Arbeiderpartiet ønsker ikke å redusere barnehagetilbudet i Re – men heller å styrke det

TUT-TUT: Arbeiderparti-følget vises rundt av ledelse og tillitsvalgt, over jernbaneskinner og leker i Skjeggestadåsen barnehage. Fra venstre ser vi Lars Jørgen Ormestad, 4. kandidat for Tønsberg Arbeiderparti, Anette Bjelland Skjold, tillitsvalgt, Anne Rygh Pedersen, ordførerkandidat for Tønsberg Arbeiderparti, Liv Sigstad, virksomhetsleder, og Trine Bekkhus, styrer. Foto: Stian Ormestad,

– Det må være mulig å se på differensierte åpningstider for den nye kommunen, for eksempel, mener ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen (AP). I dag holder barnehagene i Re åpent en time lenger enn i Tønsberg – og det er flere forskjeller som skaper spenning og uro.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Det er en del forskjeller på dagens Re og Tønsberg kommuner. Om bare 117 dager er de to kommunene smelta sammen til en ny storkommune.

PÅ BARNEHAGE-BESØK: Ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen (AP) og 4. kandidat Lars Jørgen Ormestad (AP). Foto: Stian Ormestad.

Og om bare fire dager velger vi hvem som skal sitte i det nye kommunestyret – og Arbeiderpartiet ligger an til å bli størst, ifølge meningsmålingene.

Res nyeste og største barnehage

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen fra Sem reiser rundt for å bli kjent med hele den nye kommunen.

Denne uka hilste hun på de minste reingene.

Turen gikk til Skjeggestadåsen barnehage for å lære om barnehagene spesielt, og bli kjent i Re generelt – og med seg hadde hun en som er lokalkjent allerede:

Lars Jørgen Ormestad, kommunestyrerepresentant i Re og 4. kandidat til høstens lokalvalg for nye Tønsberg Arbeiderparti.

Der møtte de virksomhetsleder Liv Sigstad, som kan fortelle at Skjeggestadåsen er både den nyeste barnehagen – og den største, etter utvidelsen som skjer i disse dager.

Re kommer klart best ut per i dag

VINKEVINDU: Anne Rygh Pedersen hadde langt ifra sin verste dag i lokalvalgkampen, med lek og moro sammen med barna i Skjeggestadåsen barnehage – her tester hun ut vinkevinduet. Foto: Stian Ormestad.

Det er spesielt tre ting som engasjerer Arbeiderparti-følge: Matservering, bemanning, åpningstider.

Dette er det en viss uro og spenning rundt i forhold til kommunesammenslåingen, forteller virksomhetslederen og hennes folk:

– Det blir spennende å se hvordan det blir i den nye kommunen, sier tillitsvalgt Anette Bjelland Skjold:

– Blir det mat i barnehagen, eller matboks hjemmefra? Hvor lenge blir det åpent? Det er jo en del forskjeller på de to kommunene i dag, påpeker hun.

Og Re kommer best ut per i dag, på alle områder, sammenliknet med Tønsberg.

Gode erfaringer i Re-barnehagene

FARGESPILL: Anne Rygh Pedersen håper på en mest mulig rød ny kommune. Foto: Stian Ormestad.

Først tar vi for oss mat: Her i Re har alle barnehager brødmat til lunsj, med varmmat en dag i uka. I tillegg serverer barnehagen «to-mat», det vil si en servering på ettermiddagen. Frokost har alle med hjemmefra.

I Tønsberg blir det innført mat i 2020, etter forslag fra Arbeiderpartiet: Ordningen med mat i Tønsberg-barnehagene for kommunes regning ble etter gjentatte kutt lagt helt ned i 2013.

Nå kan ordningen komme tilbake, men ikke før om et drøyt år, refererte Tønsbergs blad fra bystyresalen på tampen av fjoråret.

En av pådriverne var Arbeiderpartiet. Og de vil følge saken også inn i nye Tønsberg.

Må ikke gå på bekostning av andre oppgaver

NYTTIG: Virksomhetsleder Liv Sigstad i prat med ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen (AP). Foto: Stian Ormestad,

Ordførerkandidaten fikk høre om gode erfaringer fra Skjeggestadåsen barnehage:

– Jeg tenker at dette gir mange gode ringvirkninger: Det første er at mat er viktig for utviklingen, og her får vi høre at barn spiser bedre når de tilbereder sjøl og spiser sammen.

– Det andre er at vi får til mye læring gjennom å lage mat, dekke på, dele og spise sammen. Og det er sosialt og bygger fellesskap. Og viktig for Arbeiderpartiet: Det virker sosialt utjevnende.

