosjon langs vassdrag, også inn mot eksisterende brukonstruksjon. Forhold som er avdekket til nå indikerer en økning i totalkostnader i prosjektet på i overkant av 50 mill kroner.»

Til tross for de nye momenter og kostnader som har framkommet mener fylkesdirektøren at byggestart fortsatt kan være mulig i 2023. Imidlertid kan en vel se for seg at utsettelser fort vil kunne oppstå.

Fylkestinget har budsjettmøte den 14. desember. Vil ordføreren gi en tydelig melding på vegne av Tønsberg om bekymring for at fylkesdirektørens innstilling fort kan bety at gang/sykkelvei Ås – Linnestad vil bli utsatt, og kanskje til og med utgå?

Vil ordføreren også gi uttrykk for at kommunen har en tydelig forventning til at det iverksettes nødvendige tiltak mot at så skjer?

Fra arkivet: Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

Les også: Millioner til fylkesveier – men ikke ett øre går til Re.

Les også: – Endelig er denne asfaltflekken på plass!

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa, oktober 2009.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

Les mer om styre og stell.

,