Leserinnlegg: I nye Tønsberg har vi et særlig ansvar for å ta vare på matjorda

Byutvikling og landbruk – i nye Tønsberg har vi et særlig ansvar for å ta vare på matjorda, skriver Benedichte Lyngås og Johan Christian Haugan, listekandidater for Tønsberg KrF.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Re og Tønsberg er i en særstilling når det gjelder andelen dyrket mark/matjord har av totalarealet i kommunene:

3. KANDIDAT: Johan Christian Haugan (KrF) fra Vivestad. Foto: Pressemelding.

Hele 35 prosent av arealet er dyrket mark, mens vi i Norge totalt har 3,5 prosent av landarealet.

Det betyr at «nye» Tønsberg har et spesielt ansvar for å ta vare på matjorda og sørge for at den ikke bygges ned, men brukes til det den skal – nemlig produksjon av mat.

Tønsberg KrF vil slå ring om matjorda og bidra til at terskelen for å omdisponere matjord til andre formål blir høyest mulig.

Matjorda i Vestfold er spesielt verdifull fordi den gir stor avkastning/høy produksjon av grønnsaker, korn og for til husdyr.

Landbruksproduksjonen i Vestfold bidrar i svært stor grad til kortreist verdiskaping fordi vi er heldige å ha bedrifter som foredler landbruksproduksjonen liggende i vår kommune (melk, kjøtt, egg og grønnsaker).

I miljøsammenheng er det derfor et stort poeng å sørge for at disse bedriftene fortsatt får store deler av sitt råstoff fra landbruket i Vestfold og nærliggende områder. Dette reduserer transporten vesentlig, noe som er bra i klima- og miljøsammenheng.

Et sterkt vern av matjorda i Tønsberg og Vestfold forøvrig er en god forsikring for en bærekraftig og framtidsrettet matproduksjon. Dette er god beredskap, bidrar til en betydelig verdiskaping, og sikrer arbeidsplasser i foredlingsindustrien.

Tønsberg KrF vil bidra til at matjord ikke bygges ned i den grad det har vært tilfelle til nå. Statistikken viser at vi i Vestfold de siste 10 år (i perioden 2009 – 2018) har omdisponert og tatt ut av landbruksproduksjon et dyrket areal som tilsvarer omlag hele Jarlsberg Hovedgård, nærmere bestemt 3.159 dekar.

4. KANDIDAT: Benedichte Lyngås (KrF) fra Våle. Foto: Pressemelding.

Svært mye av denne matjorda er lagt under asfalt i forbindelse med framføring av store samferdselsprosjekter (E18 og jernbane).

I Tønsberg og Re er det (ifølge Statistisk sentralbyrå), i løpet av de siste 10 år omdisponert 789 dekar matjord til andre formål.

Noe av den matjorda som omdisponeres blir kompensert med nydyrking, men ikke i nærheten av det arealet som går ut av produksjon.

Tønsberg KrF er opptatt av at den verdifulle matjorda blir tatt vare på og skal ha et sterkt vern. Jordloven setter klare krav i og med at det i utgangspunktet ikke er tillatt å bruke matjord/dyrket mark til andre formål enn landbruksproduksjon.

I noen tilfeller må imidlertid jordvernet vike, dersom det er samfunnsmessige behov av stor betydning.

Gjennom en god arealplanlegging og gode kommuneplanprosesser i nye Tønsberg er utfordringen å finne gode alternativer til å bygge med matjord, og se på muligheter når arealbruken skal vedtas for de neste 4 år.

Dette vil Tønsberg KrF bidra positivt til.

Johan Christian Haugan, 3. kandidat for Tønsberg KrF
Benedichte Lyngås, 4. kandidat for Tønsberg KrF

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,