Overraskende overskudd: – Fjoråret var ikke et normalår, heller ikke for kommuneøkonomien

OVERSKUDD – TROSS ALT: Mesteparten av overskuddet kan spores tilbake til en engangssum som fulgte med kommunesammenslåinga mellom Re og Tønsberg, men likevel – pluss i regnskapet hadde vel ingen regna med. Rådmann Egil Johansen mener kuttlista i «Handlingsrom 2024» er like viktig som før for å sikre den økonomiske framtida til den nye storkommunen. Foto: Stian Ormestad.

Tønsberg kommunes regnskap viser et samla overskudd på 47 millioner kroner i 2020. Det skyldes lavt rentenivå, lavere pensjonsutgifter, ekstraordinære koronatilskudd, og mesteparten kan spores tilbake til en engangssum som fulgte med sammenslåinga.

Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – her er kuttlista.

– 2020 var ikke et normalår i økonomisk forstand. Mange forhold slo positivt til for oss på samme tid, og vi nøt godt av statlige engangsmidler.

– Dette kan vi ikke forvente at vil gjenta seg i år og i åra framover, sier rådmann Egil Johansen.

Bedre enn budsjettert

Det økonomiske resultatet er altså bedre enn det kommunen budsjetterte med. Flere forhold har slått positivt ut for kommunens økonomi i 2020.

Lavt rentenivå, lavere pensjonsutgifter enn budsjettert, og lave lønnstillegg bidrar til overskuddet. Videre har staten bidratt med støtte til ekstraordinære korona-utgifter og med endrede refusjonsregler for sjukefravær.

Kommunen fikk dessuten 33 millioner i reformstøtte i forbindelse med kommunesammenslåingen. Dette er en engangsbevilgning for 2020 som ikke ligger inne som inntekt i årets budsjett.

Takker ansatte for godt utført jobb

– Det har også vært veldig god økonomistyring i kommunens virksomheter, noe som har vært avgjørende for å få fram et resultat i pluss. Jeg vil takke alle ansatte og ledere for godt utført jobb under krevende rammebetingelser i året som har gått, sier rådmannen i en pressemelding til ReAvisa.

Regnskapet er nå hos kommunerevisjonen, og vil bli lagt fram for politisk behandling seinere i våres.

Rådmannen orienterte formannskapet om resultatet mandag 1. mars.

Lavere skatteinntekter enn budsjettert

På minussida ser vi at skatteinntektene for 2020 ble rundt 45 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjettert, men Tønsberg kommune har likevel hatt en god skattevekst sammenlikna med andre kommuner.

Dette henger sammen med at befolkningsveksten i Tønsberg var på 1,3 prosent mot landsgjennomsnitt på 0,4.

Kommunens totale driftsinntekter var cirka 4,6 milliarder kroner i 2020. Netto driftsresultat ble på 65 millioner.

Styrker kommunens driftsfond

Overskuddet skal brukes til å styrke kommunens driftsfond, heter det i pressemeldinga.

– Det at vi kan styrke driftsfondet er gledelig. Det øker kommunens buffer mot dårlige tider og uforutsette hendelser, samtidig som det styrker kommunens soliditet, sier rådmann Egil Johansen.

Tiltaksplanen for å skape framtidig handlingsrom i økonomien, «Handlingsrom 2024», er ifølge rådmannen like viktig som før. Dette er ei lang liste med kuttforslag.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.