Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – her er kuttlista

Første og siste kulepunkt under oppvekst og læring oppsummerer den økonomiske framtida i nye Tønsberg kommune: Redusert tjenestenivå og økte kostnader for brukerne.

Les også: Re gikk inn i nye Tønsberg med flagget til topps.

Totalt må det kuttes 210 millioner kroner i året i løpet av tre – fire år. Til sammenlikning har rådmannens stab og konsulentene som er leid inn kommet fram til at stordriftseffekten fra kommunesammenslåingen bare vil være på 15 millioner kroner i året innen 2023.

KUTTLISTA: Rådmannen og hans stab har sammen med konsulenter kommet fram til ei liste på 87 innsparingsforslag. Foto: Stian Ormestad.

Våre folkevalgte vil nok klø seg hardt og lenge i hue. De økonomiske problemene står i kø i den nye kommunen. Det må kuttes både her og der.

87 forslag til innsparinger

Omstillingsprosjektet «Handlingsrom 2024» ble satt i gang for å sikre nye Tønsberg kommune en bærekraftig økonomi, og skape rom for framtidige investeringer.

Nå har rådmann Egil Johansen sendt rapporten med 87 konkrete innsparing- og omstillingsforslag til politisk behandling, og kommunestyret skal behandle saken onsdag 9. september.

Aller mest skal det kuttes i virksomhet for mestring og helse, med over 40 millioner i 2023. I skolene skal det kuttes nesten 15 millioner kroner.

Alle de 87 punktene kan du sjekke sjøl i rapporten Handlingsrom 2024.

Dyrere og dårligere?

Blant forslagene er økte SFO-satser og en lang rekke andre brukerbetalinger. Det foreslås redusert svømmeopplæring og kutt i tilbud i svømmehallene. Mindre klipping av grass og mindre renhold av idrettshaller og kulturbygg, og samtidig økte utleiepriser.

Det skal – i kommunen som tok mål av seg å bli landets ledende middelalderkommune – kuttes i satsning på middelalder.

Det foreslås kutt i leirskole, endrede åpningstider for barnehager og SFO, gjennomgang av skoleskyss, med mer.

Og den åpne barnehagen som forsvant fra Revetal fordi det var tilsvarende tilbud i Tønsberg? Nå foreslås det å avvikle tilbudet helt og holdent i den nye storkommunen.

Mister mye inntekter i gamle Re kommune

Den nye kommunen står overfor en krevende økonomisk situasjon, innleder rådmannen i skrivet til lokalpolitikerne. Og forklarer at utgiftene øker, mens inntektene som er statlig styrt holder bare til å dekke befolkningsveksten, ikke det økte behovet for tjenester eller etterslepet.

Andre årsaker på inntektssida er stort sett bare Re-orientert: Bortfall av eiendomsskatten som vi hadde i gamle Re kommune, bortfall av midlertidig rammetilskudd etter den forrige sammenslåingen til Re.

Og bortfall av inntekter etter grensejustering av gamle Re-områder som gikk til Holmestrand kommune da de ikke ville henge med i nye Tønsberg.

Kan ikke fortsette å bruke av fond og engangsmidler

Gapet mellom inntekter og utgifter i 2020 utgjorde 123 millioner kroner på budsjett-tidspunktet. Det ble dekka inn ved bruk av 63 millioner kroner i fond og engangsmidler fra staten, resterende ved kutt i driftsrammene.

Fra 2021 må fond og engangsmidler erstattes med kostnadsreduksjoner. Grunnen til økte utgifter skyldes i hovedsak rettighetsbaserte tjenester innen pleie og omsorg og oppvekst, heter det.

Den vedtatte økonomiplan 2020 – 23 for nye Tønsberg kommune har også planlagt et betydelig nivå på investeringer framover som øker finanskostnadene på driften.

Blir bare verre og verre

I løpet av 2020 er den økonomiske situasjonen ytterligere forverra, skriver rådmannen. Det anslås nå at cirka 46 millioner kroner budsjettoverskridelser inneværende år vil bli et varig høyere driftsnivå inn i 2021.

Det er hovedsakelig innenfor deler av mestring og helse, men også annen svikt i budsjettforutsetningene på flere andre områder, står det skrevet:

Pandemien har gjort situasjonen mer uklar, men staten har som mål at kommunene samla ikke skal tape på hendelsen. Og det er ikke bare helsvart, for krona-krisa har sendt renta til bunns og det hjelper godt på en gjeldstynga kommuneøkonomi.

Svimlende tall som skal spares inn

Omstillingsbehovet samla sett er antatt å være i størrelsesorden fra 136 millioner kroner i 2021, stigende til cirka 210 millioner kroner i 2023 – 24 for å få driften i balanse.

Skal kommunen oppfylle statens krav om sunn kommuneøkonomi, kommer kravet til et overskudd i tillegg. Et overskudd på 50 – 80 millioner kroner kan være en buffer mot hendelser eller egenkapital til investeringer.

Med harde kutt skal det spares 171,1 millioner kroner innen 2023, og da gjenstår 37,9 millioner i innsparing for å nå målet, konkluderes det.

Noe som står i sterk kontrast til det som ble sagt fra Tønsberg-hold i sammenslåingsdebatten for bare fire år minus fire dager siden.

KOMMUNESTYRET: Kuttforslagene skal behandles politisk i kommunestyremøtet onsdag 9. september. Foto: Stian Ormestad.

Ett år siden vedtak om å bygge ungdomshus: – Lurer på hvor saken står nå, i den nye kommunen?

Her har det enda ikke kommet opp et nytt skilt for den nye kommunen. Nå har foningane tatt penselen fatt.

Sjekk også: – Om vi skal bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.

, , ,