Velforeninga vil rydde opp i reguleringsrot: – Det er nå vi har muligheten, men så møter vi en tommel ned

– Her er det litt å ta tak i for distriktene i den nye storkommunen, mener flere reinger som er rysta over mottakelsen av forslag fra denne kanten av kommunen til kommuneplanens arealdel.

Bakgrunn: Mange tomler ned til forslag fra Re.

Sjekk også: Næring, landbruk eller boliger? I dag er det «litt av alt»…

En av reaksjonene kommer fra Døvikgrenda i Undrumsdal. I administrasjonens siling av forslag før våre folkevalgte får siste ord, er dette ett av mange forslag som har fått tommelen ned.

– Vi er lettere rysta over at ikke det gjennomarbeidede planen vi har for Døvikgrenda ikke foreslås å tas inn. Her er det jo veldig mange gode argumenter for at det bør gjøres nå, sier Ole Døvik til ReAvisa.

Et samla nabolag står bak

VELFORENINGA VIL HA EN OPPRYDNING: Thomas Lode og Jostein Røren Bommen i Døvik vel mener området preges av tilfeldige reguleringer og etterlyser en opprydning. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Han er en av initiativtakerne til boligbygging her. Velforeninga kommer også med en uttalelse til støtte for initiativet, der det heter i et brev stilet til alle politiske partier i Tønsberg kommune:

«Døvik velforening ønsker med dette brevet å signalisere til politikerne at innspill burde bli med videre til vurdering av arealplan ettersom det vil ha en stor betydning for bomiljøet her i Døvikgrenda».

Dette er en gammel sak, som ReAvisa har omtalt flere ganger – der bomiljø og gårdsbruk står mot næring. Gamle Re kommune ville omregulere landbruksområder til næring – det ble stoppa.

Nå blir et privat initiativ til boligbygging stoppa av nye Tønsberg kommune – et initiativ som har liggi korta hele veien i gamle Re kommune.

Midt i smørøyet

Velforeninga skriver at boligbyggeplanene «vil bygge opp under tettstedsutvikling i Undrumsdal. Kort vei til offentlig skole, idrettsanlegg, forsamlingslokaler og ny togstasjon som skal stå ferdig i 2025».

«Alle grunneiere som innspillet omfatter, ønsker en bedre løsning for skille næring og bolig, samt transportavvikling i forbindelse med næringsvirksomheten». Det poengteres også at all infrastruktur som trengs allerede er på plass med gang- og sykkelveier, for eksempel.

«Det er i dag utfordrende når næringsområdet ligger midt inne mellom boliger og kirke, en omregulering av dette vil kunne tilrettelegge for en mer trygg og hensiktsmessig avvikling av trafikk, samt forebygge støyproblematikken som i dag er fra næringsområdet mot boligene».

Dessuten understreker velforeninga i brevet til våre folkevalgte at «LNF-området som innspillet omfatter, ikke tar beslag på dyrka mark».

Bærer preg av tilfeldige reguleringer

«Området bærer i dag preg av tilfeldig regulering og har soner mellom bolighusene som er LNF-regulert. En opprydning i dette vil også bidra til at grunneiere med sine eksisterende boligtomter, kan bli regulert til bolig, og ikke som LNF, som mange av disse boligtomtene er i sin helhet i dag».

«Kommunens egen eiendom som omfattes av innspillet, blir også omregulert til boliger og kan gi kommunen inntekter», lokker velforeningen klokelig med.

«Dette begrensede området kommunen eier nord i grenda er i dag uframkommelig, tettvokst og ikke i bruk».

Velforeninga forteller at «innspillet er også positivt mottatt hos næringslivet her i Døvikgrenda».

Nå er sjansen til å få rødda opp

Velforeninga ønsker på vegne av hele nabolaget med byggefelt, gårdsbruk, skole, kirke og næringsliv en avklaring og opprydning i reguleringer i grenda.

«Frico AS er en aktiv medspiller i vellaget og er delaktig i planer som blir tatt opp på velforeningens møter», forteller velforeninga i sitt brev til de politiske partiene.

«Velforeninga mener at kommunen har et ansvar for å rydde opp i nærings/boligproblematikken i Døvikgrenda – som per i dag bærer preg av «en tilfeldig regulering»».

«Vi mener at innspillet vil bidra til ei mer levende grend (…) dette mener vi er utelukkende positivt for både innbyggere og for kommune».

Brevet fra Døvik vel er underskrevet av styret ved Thomas Lode, Jostein Røren Bommen og Karin Langaas.

Legger føringer for lang tid framover

Våre folkevalgte får si sitt om administrasjonens siling av forslag, der bare 90 forslag av 190 ble tatt med videre, og andelen tomler ned for forslag fra Re var høy.

Saken kommer opp i følgende politiske møter: Utvalg for plan og bygg 3. juni, kommuneplanutvalget 7. juni, og kommunestyret 15. juni 2022.

Planen skal vedtas før sommeren 2023, og vil legge føringer for bruk og utvikling av arealene innafor den nye kommunegrensa.

BØNDER OG UTBYGGER: Karin og Bjørnar Langaas har lenge etterlyst en opprydning i reguleringene i Døvikgrenda – de driver gård her. Ole Døvik vil bygge boliger, som definerer boligområdet bedre enn i dag. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Bakgrunn: Mange tomler ned til forslag fra Re.

Sjekk også: Fortsatt landbruk – eller næring?

Les mer om politikk, styre og stell.

, , ,