Vil prate med folk om kommunesammenslåing

020516_KOMMUNESAMMENSLAING_1

STÅR PÅ STAND: Disse representerer alle partiene som skal stå på stand i kveld og i morra på Revetal – pluss Venstre. Info-kampanjen er i gang fram til folkemøter og innbyggerundersøkelse over sommeren. Det endelig vedtaket om kommunesammenslåing er planlagt til 21. september 2016. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Flest fordeler – og kanskje også de største ulempene? – ved å slå Re sammen med Tønsberg, mens Holmestrand og Hof har vi allerede erfaringer fra å samarbeide med. Horten derimot har vi lite å gjøre med.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Utredningen «Re kommune – overordnet analyse av alternativene Re og Nye Holmestrand, Re og Horten, Re og Tønsberg» ble offentliggjort fredag 13. mai 2016. Den skal endelig behandles politisk i kommunestyrets juni-møte, men info-kampanjen sparkes allerede i gang i dag.

Fredag 20. mai fra klokka 16.30 til 19.00 og lørdag klokka 10.00 til 15.00 står Ap, Frp, V, Krf, Sp og H på Revetal. – Kom gjerne bortom oss for en prat, oppfordrer Tove Øygarden (H) på sin Facebook-side på vegne av flertallspartiene.

Rapporten ble bestilt av et enstemmig kommunestyre i mars, til en kostnad på inntil 500.000 kroner. Det eksterne konsulentfirma PwC og Telemarksforskning har foretatt en grov analyse av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Et mindretall ved SV og MDG ville også utrede alternativet Re aleine, men det forslaget falt.

Dermed er alternativene sammenslåing med Tønsberg, Horten eller nye Holmestrand. Hele rapporten kan leses her, med en oppsummering på side 7.

De største fordelene økonomisk, den største tilhørigheten, og den største graden av et felles bo- og arbeidsmarked finnes i en ny kommune med Re og Tønsberg.

På den andre siden – «fare for sentralisering» og «storebror – størrelsesforskjeller» er nevnt som ulemper.

Horten kommune anses som robust på tjenesteproduksjon og økonomi, men ulempene er svak tilhørighet, svakest kollektivtransport og veiforbindelser.

Den fordelen som trekkes fram med Holmestrand er at her har det interkommunale samarbeidet kommet lengst, med tanke på en kommunesammenslåing. «Best samarbeidserfaring administrativt», står det skrevet.

På fordeler står også «noe økt økonomisk robusthet» – den dårligste av alle tre alternativene.

Et av målene i reformen er at kommuner skal i større grad dekke et felles bo- og arbeidsmarked. Der stiller Tønsberg klart sterkest.

«Rett under 40 prosent av kommunens yrkesaktive arbeider i Re kommune, mens et flertall på 60 prosent av de yrkesaktive pendler til en arbeidsplass utenfor kommunen».

«I kommunealternativet Re og nye Holmestrand, vil andelen arbeidstakere som bor og jobber i samme kommune være 47 %, tilsvarende 56 % for alternativet Re og Horten, vel 60% for alternativet Re og Tønsberg».

«Rundt 1.100 arbeidstakere pendler fra Re til Tønsberg, mens ca. 370 arbeidstakere pendler andre veien. Pendlerstrømmen fra Re til hhv Horten og Holmestrand er tilnærmet lik, rett rundt 300, mens et betydelig færre antall arbeidstakere pendler motsatt vei».

«Tønsberg synes å ha en sterkere og mer integrert knutepunktstruktur enn Horten og Holmestrand».

«Re kommune ligger sentralt i dette infrastrukturbildet og har relativt lett tilgjengelighet til hele nord-søraksen. Vest-øst aksene fra Re er mindre utbygget både når det gjelder veinett og kollektivtransport».

Når det gjelder identitet og tilhørighet til den nye kommunen, vil det være «en særskilt utfordring uansett hvilket av de tre alternativene som velges».

«Interkommunal identitet vil ikke være på plass ved etableringen av den nye kommunen og må følgelig utvikles både målrettet og systematisk over tid. Det vil ta tid å avlære mellommenneskelig «vi-følelse» i den gamle kommunen og bygge ny mellommenneskelig «vi-følelse» i den nye (jfr erfaringene ved etableringen av Re kommune)».

I innbyggerundersøkelsen fra 2014 ble det gjort følgende funn: Innbyggerne i Re har sterkest tilhørighet til sitt lokale bostedsområde i kommunen, innbyggerne i Re har stor tilhørighet til Re kommune, og en tredjedel av innbyggerne i Re har stor tilhørighet til Tønsberg – for innbyggerne i Re er det Tønsberg som er byen for uteliv og kultur.

Når det gjelder lokaldemokrati er det størst valgoppslutning i små kommuner. Av de aktuelle kommunene, har Hof en valgoppslutning over landssnittet.

Alle bykommunene ligger under landssnittet i valgoppslutning. I større kommuner viser det folkelige engasjementet seg på andre måter, er erfaringene – som ved pressgrupper, aksjoner, opprop, med mer.

Konklusjonen i rapporten er på linje med det svaret folket ga i folkeavstemningen i fjor – der det ble spurt om alternativet nordover med Holmestrand, Hof og eventuelt Sande og flertallet sa nei.

«Vi vurderer alternativene med Horten og Tønsberg som nivået bedre enn alternativet med Holmestrand, hovedsakelig basert på den nye kommunens fremtidige størrelse, Hortens lave kostnadsnivå, Tønsbergs gode skattegrunnlag, og at man vil kunne få frem stordriftsfordeler på en rekke områder».

Les hele rapporten her.

Rapporten skal legges fram for formannskapet 25. mai og kommunestyret 21. juni. Saksfremlegget til formannskapet og kommunestyret ferdigstilles fredag 20. mai og blir da også tilgjengelig i møteportalen på Re kommunes nettside.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.