Spøker det for sykkelsti fra Linnestad til Ås?

PROBLEMVEIEN BISPEVEIEN: Gang- og sykkelsti langs hele Bispeveien inn mot by’n kan fortsatt bare forbli en drøm. Enda prosjektet er inne i planene. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad.

Flere frykter for framdrifta til den planlagte gang- og sykkelstien langs Bispeveien. I verste fall skrinlegges prosjektet helt.

Bakgrunn: Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

– Dette gir all grunn til bekymring. Jeg ser ikke bort i fra at dette kan være begynnelsen på slutten for prosjektet, sier fylkestingsrepresentant Kristian Erling Sommerseth (SV) til ReAvisa.

Han løfta saken med et spørsmål rundt budsjettet for 2022, der prosjektet som det er blitt kjempa for fra Re-hold i årevis overraskende nok er blitt tatt ut av planen.

Bekrefter usikkerheten

BEKYMRA FOR BISPEVEIEN: Fylkestingsrepresentant Kristian Erling Sommerseth (SV). Foto: Privat.

«Jeg viser til fylkesdirektørens forslag til budsjett 2022 pkt 2a hvor man tar ut prosjektet Ås Linnestad som man skal komme tilbake til politisk behandling. Hvilke konsekvenser får dette for timeplan og fremdrift av prosjektet», spurte SV-eren.

Fylkesdirektørens svar (ekstern lenke) bekrefter frykten for stor usikkerhet for prosjektet: «Prosjektet Fv. 35 Ås – Linnestad har en vedtatt total ramme på 62,0 mill. kr. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til prosjektet og det forventes en betydelig kostnadsøkning.

Det er avdekket problemer knyttet til grunnforhold og stor erosjon langs vassdrag, også inn mot eksisterende brukonstruksjon. Forhold som er avdekket per nå indikerer en økning i totalkostnader i prosjektet på i overkant av 50,0 mill. kr».

Kan klare opprinnelig tidsplan

Videre: «Omregulering er nødvendig da det kreves tiltak ut over planområdet for å hindre utglidning av veg, bru og bredder langs vassdrag. Reguleringsplan forventes vedtatt i løpet av 2022.

Det betyr i beste fall at prosjektet kan gå sin gang uten utsettelse, men i verste fall at prosjektet ikke blir noe av hvis de folkevalgte i fylket vender tommelen ned på grunn av økte kostnader og omfang.

«Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag foregår parallelt, slik at byggestart fortsatt kan være mulig i 2023», heter det i fylkesdirektørens svar.

En lang kamp

Ifølge fylkesdirektørens forslag skal en ny sak legges fram for politisk behandling før byggestart «for beslutning av utstrekning og omfang av utbyggingen og finansiering av ønsket tiltak».

Men svaret skaper, med god grunn, en usikkerhet for folk her i Re, som har kjempa for gang- og sykkelsti langs Bispeveien, både her og der.

Gang- og sykkelstien fra Bakke mølle til Svinevoll kom på plass i fjor. Nå er det høyst usikkert når Linnestad – Ås er på plass.

GANG- OG SYKKELSTI-ÅPNING: I fjor var det Bakke mølle – Svinevoll sin tur. Straks skal det bli Linnestad – Ås sin tur. Eller? Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les også: Se snora klippes for den nye gang- og sykkelstien.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

Les mer om styre og stell.

,