Her kan hyttegrenda bli til boligfelt – ellers er det mange tomler ned til forslag fra Re

HYTTEGREND LANGS GAMLE E18: Denne hyttegrenda i Undrumsdal er omsøkt til boligformål. «Byggeområde for bolig vil kunne ha større samfunnsnytte enn dagens formål», heter det i administrasjonens innstilling. Foto: Stian Ormestad.

Linnestad og Haugan næringsområder kan vokse seg enda større, ei hyttegrend kan bli til et boligfelt, men ellers er det stort sett nei og atter nei til mange innspill fra Re.

Les også: – Dette skaper stor skuffelse og forbannelse.

I desember sparka kommunen i gang arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planen skal vedtas før sommeren 2023, og vil legge føringer for bruk og utvikling av arealene innafor den nye kommunegrensa.

Dette blir den første arealdelen i en kommuneplan som gjelder for hele kommunen etter sammenslåing av Re og Tønsberg.

Tommel ned for spredt boligbygging

UTVIDES: Linnestad næringsområde har fått innspill fra tre forskjellige aktører, der innstillingen er positiv til å se nærmere på alle disse tre forslagene. Foto: Stian Ormestad.

UTVIDES: Også et LNF-område ved Haugan næringspark kan bli omregulert i ønske om å utvide næringsområdet. Foto: Stian Ormestad.

Det som kommer klart fram av sakspapirene, er at avslagene er mange for boligplaner rundt om i Re: Flere innspill fra Fon, Ramnes, Våle, Vivestad, Undrumsdal har fått avslag med samme begrunnelse:

«Bygger ikke opp om by- og senterstruktur», heter det – noen ganger i kombinasjon med andre grunner som tur- og friluftsområder.

Av 190 innspill for hele kommunen, ble over halvparten avvist – 90 innspill tas med videre i prosessen.

– Kan kanskje virke strengt

Av disse 90 innspillene, skal det gjennomføres en konsekvensutredning av 30. 60 innspill tas med videre i prosessen, men de krever ikke konsekvensutredning, forteller kommunedirektør Egil Johansen.

Det at innspillene tas med videre, betyr ikke nødvendigvis at kommunen gir utviklingsprosjektene grønt lys. – Det betyr i første omgang at vi mener dette er innspill vi mener det er verdt å se nærmere på, og som vi dermed ønsker å gjøre grundige vurderinger av.

Angående alle avslagene, har kommunedirektøren forståelse for at det kanskje kan virke strengt.

– Tydelige føringer i kommunens arealstrategi

– Men det er flere grunner til at vi foreslår å avvise såpass mange av innspillene. Arealstrategien som kommunestyret vedtok i oktober 2021 legger noen tydelige føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

– Vi anbefaler kun å gå videre med innspill som er i tråd med disse føringene, og som bygger opp under den vedtatte by- og sentrumsstrukturen, sier kommunedirektøren.

– Det er mange som ønsker å utvikle arealer til ulike formål, men det er vår jobb å ha helhetsblikket og ivareta felleskapets interesser.

Langt flere tomler ned enn opp

Kommunedirektøren presiserer at politikerne står fritt til å gjøre andre vurderinger enn administrasjonen når de får saken til behandling.

Saken kommer opp i Utvalg for plan og bygg 3. juni, kommuneplanutvalget 7. juni, og skal ferdigbehandles i kommunestyret 15. juni.

For Re sin del, er det langt flere innspill som får tommelen ned enn opp.

Bom stopp for flere små og store boligprosjekt

Blant innspillene som får tommel ned finner vi ett fra Kjell Foss AS, Lundteigen, Ramnes, der dagens formål er LNF, ønsket formål er næring ved en utvidelse av dagens næringsområde. Det er begrunnet i at tiltaket ikke bygger opp om kommunens arealstrategi.

Audun Flåtten, Lefserødåsen nord, Revetal, får også tommel ned – dagens formål er LNF, ønsket formål er boligfelt i ås med tilknytning til områdesenter Revetal. Det er begrunnet i at området er kartlagt som svært viktig friluftsområde i Miljødirektoratets kartlegging.

Også boligfelt-planer ved Bjerkely skole i Undrumsdal får tommelen ned. Det gjør også byggeplaner i nærheten av eksisterende boligfelt på Revetal, Linnestad og i Valleåsen.

Vil utvide to næringsområder i Re

Blant innspillene som innstilles til konsekvensutredning finner vi tre innspill om utvidelse av Linnestad næringsområde, fra Holmås tomteutvikling, fra Memo næringseiendom, og fra Vigbjørn Bue.

Områdene det dreier seg om vil gå fra LNF-formål til næringsformål – men alle disse innspillene får tommel opp med begrunnelsen «utvidelse av lokalt viktig næringsområde».

Også Spir Ark / Haugan Næringspark AS får tommel opp for utvidelse av Haugan næringsområde, der området går fra LNF-formål til næringsformål, med samme begrunnelse «utvidelse av lokalt viktig næringsområde».

Hyttegrend kan bli boligfelt

I Undrumsdal er det gått mange år siden det var By the way med E18-trafikk forbi, der hyttegrenda funka fint for en rast og en hvil for langveisfarende. Hyttegrenda ved Rødsåsen har Kjell Anders Rød søkt om å heller få bygge boliger på.

I mot taler det at tiltaket «i liten grad bygger opp om lokalsenteret Undrumsdal», men likevel foreslår administrasjonen å gå videre med saken fordi arealet allerede er bebygd.

«Byggeområde for bolig vil kunne ha større samfunnsnytte enn dagens formål», heter det.

Råstoffutvinning og massemottak

Flere innspill vil vurderes i sammenheng med pågående utredning om råstoffutvinning og massedeponi, heter det i sakspapirene som du finner på Tønsberg kommunes nettsider.

Det gjelder flere tiltak langs Taranrødveien, ett langs Undrumveien, og ett langs Vestbygdveien i Vivestad.

Alle innspillene går på å endre fra NLF-formål til massemottak eller råstoffutvinning.

INNSTILLER PÅ FLERE AVSLAG ENN TILSLAG: Kommunedirektør Egil Johansen og hans stab er klar med sine anbefalinger til våre folkevalgte – som skal peke ut veien videre i sine juni-møter. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Dette har vært verdens beste jobb, på verdens beste sted.

Les også: – Er vi i Re helt glemt?

Les mer om lokalpolitikk.

, , ,