Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes

STORE KUTT: Det skal brukes 40 millioner kroner av sparepengene til de to kommunene, pluss at det skal kuttes 60 millioner kroner i forhold til årets pengebruk. I tillegg kommer mange kommunale satser til å økes. Foto: Stian Ormestad.

«Krevende, men ikke kritisk», beskrives nye Tønsbergs økonomiske situasjon i budsjettforslag for 2020. Reinger må belage seg på mye høyere SFO-priser, blant annet.

Les hele budsjett og økonomiplan for nye Tønsberg kommune her.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

I kveld legger prosjektleder for sammenslåingen og påtroppende rådmann i nye Tønsberg kommune fram sitt budsjettforslag.

PROSJEKTLEDER FOR SAMMENSLÅINGEN OG PÅTROPPENDE RÅDMANN: Egil Johansen. Foto: Pressemelding.

– Et budsjett for omstilling og utvikling

I en pressemelding fra rådmannen og hans stab går det fram at det legges opp til store investeringer framover – først og fremst i gamle Tønsberg:

Hogsnes sjukehjem, nytt heldøgns omsorgstilbud på Olsrød, ny svømmehall og nybygg og rehabilitering av Presterød barneskole er blant de største investeringene.

– I Re er det ikke like store investeringer, men det skal investeres i kommunalteknisk sektor, som for eksempel avløp, forteller Egil Johansen til ReAvisa.

Totalt skal det investeres 3,4 milliarder kroner fram til 2023. Samtidig er bildet prega av økte utgifter og svakere inntektsvekst.

«Relativt markant» økning i SFO-prisene

– Derfor må vi ta noen grep for å skape rom for nye satsinger på sikt, og for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi, sier Johansen. Det betyr blant annet høyere kommunale satser:

Eksempelvis egenbetalingen i SFO, som har vært langt lavere i Re enn i Tønsberg. «Konsekvensene av harmoniseringen er at brukerbetalingen øker relativt markant for familiene i tidligere Re kommune», heter det i budsjettforslaget.

Prisen går opp fra 2.845 kroner per måned i Re i dag, til 3.120 kroner i nye Tønsberg – det vil si over 3.000 kroner mer i året for en full SFO-plass i nye Tønsberg, sammenlikna med gamle Re.

Videre: «Innføring av en makspris ut fra husstandens samlede inntekt vil motvirke denne økningen for noen familier».

Store reduksjoner i kommunaltekniske gebyrer – eller?

Til ReAvisa sier Egil Johansen at det ikke er et entydig bilde: – Det er litt opp og ned, og varierer litt fra område til område. Siktemålet er å videreføre tjenestene i Re på samme nivå som før.

Kommunaltekniske gebyrer vil for eksempel gå opp for gamle Tønsberg, og betraktelig ned for Re sin del, i nye Tønsberg kommune. Beløpet er litt over 3. 700 kroner, forteller gamle-rådmann i Re, Trond Wifstad, til ReAvisa.

Men går vi tilbake til 2018, før et stort prishopp inn i 2019 «for å harmonisere prisene med Tønsberg-nivå», så er vi tilbake til start, på det nivået prisen lå på i Re før. Altså bare en liten reduksjon på såvidt over 600 kroner i forhold til 2018-nivå i Re.

Andre summer hopper til værs: For eksempel en gravesøknad, som er foreslått til å bli dobbelt så dyr, fra 3.000 kroner til 6.000.

Gap på 123 millioner kroner

Den nye storkommunens totale budsjett i 2020 er på rundt 4,3 milliarder kroner. Gapet mellom faktiske kostnader i 2019 og forventede inntekter i 2020 utgjør omlag 123 millioner kroner.

For å få budsjettet for 2020 i balanse, foreslår Johansen både å bruke noen av de gamle kommunenes sparepenger, pluss redusere overføringene til tjenesteområdene med to prosent.

Bruker mye av de to gamle kommunenes sparepenger

– Vi legger opp til å bruke 23 millioner kroner av reformstøtten i forbindelse med sammenslåingen – som kommunen får utbetalt i januar 2020 – og 40 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond.

Den nye kommunens samlede disposisjonsfond er på cirka 270 millioner kroner, det er gamle Re og Tønsbergs sparepenger i en samla pott.

Å bruke 40 millioner kroner av sparepengene er forsvarlig, mener den påtroppende rådmannen: – Fordi erfaring viser at første året etter en kommunesammenslåing ofte gir et midlertidig forhøyet kostnadsnivå.

