Foreslå kandidater til nytt ungdomsråd i nye Tønsberg

ET AKTIVT BARNE- OG UNGDOMSRÅD: Re har vært heldig med et aktivt Barne- og ungdomsråd i kommunen. Måtte det fortsette inn i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Tønsberg kommune.

Les også: Barne- og ungdomsrådet: – Helt fantastiske nyheter!

Barne- og ungdomsrådet i Re har vært et aktivt forum for bygdas yngste, og det legges opp til at ungdomsrådet i nye Tønsberg også skal bli hørt.

Også her er det viktig med stemmer fra Re inn i nye Tønsberg kommune – mange har nok flere gode forslag til dyktige kandidater.

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har vedtatt:

  • Ungdomsrådet i Tønsberg kommune skal ha 13 medlemmer foreslått av organisasjoner for ungdom, herunder elevråd. Alle medlemmer skal ha personlig varamedlem.
  • Medlemmene til ungdomsrådet velges for to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

I ny kommunelov er ungdomsråd gitt samme rett til medvirkning som eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.

I forskriften til kommuneloven står det at organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til ungdomsrådet, som skal representere deres interesser.

Forskriften sier blant annet:

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.

Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Frist 1. oktober

Tønsberg kommune har utarbeida et forslag til møteplan for 2020, som skal vedtas av nytt kommunestyre. Der foreslås ungdomsrådets møter lagt til mandager klokka 17.00. Det er foreslått ni møter i 2020. Det gis møtegodtgjørelse, ifølge nettsiden nyetonsberg.no (ekstern lenke).

Forslag til kandidat med varamedlem sendes til Tommy Løvig-Larsen tommy.lovig-larsen@tonsberg.kommune.no innen 1. oktober 2019.

Les flere saker om Barne- og ungdomsrådet i Re.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les mer om kommunesammenslåing.

,