Ber ny-ordføreren pushe på for en bedre Bispevei

DEN GANG DA: Frode Hestnes på Bispevei-befaring sammen med daværende samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og daværende statssekretær Bård Hoksrud (alle FrP). Fem år etter omkjøringskaoset på Bispeveien har det skjedd null og intet. Det provoserer Frode. Foto: Stian Ormestad.

I gamle Re kommune var trøkket opp hele veien på å få en sikrere Bispevei, og det ga resultater med penger direkte fra samferdselsministeren. Men hvor blir det av tiltakene?

Bakgrunn: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei

Det er Frode Hestnes (FrP) som holder trøkket oppe i den nye storkommunen, med en interpellasjon til det neste kommunestyremøtet, til uka onsdag 11. mars:

«Det har vært mange runder mellom tidligere ordfører i Re kommune og Fylkeskommunen/Statens vegvesen om disse tiltakene og Fylkeskommunens bidrag. Og tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse har variert og blitt utsatt, litt om hverandre».

Utsettelse etter utsettelse

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa, oktober 2009.

«Seinest i fjor var dette tema, og Statens vegvesen bedyret da oppstart muligens seint i 2019, i hvert fall i 2020», skriver Frode.

UTÅLMODIG: Frode Hestnes (FrP) fra Våle. Foto: Stian Ormestad.

«Så får vi i år høre at tiltakene er utsatt til 2023 – 2024 av budsjettmessige hensyn? Seinest i epost fra hovedutvalgsleder Arve Høiberg i VTFK 26. februar d.å.»

«Dette kan etter interpellantens mening ikke stemme, da alle tiltak har vært fullfinansiert – enten fra Staten eller Fylkeskommunen».

«Spørsmål til ordfører: Kan ordfører bidra til at denne saken avklares, og at vi får på plass de tiltakene som er lovet og planlagt på Bispeveien?»

Ble enige med Staten om et spleiselag

Etter årevis med fokus på den ulykkesbelastede Bispeveien gjennom Re – en av de første forsiden i ReAvisa var faktisk en dyster statistikk over antall hardt skadde og drepte her – kulminerte det hele på nyåret for fem år siden:

Da rasa Skjeggestadbrua på E18, og all trafikk ble dirigert via Bispeveien en lengre periode. Det viste hvor dårlig egnet Bispeveien var, og hvor stor belastning og risiko det innebærer for lokalbefolkningen hvis noe sånt skulle skje igjen på E18.

Re og Holmestrand tok raskt tak i dette, og utfordra samferdselsministeren til å gjøre tiltak på Bispeveien og i Holmestrand sentrum, både for å bøte på slitasjen, men også for å øke trafikksikkerheten.

Som Frode forklarer i interpellasjonen: Det var flere møter og mange som utøvde «press» mot sentrale myndigheter, også Vestfold fylkeskommune som vei-eier var med i dialogen. Fylkeskommunen la på bordet en «egenandel» som skulle gjøre det lettere for staten å bidra med midler.

Tre år siden penga ble lagt på bordet

Det resulterte i at Fylkeskommunen skulle sørge for sykkelvei fra Ås til Linnestad, dersom staten bidro med finansiering av tiltak lenger nord på Bispeveien. Det er da snakk om gang og sykkelvei fra Svinevoll til Bakke mølle.

Februar 2017 besluttet Samferdselsdepartementet at det skal bevilges et tilskudd på til sammen 65 millioner kroner til følgende tiltak på fylkesvegnettet i Vestfold:

  • Etablering av manglende sykkelvei langs Bispeveien sør for Svinevoll til Skinneneveien (om lag 20 millioner kroner)
  • Etablering av busslommer og forbikjøringslommer for traktor/anleggsmaskiner på begge sider av veien på strekningen Bispeveien Svinevoll – Kronlia (om lag 10 millioner kroner)
  • Trafikksikkerhets – og veitiltak i Holmestrand kommune (om lag 25 millioner kroner)
  • Asfaltering på Bispeveien der det er behov som følge av slitasje (om lag 10 millioner kroner)

Koker bort i kålen?

Nå ser det ut til å koke bort i kålen i den nye Fylkeskommunen Vestfold og Telemark, og kanskje også i den nye storkommunen.

Det mens vi i Re må leve med den sterkt trafikkerte og ulykkesbelasta veistrekningen som hovedfartsåre gjennom Re.

Uten oppgraderinger som lova?

Nå kommer E18-trafikken via Bispeveien – igjen.

Siste smak av omkjøringstrafikk på Bispeveien?

Nå blir det gang- og sykkelvei hele veien til by’n!

Les flere saker om Bispeveien i ReAvisa-arkivet.

,