Skole mot skole i den nye storkommunen: – Hvorfor prioriteres ikke Solerød skole?

I EI PENGEKNIPE: Rådmann Egil Johansen foreslår å hente penger fra en skole til en annen i den nye storkommunen. Flertallet i Formannskapet gikk forrige uke god for forslaget, denne uka skal det endelig behandles av kommunestyret i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

FAU ved Solerød skole mener vinninga går opp i spinninga ved å utsette oppgraderingen av Dalheim – som har frist 1. august i år, etter stryk på tilsyn i fjor. Hvis ventetida blir lenger, går det ut over elevene på Solerød, teaterspirene på Jubateateret, og ungdommene på Undris.

Nye Tønsberg må ty til «nødløsning»: – Igjen blir Undrumsdal neglisjert!

Det er snakk om 2,3 millioner kroner som var satt av til oppgradering av ventilasjonsanlegget på Dalheim i Undrumsdal, som Miljøretta helsevern påpekte mangler ved seinest i fjor.

ReAvisa skreiv om saken i forrige uke, etter at et flertall i Formannskapet stakk kjepper i hjula: Oppgradering skal utsettes til neste år, og pengene som var satt av i år, går heller til utvidelse av Vear skole.

Dalheim er også et skolebygg

ReAvisa har fått kopi av klagen som er sendt til alle folkevalgte i forkant av kommunestyremøtet onsdag denne uka, 22. april. Der skal saken der skole står mot skole i den nye storkommunen, avgjøres.

I brevet minner Undrumsdal-foreldrene om at Dalheim brukes av mange i bygda, og at det her er snakk om å sette skole opp mot skole i den nye storkommunen. Dalheim er ikke bare «et forsamlingslokale», som det står i kommunens sakspapirer.

Lokalet er også en del av Solerød skole, der Dalheim fungerer som gymsal. Dalheim er også scene for barna på Jubateateret, ungdomslokale for ungdomsklubben Undris, og møteplass for mange lag og foreninger.

Frist 1. august i år

Det vises til tilsynet fra Miljøretta helsevern i fjor våres, der det ble konkludert med at «det må gjennomføres tiltak for å sikre tilfredsstillende inneklima…».

Det er gitt et pålegg om utbedringsfrist innen 1. august i år – noe som skulle vært mulig innenfor den opprinnelige tidsplanen.

Men pengene faller bort, hvis de blir omdisponert til Vear skole, slik rådmann foreslår og flertallet i Formannskapet har vedtatt.

Endelig vedtak skal fattes i kommunestyremøtet onsdag denne uka, 22. april.

«FAU Solerød skole klager inn denne løsningen»

«Vi i FAU stiller oss veldig kritiske til dette forslaget fra rådmann. Det er satt av hele 925.755 000 NOK i investeringer i 2020 (ref tabell 2B i planen side 99-102 i «Budsjett 2020, Økonomiplan 2020 – 2023)».

«Vi etterlyser risikovurderingen, samt kost nytte, av alle budsjettert investeringer for 2020, som tydelig kan vise til at det er akkurat posten for ventilasjonsanlegget på Dalheim som bør omdisponeres».

«FAU Solerød skole klager inn denne løsningen», heter det, og det vises også til utredninger om ventilasjon, der det i klagen konkluderes med at «utbedring må gjennomføres for å bruke lokalene».

Det koster å utsette

Det byr på praktiske utfordringer: «Elevene ved Solerød vil ikke kunne benytte lokalene i hele 2020, og frem til når eventuelt anlegget skal kunne stå ferdig i 2021».

«Det vil si at elevene må få tilgang til andre lokaler i kommunen. Det er kjent at det er begrenset med tilgang på lokaler i kommunen fra før. Elevene ved Solerød vil måtte bli transportert frem og tilbake til de lokalene som eventuelt blir tilgjengeliggjort for de i hele perioden».

«Det går utover den tida som de samlet skal benytte på læring i skolen, og det er ikke miljøfremmet tiltak da transport tilsvarer mer forurensning. Det blir uansett også her en kostnad».

FAU Solerød etterlyser en utredning «der dette også er tatt til etterretning der det kommer til budsjett».

Foregangskommune for folkehelse..?

Det vises også til i klagen at «Tønsberg kommune skal være en foregangskommune der folkehelse og gode miljømessige forhold er viktige faktorer som legges til grunn for de valg kommunen gjør».

Det rimer dårlig med forslaget fra rådmann og Formannskapets vedtak, mener et samla FAU: «Vi i FAU ser ikke hvordan denne løsningen kan understøtte det Tønsberg kommune skal stå for».

«Det å ikke utbedre dette, og spesielt i disse pandemitider, går på bekostning av det kommunen sier vi skal jobbe for», skriver et samla FAU ved Solerød skole.

Klagen er ført i pennen og oversendt til ReAvisa av FAU-sekretær Iris Desiré Andersen.

Kommunestyretmøtet onsdag 22. april klokka 18.00 skal holdes over Teams, men skal bli mulig å følge direkte på kommunens nettside, ifølge kommunikasjonsrådgiver i Tønsberg kommune Anders Tyvand.

DALHEIM: Forsamlingslokale, møtelokale, treningshall og gymsal i Undrumsdal. Arkivfoto.

Les mer om barnehager og skoler i Re.

Les mer om lokalpolitikk i Re.