SMART: Overalt – også i Skjeggestadåsen barnehage – ser vi SMART oppvekst i praksis. Foto: Stian Ormestad.

Mat i barnehagen er et gode, ifølge flertallet ledere og ansatte, men ikke alle mener dette faller inn under kjerneoppgavene til en barnehage.

– Derfor er det viktig at det ikke går på bekostning av andre oppgaver, og da funker det bra. Da blir det et spørsmål om ressurser, for å gi rom til å gi det lille ekstra, oppsummerer Anne til ReAvisa.

Flere folk på jobb gir bedre kvalitet

Når det gjelder bemanning, er det også et spørsmål om ressurser. I dag følges bemanningsnormen, men det kan bli litt glissent på starten og slutten av dagen.

Arbeiderpartiet mener det er en god ide å utvide bemanningsnormen til å gjelde hele dagen.

Dette er kanskje ønsket som koster mest kroner:

– Vi har ikke regna på hvor mye det kan dreie seg om i kroner og øre for vår del, forteller virksomhetsleder Liv, – men det er helt klart at det vil kreve flere stillinger.

– Og det er helt klart at det vil bety økt kvalitet.

Åpner for differensierte åpningstider i den nye storkommunen

STERKERE FELLESSKAP: Og lite skaper fellesskap bedre enn et felles måltid. Foto: Stian Ormestad.

Sist, men ikke minst: Åpningstider.

Her opplever ledelsen uro og spenning blant både personale og blant foreldre. Mange i landlige Re har lenger reisevei på jobb, enn de som bor i mer sentrale strøk av den nye kommunen.

Åpningstidene i dagens Re er en time lenger enn i dagens Tønsberg: I Re åpner barnehagene en halvtime tidligere, og stenger en halvtime seinere.

– Mange vil nok ønske seg åpningstidene til Re i dagens Tønsberg, sier Anne, men det er ikke nødvendigvis Arbeiderpartiets mål. – Det som er et ønske for Tønsberg, er det kanskje et must for Re.

– Det må la seg gjøre å differensiere åpningstidene i den nye kommunen med lokale tilpasninger.

Også forskjellig behov innad i dagens Re?

MYE LÆRING I MAT: Her velger barna hva de vil ha på brødskiva, smører sjøl, og hjelper og deler med hverandre. Foto: Stian Ormestad.

– Det kan bety at barnehagene i Re beholder sine åpningstider. Her må vi høre på foreldrene og familienes behov. Vi hører at det kan være forskjeller også innad i dagens Re:

– Revetal har mer preg av å være en sentrumsbarnehage, for eksempel.

– Hvis lenger åpningstider er en forutsetning for å få hverdagen til å gå opp, må vi hvert fall sørge for at tilbudet ikke innskrenkes.

Mens Arbeiderpartiet er klare på mat og bemanning i programmet, er de mer uklare på dette med åpningstider:

Arbeiderpartiet vil satse på de yngste

MATEN ER SERVERT: Maten kan serveres på så mange måter. Også på planet av en Lego-lastebil. Foto: Stian Ormestad.

– Alt sammen er et spørsmål om ressurser. Får barnehagene for lite penger, risikerer vi kortere åpningstider, null matservering, og færre folk på jobb.

– Det er snakk om harde prioriteringer, hvis budsjettet blir for trangt.

– Det ønsker ikke Arbeiderpartiet, vi ønsker å satse på de yngste og sørge for å ruste barnehagene i den nye kommunen til å møte behovet fra familiene.

– Og det må skje i dialog med foreldre, tillitsvalgte og ledelse.

Kommer tilbake – som ordfører?

– Dette er hvert fall en ball Arbeiderpartiet kommer til å være på. Jeg kommer tilbake etter valget, sier Anne – forhåpentligvis som ordfører, poengteres det, før det takkes for besøket, og det blir noen flere innspill fra barnehagebarna sjøl.

De var mest opptatt av å vise fram flotte drikkeflasker med bokstaver limt på, som ble til hele navnet deres. – Men bare det første, det som heter «fornavn».

– Kanskje kommer jeg tilbake for å hente i barnehagen, forteller Anne:

– Jeg har et tantebarn som bygger hus rett oppi åsen, med familie og barn som helt sikkert vil begynne i denne flotte barnehagen, rett i nærheten.

NYTTIG: Arbeiderparti-følget fikk svar på mange spørsmål. Fra venstre Lars Jørgen Ormestad (AP), Anne Rygh Pedersen (AP), styrer Trine Bekkhus, tillitsvalgt Anette Bjelland Skjold, og virksomhetsleder Liv Sigstad. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om lokalvalget 2019.

Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Sjekk også: Hva er Re for deg?

,