Gjelda blir rekordhøy: – Vi må ta av sparepengene

Kommunedirektøren legger i kveld fram sitt forslag til budsjett 2024 og handlingsprogram 2024 – 2027. I slutten av planperioden vil kommunen bryte sin egen handlingsregel om at gjelda ikke skal øke fra det tidspunktet Re og Tønsberg ble slått sammen.

Les også: Har spart kommunen for millioner av kroner gjennom 15 år – skrenkes inn.

– Når samfunnet endrer seg, må vi også være endringsvillige, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen, som legger fram sitt første budsjettforslag for kommunestyret.

Hun foreslår å bruke noe sparepenger for å håndtere ei dyrtid som også rammer kommunen, men varsler samtidig at kommunen må ta grep for å omstille seg.

Solid grunnmur

KOMMUNEDIREKTØR: Mette Vikan Andersen, her som kommunalsjef for mestring, helse og velferd, fra en tidligere prat med lokalavisa på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi har mye å være stolte av i Tønsberg kommune. Vi klarer å levere gode tjenester til innbyggerne våre, vi er en kommune det attraktivt å bo og drive næring i, og vi har klart å bygge en solid grunnmur for videre utvikling etter sammenslåingen av Re og Tønsberg for snart fire år siden, sier kommunedirektøren.

I dag legger hun fram sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2024-2027 og budsjett for 2024. Det er antatt at kommunen vil få 5,5 milliarder kroner i inntekter neste år.

Kommunedirektøren ser likevel behov for å bruke rundt 99 millioner kroner av kommunens fondsmidler i løpet av neste fireårsperiode.

Og samtidig legger hun opp til investeringer for rundt 3 milliarder kroner.

Bruker av fondet

– Vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også framover, og da må vi sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi. Samtidig rammes vi nå av høyere rente, og vi opplever et økende press på de kommunale tjenestene.

– Derfor må vi bruke noe fondsmidler for å balansere budsjettet de neste to åra, forteller kommunedirektøren i forbindelse med framleggelsen av budsjettet.

Endringer i befolkningssammensetninga gjør at kommunen ikke har arbeidskraft nok til å fortsette tjenesteproduksjonen på samme måte som i dag.

I 2024 vil det for første gang være flere innbyggere over 65 enn under 19 år i Tønsberg kommune.

Forebygging og tidlig innsats

– Eldre er en viktig ressurs for samfunnet vårt. De bidrar blant annet til å holde liv i store deler av organisasjonslivet og frivilligheten, og jeg tror mange barnefamilier ville fått store problemer hvis de ikke hadde besteforeldre og oldeforeldre som hjelp og støtte i hverdagen.

– Samtidig må vi ta høyde for at flere eldre innbyggere vil gi økt press på helse- og omsorgstjenestene fremover, sier kommunedirektøren.

Hun mener kommunen må ta grep for å være i stand til å levere gode tjenester til alle som trenger det.

– Vi må fortsette å dreie tjenestene våre mot forebygging og tidlig innsats.

Forankres i fakta og analyser

– Og vi er nødt til å foreta tydeligere prioriteringer. Det gjelder på alle områder i kommunen. Men når vi foretar prioriterer og endrer tjenestene våre, er det viktig at dette er forankret i fakta og analyser.

Derfor ønsker kommunedirektøren å styrke administrasjonen med noen sentrale nøkkelstillinger som skal ruste kommunen for omstilling.

– Jeg ønsker å styrke HR, kommunens analysekompetanse, innkjøpsavdelingen og enheten TønsbergLØFTET.

Sistnevnte jobber med tjenestedesign, kompetanseutvikling og intern samhandling.

Viktige satsinger

Sjøl om kommunedirektøren ser seg nødt til å snu på skillingen, har hun funnet rom for flere viktige satsinger i neste års budsjettforslag. – Vi etablerer Ung Arena + i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

– Dette skal være en arena som gir ungdom én dør inn til ulike tjenester innenfor psykisk helse fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

– I tillegg etableres det en ungdomsdrevet kafé i forbindelse med denne satsingen.

PPT foreslås styrket med to årsverk.

Store investeringer

Kommunens heltidsstrategi følges opp med midler til kompensasjon og helgebonus for ansatte. I tillegg legges det opp til å søke på øremerkede midler fra staten for å styrke skolehelsetjenesten.

– Vi vil også åpne 18 nye plasser ved Hogsnes helsehus allerede i januar, og ytterligere 18 plasser i januar 2025. Dette har vi framskynda med ett år sammenlignet med gjeldende økonomiplan.

Kommunedirektøren foreslår investeringer for rundt 3 milliarder kroner i løpet av de fire neste åra: Ny svømmehall, utvidelse av Barkåker idrettshall og utbygging av Presterød skole og Vear ungdomsskole er de største prosjektene.

– Disse investeringene vil øke kommunens gjeldsgrad, og i slutten av planperioden vil vi bryte vår egen handlingsregel om at gjelden som belaster driften ikke skal øke fra det tidspunktet Re og Tønsberg ble slått sammen.

Sikter mot overskudd i 2027

Kommunedirektøren har samtidig satt bremsene på for flere andre investeringer. – Kommunestyret har vedtatt en skole- og barnehagestrukturplan som innebærer at flere bygg skal bygges om og utvides.

– Men jeg finner det ikke forsvarlig å legge dette inn i økonomiplanen nå. Også utvidelse av Eik sykehjem og flere omsorgsboliger på Træleborg er satt på vent.

Høyere skatteinntekter enn forventet og god budsjettstyring har gjort det mulig for kommunen å bygge opp et disposisjonsfond.

I dag utgjør det rundt 671 millioner kroner.

Sikter mot overskudd i 2027

– Nå ser vi for oss å bruke noe fondsmidler i 2024 og 2025, mens vi legger til rette for nødvendig omstilling av tjenestene våre, forklarer kommunedirektøren.

Samla sett ligger det inne en bruk av fondsmidler på rundt 99 millioner kroner i løpet av de fire neste åra, men kommunedirektøren sikter mot et lite overskudd i 2027.

– Da vil vi fremdeles ha et disposisjonsfond som er relativt solid for en kommune på vår størrelse.

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.