Leserinnlegg: Rådmannen i Re svarer på info-kritikken

LESERINNLEGG: Inger Christensen, innbygger i Re og næringssjef i Holmestrand, ramser opp det hun mener er feil og mangler i infobrosjyren fra Re kommune. Her er rådmannen i Re sitt tilsvar til kritikken.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Les hele det opprinnelige leserinnlegget her. Rådmannens tilsvar følger her:

Kommunestyret i Re vedtok 30. mars å få utarbeidet en ekstern grov analyse av de tre «kommunene» som var aktuelle for Re å slå seg sammen med.

Det er viktig å presisere at rapporten inneholder en grov analyse, ikke en detaljert gjennomgang av de ulike temaene.

Disse tre «kommunene» var Tønsberg, Horten og Holmestrand/Hof. PwC og Telemarksforskning ble valgt til å utarbeide analysen. Rapporten forelå i mai og ble behandlet av kommunestyret 21.06.

Først dagen etter, den 22. juni vedtok Sande at de ønsket å slå seg sammen med Hof og Holmestrand.

Målet med infobrosjyren som er sendt ut til alle husstandene i Re er tredelt; å informere om folkemøter og innbyggerundersøkelse i august/september, gi kort informasjon om prosessen videre knyttet til kommunesammenslåing, og gi en kort presentasjon av hovedkonklusjonene fra PwCs rapport.

I infobrosjyren gjengis PwCs vurderinger av fordeler og ulemper for de tre alternativene som framgår av rapporten framlagt i mai. Hverken fordeler eller ulemper er justert etter at Sande fattet sitt vedtak 22.06.

Dette framkommer av informasjonsbrosjyren, men kunne helt sikkert vært gjort tydeligere. Forfatteren av leserinnlegget har uansett observert og lest dette.

Det antydes at kommunen har hatt god tid til å justere innholdet, helt til midten av august.

Vedtaket i Sande ble fattet 22. juni. For at brosjyren skulle komme ut i postkassene før folkemøtene ble den sendt til trykking 26. juli.

Tar man i betraktning at dette er midt i fellesferien for både kommunens ansatte, PwC / Telemarksforskning (som er de som i så fall skulle ha gjort endringene) og trykkeriet, er det etter min mening drøyt å si at vi hadde god tid slik det blir uttrykt i leserinnlegget.

PwC er altså ikke bedt om å gjøre en tilleggsvurdering av sin utredning etter Sandes vedtak.

Jeg mener det ikke ville vært riktig om kommunen på egen hånd skulle justert rapporten fra PwC, noe kommunestyret heller ikke har bestilt.

Det som ble drøftet var at rene fakta som innbyggertall, befolkningsframskrivinger, areal og innbyggere i yrkesaktiv alder i forhold til innbyggere over 80 år skulle justeres med tall fra Sande.

I oppsummeringen av fordeler og ulemper i brosjyren er det ett faktatall som er feil. Dette gjelder hvor mye tilleggsdekar dyrka mark en sammenslåing med Hof, Holmestrand og Sande ville gi Re.

I stedet for 36’ tilleggsdekar dyrka mark som det står i brosjyren, vil alternativet tilføre Re 68’ tilleggsdekar dyrka mark.

Det betyr at det er dette alternativet som vil ha størst antall dekar med dyrka mark.

Det er mulig at PwCs vurderinger av sammenslåingsalternativene ville sett annerledes ut, dersom de hadde tatt Sande med i vurderingen. Det er imidlertid viktig å påpeke at en ny vurdering også ville påvirket vurderingene av ulempene ved at Sande har kommet med i alternativet «Nye Holmestrand».

I forbindelse med at rapporten skulle presenteres på folkemøtene i august ble imidlertid PwC bedt om å kommentere hvordan Sandes inntreden i det ene alternativet ville påvirke vurderingene i rapporten.

Dette har PwC gjort på en god måte i de fire folkemøtene som er avholdt til nå.

Det er selvfølgelig legitimt å være uenig i vurderinger av fordeler og ulemper av ulike alternativer som framkommer i en rapport. Men det er gjerne slik at de partene som ikke liker innholdet og konklusjonene i en utredning vil påpeke feil, og på den måten bidra til å så tvil om hele rapporten, i dette tilfellet infobrosjyren.

Når man er engasjert i en sak vil man alltid framheve fordelene ved sitt syn og sitt alternativ, ev. ulemper er ikke like viktig å påpeke.

Brosjyren inneholder altså bl.a. en oppsummering av vurderte fordeler og ulemper av alternativene slik det framgår av rapporten fra PwC som forelå i mai 2016, før vedtaket i Sande, og det framgår av brosjyren.

Re, den 18. august 2016
Trond Wifstad,
rådmann i Re


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –