Leserinnlegg: Vil dette bety begynnelsen på slutten?

BRÅSTOPP: Planene for Revetal i gamle Re kommune var videre sentrumsutvikling på områdene sørover mot Valle, men ikke lenger nordover. Nå frykter lokale FrP-ere at nye planer i nye Tønsberg kommune kan velte om på de gamle Re-planene og gi en bråstopp for den videre utviklinga av Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Om man følger planens ordlyd, så skal utviklingen av Revetal stoppe opp. Det vil i så fall være i sterk strid med de lovnader som Tønsberg-politikerne lovet oss før sammenslåinga, skriver Bente T. Brekke og Trond Ekstrøm (begge FrP) i dette leserinnlegget:

Les også: Trond kom gjennom nåløyet: – En sterk stemme for Re.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Utvalg for plan og bygg (UPB) og utvalg for miljø, teknikk og næring (UMTN) behandlet på forrige møter en plan for vern av matjord.

Planens intensjon er å spare dyrka-, og dyrkbar jord fra nedbygging, og planen skal være førende for det kommende kommuneplanarbeidet (arealdelen).

Intensjonen i planen er vi enig i, men det er noen utfordringer:

Den største utfordringa ligger i delmål 1 i planen. Den lyder som følger: I neste kommuneplanperiode SKAL dyrka og dyrkbar jord ikke omdisponeres til boligbygging gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller enkeltvedtak (dispensasjon).

I UPB så vedtok flertallet en annen ordlyd hvor hovedessensen var å bytte ut «skal» med «bør», men det er tvilsomt om den ordlyden overlever kommunestyrets behandling.

Hvorfor er så dette en utfordring? Jo, det er flere innelåste små teiger med dyrkbar jord som i dag ikke er driveverdig for landbruket, og som har grodd igjen med villniss.

Blant annet så var UPB på befaring på et cirka åtte mål stort område på Skallevold (nabo vest for Skallevold camping). Eierne der ønsker å utvikle det villniss-området til boligbygging.

Dette er et område som har begrensninger på alle sider enten med byggefelt eller vei. Etter vår vurdering ville det vært en grei utnyttelse av området, men med ordlyden i planen så kan ikke dette område tas inn i kommuneplanen.

FrP er redd mange gode innspill til kommuneplanen blir avvist på grunn av denne planens bombastiske ordlyd. Man vurderer dermed ikke om hvor skrinn jorda er eller om det kan være med på å styrke grender, små byggefelt etc og på den måte ha stor samfunnsmessig gevinst.

Men for all del, de fleste områdene skal vernes, men enkelte områder som ikke er driveverdig for landbruket bør vurderes om kan få en annen utnyttelse enn å bare gro igjen.

Og kan man utnytte de områdene bedre vil man kunne spare andre områder som har større verdi for landbruket.

Tønsberg er en attraktiv kommune, og boligvekst vil det bli om man liker det eller ikke. Prøver man å stoppe boligveksten ved å stoppe boligbyggingen vil boligprisene i kommunen øke betydelig som igjen medfører at førstegangsetablerere ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

Den største sprengkraften ligger allikevel i utviklingen av Revetal. Re kommunestyre gjorde i sin tid et vedtak om at Revetal skulle utvikle seg sørover til Valle som er dyrka mark.

Etter gjentatte forsøk i UPB fikk vi ikke et entydig svar på om planen kunne brukes til å reversere dette vedtaket. Som kjent så skal områder inn og ut (endre status) i revideringen av kommuneplanen.

Etter vår vurdering, og hvis man følger planens ordlyd, så skal utviklingen av Revetal stoppe opp.

Det vil i såfall være i sterk strid med de lovnader som Tønsberg-politikerne lovet oss før sammenslåinga.

Om det er et politisk flertall for en slik drastisk reguleringsendring i kommuneplanen er tvilsomt, men:

Det kan være begynnelsen på slutten for utviklingen på Revetal.

Bente Torun Brekke (FrP), medlem av utvalg for miljø, teknikk og næring i Tønsberg kommune
Trond Ekstrøm (FrP), medlem av utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune

SKEPTISK: Bente T. Brekke og Trond Ekstrøm (begge FrP) fra Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les mer om boligbygging og sentrumsutvikling i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,