Vil vurdere kommunesammenslåing i alle retninger: Horten, Tønsberg eller nye Holmestrand

300316_FORMANNSKAP (6)

SER TIL FLERE RETNINGER: Gruppeleder Tove Øygarden (H), ordfører Thorvald Hillestad (SP) og varaordfører Frode Hestnes (Frp) vil se til både Horten, Tønsberg og nye Holmestrand. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Nå går kompassnåla i alle retninger i kommunestyret.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Kommunesammenslåing var kjapt på agendaen igjen, til tross for folkets nei i folkeavstemningen og kommunestyrevedtak som skulle tilsi at saken var lagt død  – for under et halvt år siden.

I kveldens ekstraordinære kommunestyremøtet 30. mars 2016 ble det spikra: Nå går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing.

Våre folkevalgte er kurert mot tunnelsynet mot nord. Nå skal flere retninger tas med i vurderingen når det store flertallet av våre folkevalgte igjen sikter mot en sammenslåing. 

Enten det blir mot Horten, Tønsberg eller til og med nye Holmestrand – som folk sa nei til i folkeavstemningen i fjor høst.

Og det blir en sammenslåing uten en ny folkeavstemning. Det kravet støttes bare av SV og MDG – foreløpig.

Alternativet å bestå som Re kommune skal ikke belyses i utredningen. Et knappest mulig mindretall på 12 mot 13 kommunestyrerepresentanter ville ta det å forbli Re med i vurderingen.

Mindretallet besto av Arbeiderpartiet, SV, MDG og et splitta Senterparti – der Lise Firing og ordfører Thorvald Hillestad fikk det til å tippe over i flertallets favør sammen med Høyre, FrP, KrF og Venstre.

Et eksternt konsulentfirma skal engasjeres til å foreta «en grov analyse av fordeler og ulemper» av å slå Re sammen med Horten, Tønsberg eller Holmestrand.

Det er satt av inntil 500.000 kroner til jobben.

14. juni skal kommunestyret fatte et prinsippvedtak om sammenslåing. Kommunestyret skal fatte et endelig vedtak om hvem Re eventuelt skal slå seg sammen med i et ekstraordinært møte 21. september 2016.


 

Kommunestyret fatta følgende vedtak:

1. Med bakgrunn i konsekvensene av forslag til nytt inntektssystem og fylkesmannens brev av 09.02.16, foretas en ny vurdering av om Re kommune skal gjennomføre en kommunesammenslåing.

2. Intensjonen er at det fattes et prinsippvedtak i kommunestyrets møte 14. juni 2016 om at Re kommune ønsker å bli en del av en større kommune. Kommunestyret fatter endelig vedtak om hvem Re skal slå seg sammen med i et ekstraordinært møte 21.09.16.

3. Re kommune retter en henvendelse til h.h.v. Holmestrand/Hof, Horten og Tønsberg hvor de bes å avklare hvordan de vil stille seg til en sammenslåing med Re. Kommunene bes å klargjøre om det er spesielle forhold eller forutsetninger knyttet til en positiv holdning til sammenslåing. Det forutsettes nærmere dialog mellom kommunene om videre prosess fram til et ev. endelig vedtak om sammenslåing. Det etableres en politisk referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Dersom andre kommuner kommer med henvendelser til Re eller de aktuelle kommunene, tas dette med i det videre arbeidet.

4. Et eksternt konsulentfirma engasjeres til å foreta en grov analyse av fordeler og ulemper av de ulike alternativene;
Hof/Holmestrand og Re
Horten og Re
Tønsberg og Re
Følgende temaer skal belyses:
Økonomi, også i forhold til forslag til nytt inntektssystem
Tjenester/tjenesteutvikling; spesielt utdanning, barnehage, pleie og omsorg
Samfunnsutvikling/næringsutvikling
Lokaldemokrati, styring og kontroll
Interkommunalt samarbeid
Tilhørighet
Rådmannen gis fullmakt til å avgrense oppdraget innenfor en økonomisk ramme på kr. 250.000,-. Utgiftene innarbeides i budsjettrevisjon nr. 1/16.
Ordfører gis fullmakt til å øke økonomiske rammer ved behov inntil kr 500.000, dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig prosess.
Utredningen skal foreligge senest 10. mai 2016

5. Følgende tidsplan legges til grunn for det videre arbeid
30.03 – Kommunestyret vedtar å sende en henvendelse om sammenslåing til aktuelle nabokommuner
03.05 – Kommunestyret behandler tilbakemeldingene fra nabokommunene og videre prosess skisseres, herunder nedsettelse av et politisk arbeidsutvalg, og hvordan innbyggerne skal involveres
14.06 – Evnt. utredning legges fram til behandling og kommunestyret fatter et prinsippvedtak om sammenslåing
21.09 – Ekstraordinært kommunestyremøte hvor eventuelt endelig vedtak om sammenslåing fattes.

Det forutsettes at tidsplanen godkjennes av fylkesmannen.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.