Kjepper i hjula for nytt ungdomshus på Revetal

– Nå har ungdomshuset vært et tema i snart ti år, og endelig fikk vi det vedtatt. Tomta har vært tiltenkt ungdomshus i åtte år. Også risikerer hele prosjektet å stoppe opp fordi tomta «ikke blir utnyttet godt nok»?

Bakgrunn: Her klubbes et nytt ungdomshus.

Formannskapet i nye Tønsberg kommune vil i møtet førstkommende mandag 22. november 2021 bli orientert om at det har kommet noen kjepper i hjula siden sist, da bygging av nytt ungdomshus på Revetal ble vedtatt:

«I forbindelse med pågående prosess for detaljregulering av nytt ungdomshus på Revetal, har regionale myndigheter gjennom Regionalt planforum gitt signaler om at de kommer til å fremme innsigelser til detaljreguleringen. Dette skyldes planens lave tomteutnyttelse (…).

Kommunedirektøren kommer med en klar anbefaling

HER SKAL UNGDOMSHUSET BYGGES – ETTER PLANEN: Ungdommene går fra en benk til et hus for ungdom. Bygget kan stå klart på vårparten 2024. Bildet fra en tidligere prat med ungdomsrådsrepresentanter fra Re. Foto: Stian Ormestad.

«Kommunedirektøren ønsker derfor å orientere Formannskapet om disse negative signalene før prosessen med detaljregulering går videre og før det inngås kontrakt med entreprenør om prosjektering og utbygging».

Dette betyr at prosjektet kan avlyses forhold til konkurranse- og kontraktsdokumentasjon før kontraktsinngåelse, eller kontraktsforholdet kan avbrytes på seinere tidspunkt dersom det blir fremma formelle innsigelser fra regionale myndigheter eller planen ikke blir godkjent.

Likevel, entreprenøren som har blitt tildelt oppdraget vil gå videre med prosjektet, på tross av risiko om at kontraktsforholdet på et seinere tidspunkt må avbrytes uten kompensasjon, utover medgått tid, informeres det.

«Kommunedirektøren anbefaler at prosjektet føres videre i tråd med tidligere vedtak», heter det – men det blir en viss usikkerhet rundt prosjektet.

Krever dispensasjon fra sentrumsplanen

Det var først i gamle Re kommune at det ble vedtatt bygging av nytt ungdomshus på Revetal, og i nye Tønsberg kommune kom det endelige vedtaket tidligere i år – ti år etter at den kommunale ungdomsklubben i Re ble lagt ned.

Da ble det vedtatt at ungdomshuset skal bygges midt på Revetal, på ei tomt som er regulert til sentrumsformål S1: «Området skal brukes til offentlig og privat service, bolig, handel, forsamlingslokale».

Område S1 har minimum byggehøyde 17 meter og maksimum byggehøyde 22 meter. Bygging av et prosjekt i en etasje vil følgelig kreve dispensasjon fra planen.

Avventer signering av kontrakt

Det ble utlyst anbudskonkurranse i desember 2020, og entreprenør Atlant AS tildelt kontrakt juni 2021. Kontrakt er ikke foreløpig signert, «grunnet kontraktsrettslige forhold som måtte ytterligere avklares», heter det i orienteringa.

«Siste forlengelse av entreprenørs vedståelsesfrist ble satt til 24.november, slik at Formannskapet kan avklare videre fremdrift før kontraktsignering».

Siden prosjektet er i strid med områdereguleringens utnyttelsesgrad, hadde kommunen et møte med Regionalt planforum i september.

Regionalt planforum har ingen beslutningsmyndighet

Kommunen ville høre deres signaler på den planlagte tomteutnyttelsen, som er lavere enn det områdeplanen har lagt opp til: «Regionalt planforum har ingen beslutningsmyndighet, men uttalelsene som blir gitt gjennom planforumet er foreløpige signaler fra de regionale myndigheter».

Dersom Formannskapet støtter kommunedirektøren i at prosjektet går videre som planlagt, vil det bli inngått kontrakt med entreprenøren den 24. november, som som sagt er villig til å ta risikoen ved en eventuell kansellering av prosjektet.

Eventuelle formelle innsigelser kan velte ungdomshusprosjektet, eller gå utover den opprinnelige skisserte tidsplanen.

Kan gå fra 1- til 5-årsperspektiv

«I de tidligere politiske sakene er det blitt forespeilet en angitt tidsperiode for reguleringen på cirka 1 år. Når det nå er en mulighet for at det vil bli fremmet innsigelser, kan dette medføre en forlengelse på mellom 2 – 3 år, og i noen tilfeller opp til 5 år».

Men varsel om mulige innsigelser, er ikke det samme som at det faktisk kommer innsigelser, og heller ikke at innsigelsene blir tatt til følge, understrekes det:

«Selv om det er gitt negative signaler, er ikke dette ensbetydende med at det vil bli fremmet formelle innsigelser», skriver kommunedirektøren.

Ingen umiddelbare tomtealternativer

«Og siden kommunen er sikret adgang til å avbryte kontrakten på senere tidspunkt, samt at entreprenøren selv ønsker å prøve dette prosjektet, så fremstår det som mest formålstjenlig å ikke avlyse på nåværende tidspunkt».

Alternativene til å gå videre med saken som opprinnelig vedtatt, er å stoppe hele greia, eller finne andre tomtealternativer. Det er nevnt flere alternativer, men «ungdomshus er i strid med områdeplanens formål og grad av utnytting (byggehøyde)» også på de alternative tomtene.

«Konklusjonen er at det er utfordringer med alle forslagene», oppsummeres det i framlegget til Formannskapet.

– Dette tar for lang tid!

– Jeg håper formannskapet følger kommunedirektørens anbefaling så vi kan få dette etterlengtede ungdomshuset opp så fort som mulig. Det trengs, sier Marie Langaas (17) fra Undrumsdal:

– Nå har vi ungdom venta lenge nok. Da jeg satt i ungdomsrådet i gamle Re kommune hadde vi saken oppe. Siden den gang har saken vært oppe flere ganger, før den endelig ble vedtatt.

KJEMPER: Marie Langaas (17) fra Undrumsdal har slåss for et nytt ungdomshus på Revetal i årevis. Arkivfoto.

– Den gang var jeg 14 år, neste år når ungdomshuset var tenkt å stå ferdig er jeg myndig, og nå utsettes prosjektet kanskje enda en gang. Det kan utsettes med fem år.

– Da vil boren min som er 13 år nå vil være myndig. Dette tar for lang tid, mener Marie, som er en av mange ungdommer som har vært sentrale i saken.

Trenger et ungdomshus – nå

– Vi ungdommer trenger ungdomshuset nå, vi trengte det faktisk for åtte år siden, ikke om enda fem år til, understreker Marie i prat med ReAvisa.

– Nå har ungdomshuset vært et tema i snart ti år, og endelig fikk vi det vedtatt. Tomta har vært tiltenkt ungdomshus i åtte år.

– Også risikerer hele prosjektet å stoppe opp fordi tomta «ikke blir utnyttet godt nok»?

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Les flere saker om nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om politikk, styre og stell.