Leserinnlegg: Møtested for ungdom på Revetal

MØTEPLASS: Revetal bibliotek har en ungdomsavdeling. Foto: Stian Ormestad.

FrP, Krf og Høyre understreker at vi ønsker å være imøtekommende for ungdom på Revetal, men vi er sikre på ungdommen ikke trenger et hus fra Snøhetta til nærmere 40 millioner kroner, for å få et godt fritidstilbud, skriver de i dette leserinnlegget.

Les også: Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

I vårens siste kommunestyremøte i Re, skal vi behandle saken  ”Hus for ungdom på Revetal”.  Saken har sin bakgrunn i en ungdataundersøkelse fra 2013.

Etter denne undersøkelsen ble det satt fokus for tilbud til ungdom på Revetal, og det har i årene som har gått, blitt jobbet på tvers i grupper, med ungdom, foreldre, kommuneadministrasjon og politikere .

Det har kommet mange ønsker og gode ideer fra disse gruppene, og særlig et ønske skiller seg ut; ønsket om et møtested for ungdom på Revetal.

I 2017 ble vi presentert for det fakta at NOHA Langøya  ville gi oss en gave som skulle benyttes til et skisseprosjekt av et eget hus for ungdom på Revetal. Det var ønskelig at Snøhetta skulle tegne denne skissen.

Denne ble lagt fram for oss i kommunestyret i september samme år. Snøhetta leverte et ferdig forprosjekt i mars 2019.

I ReAvisa 14. september 2018 kunne vi lese at kostnadsoverslaget fra Snøhetta var på 20 millioner. En smilende ordfører kunne fortelle at Gjelsten Holding, generøst, vil gi en gave på 7 millioner, og at dette er en mulighet vi ikke kan gi fra oss.

Det resterende beløpet skulle finansieres via låneopptak og tippemidler.

Ordføreren burde visst bedre; ”Theres no such thing as a free lunch”, og når vi nå blir forelagt saken, er regnestykket et helt annet.

Prisoverslaget er estimert til 38.450.000, med mulighet for reduksjon ned til 33.750.000 dersom vi  fjerner enkelte ting, som f.eks gulvbelegg med mønster inne i bygget, og stabilisert grus i forskjellige farger utvendig.

Vi ser altså at gaven fra Gjelsten Holding ikke lenger er en tredjedel av summen, slik at kommunens andel blir langt større enn tidligere antatt.

I tillegg kommer driftsutgifter, som i saken er beregnet til 500.000, men her er verken strøm eller innhold medberegnet, og vil ventelig øke. Likevel ønsker flertallet både i HOV og formannskap å gjennomføre Snøhettaprosjektet.

Den økonomiske situasjonen i Re er allerede frynsete. I kommende budsjettrevisjon varsler rådmann innsparingstiltak i oppvekst og kultur, helse og velferd, næring og teknikk som han beskriver vil få” merkbare konsekvenser for ansatte og innbyggere”.

For nye Tønsberg varsles det også en anstrengt økonomi, de først leveår.

Det siste både Re og Tønsberg trenger at vi i Re tilfører oss enda større låneopptak.

På bakgrunn av dette har Frp og Høyre, med støtte fra KrF, kommet med følgende forslag både for HOV og formannskap:

1          Det fremlagte forprosjektet til Huset for ungdom godkjennes ikke.

2          Kommunestyret ber rådmann umiddelbart stanse alt videre arbeid med prosjektet Huset for ungdom på Revetal, i et eventuelt nytt bygg.

3           Kommunestyret ber rådmann se på alternative løsninger for å etterkomme ungdommens ønsker i eksisterende kommunale bygninger på Revetal, som f.eks Revetal Ungdomsskole, Revetal Bibliotek, Revetalhallen og den nyervervede  Låhnegården.

4           Ungdomskooridantor skal være sentral i arbeidet. Ungdom inviteres med i planleggingen

Det betyr ikke at vi ikke ønsker at ungdom på Revetal skal få sitt lenge ønskede møtested på Revetal. Det betyr heller ikke at vi ikke lytter til ungdom eller ønsker å komme dem i møte.

Det har skjedd mye positivt for ungdom på Revetal de siste årene; Vi har ferdigstilt en helt ny ungdomsskole og idrettshall med gode rom og uteområder egnet for aktivitet også etter skole tid.

Vi har et fantastisk bibliotek, hvor ungdommen var med i planleggingen med tanke på at deler av disse lokalene kunne brukes til ungdomsarbeid.

Det siste tilskuddet i arbeid for ungdom, er en ungdomskoordinator, noe som i seg selv vil sikre at ungdomsarbeidet i kommunen ikke vil stoppe opp, selv om vi velger å stoppe planene for et helt nytt hus.  

FrP, KrF og Høyre er trygge på at vedkommende i en slik stilling vil kunne gi ungdom gode tilbud i de allerede eksisterende bygg.

I tillegg til skoleområdet og bibliotek, har Re kommune gjennom kjøpet av Revetal Søndre, en hel gård til rådighet, et område som vil være velegnet for ungdomsaktiviteter.

For Frp, KrF og Høyre virker det råflott og helt unødvendig å bygge et nytt hus til nær 40 millioner tenkt til bruk for ungdomsarbeid. Vi mener også det er uforsvarlig med tanke på den økonomiske situasjonen vi er i.

Vi har også i tankene at vi om et halvt år skal slå oss sammen med Tønsberg. I vår felles politiske plattform står det at den nye kommunen skal ha et ungdomshus.

Et slik hus vil både ha økonomiske konsekvenser for den nye kommunen, og vil ha påvirkning på vårt felles arbeid med tilbud for ungdom.

Vi mener derfor at saken burde vært drøftet i Fellesnemda i forkant av et vedtak i kommunestyret i Re, noe det ikke blir, da Fellesnemdas møte finner sted 2 dager senere.

FrP, Krf og Høyre understreker at vi ønsker å være imøtekommende for ungdom på Revetal, men vi er sikre på ungdommen ikke trenger et hus fra Snøhetta til nærmere 40 millioner kroner, for å få et godt fritidstilbud.

Gruppeledere i Re
Bente Torunn Brekke, Frp
Benedichte Lyngås, Krf
Tove Øygarden, Høyre

MØTEPLASS: Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Dette er planen for ungdomshuset på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,