– Fra 2021 er målet å unngå bruk av disposisjonsfond for å balansere budsjettet, sier Johansen.

I år har Re brukt litt mer, Tønsberg ganske mye mer

En reduksjon til tjenesteområdene på to prosent innebærer en reduksjon på om lag 60 millioner kroner. Det betyr likevel ikke at det er 60 millioner kroner mindre i 2020-budsjettet enn det var i budsjettet som ble vedtatt for 2019.

For i løpet av dette året har både Re og Tønsberg justert opp pengebruken i budsjettregulering underveis: – Litt i Re, og ganske mye i Tønsberg, forteller den påtroppende rådmannen til ReAvisa.

Og kuttet på 60 millioner skal tas fra budsjett for 2019, pluss oppjusteringen i løpet av 2019, forklarer Johansen.

Kommunesammenslåing har ikke skylda

«Det er lagt inn innsparings- og effektiviseringstiltak i budsjettet på 60 millioner kroner, men det er usikkert om de planlagte effektiviseringsgevinstene lar seg realisere fullt ut i 2020», heter det i budsjettforslaget.

Det er flere årsaker til at kommunens økonomi svekkes. Det at Re og Tønsberg slås sammen til én kommune, er i følge Johansen ikke en del av forklaringen.

– En viktig årsak til at vi får mindre å rutte med framover, er reduserte overføringer fra staten. Etter flere år med god realvekst, legges det opp til en realnedgang i overføringene fra staten neste år.

– Dette er en innstramming som merkes i hele kommunesektoren, og det ville vært enda mer krevende for Re og Tønsberg å fortsette hver for seg, mener han.

Mister 30 millioner på grunn av sammenslåingen

Kommunen mister likevel noen inntekter som Re og Tønsberg hadde før sammenslåingen. Dette utgjør om lag 30 millioner kroner.

Det er snakk om blant annet engangsmidler i forbindelse med sammenslåingen og dagens eiendomsskatt i Re kommune, som skal avvikles.

I tillegg mister kommunen inntekter fordi 137 innbyggere overføres fra Re til Horten og Holmestrand, som følge av grensejusteringer i forbindelse med sammenslåingen.

– Samtidig øker utgiftene. Det gjør de først og fremst på grunn av økt behov for de tjenestene kommunen leverer, og dette gjelder særlig rettighetsbaserte tjenester innen helse- og oppvekstsektoren.

Virkninger av budsjettet

Reduksjonen på 60 millioner kroner fordeles flatt på alle tjenesteområdene. Egil Johansen understreker at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet også i 2020, men kan ikke utelukke at reduksjonene vil merkes.

– Vi prøver så godt vi kan å skjerme brukerne. Likevel vil noe redusert bemanning, mindre vikarbruk og inndragning av ledige stillinger være nødvendig for å få budsjettet i balanse.

– I tillegg vil enkelte egenandeler gå noe opp, og parkeringsavgiftene vil øke noe mer enn generell prisvekst.

Sikter mot overskudd

For å sikre kommunen en mer robust økonomi på sikt, iverksettes prosjektet «Handlingsrom 2024». Innen sommeren 2020 skal mulige effektiviseringstiltak være kartlagt.

– Vi har et omstillingsbehov på rundt 250 millioner kroner fram til 2023. Vi må vurdere om vi kan jobbe på nye måter, ta i bruk ny teknologi og effektivisere tjenesteproduksjonen.

– Vi må også vurdere om det blir nødvendig å utsette planlagte investeringer, og vi skal legge våre forslag fram for kommunestyret før sommeren 2020.

Må gå fra underskudd til overskudd

Det er behov å frigjøre midler for å finansiere planlagte investeringer og drift av nye satsinger. Det er blant behov for 73 millioner kroner til drift av nye plasser på omsorgsinstitusjoner.

I tillegg har politikerne vedtatt et mål om at den nye kommunen på sikt skal gå med et overskudd på 1,75 prosent.

– Vi vil trolig ikke nå dette målet innen 2023, men det legges opp til at kommunen begynner å bygge overskudd i løpet av økonomiplanperioden, sier Johansen.

Hva det vil innebære, vil bare framtida vise. Og framtida vil komme kjapt, for en ny økonomiplan og forslag til budsjett vil legges fram allerede til sommeren.

I første omgang skal kommunestyret i nye Tønsberg sluttbehandle budsjett og økonomiplan torsdag 12. desember.

Se og hør Thorvalds «Omforladels Re».

Ja, Re er stort i areal. Men kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing.