Leserinnlegg: Flere voksne i barnehagene – nå!

Tønsberg Senterparti vil ha et løft for barnehagene i nye Tønsberg. Det vil ikke skje uten flere voksne i barnehagen, mener Jill Eirin Undem og Øyvind Oppegård.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Alle som leverer og henter ungene sine vet at det utføres mye godt arbeid i barnehagene. De ansatte er våre store helter.

4. KANDIDAT: Jill Eirin Undem (SP) fra Vear. Foto: Privat.

Barnehagene har likevel hatt stramme rammer de siste årene. Regjeringen har derfor innført en ny norm med flere ansatte. Senterpartiet vil gjøre mer.

Den nye bemanningsnormen innebærer at det skal være 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år pr voksen i alle landets barnehager. Dette praktiseres likevel ulikt ute i kommunene.

Man har lagt vekt på at denne normen skal gjelde i barnehagenes kjernetid. Det betyr midt på dagen. Dermed er det ikke samme bemanning både ved starten og slutten av dagen. Dette går ut over ungene og deres hverdag.

De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barna skal oppnå mestring, og læring skal skje på barnas egne premisser. Da må det være nok ansatte på jobb. Senterpartiet mener derfor at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid!

Selve opptaket av barn til barnehagene kan også være utfordrende.

I dagens Tønsberg er det ett hovedopptak med søknadsfrist tidlig på året, og løpende opptak ut året ved ledig kapasitet. Familier som flytter må derfor bo i kommunen, og søke tidlig på året.

6. KANDIDAT: Øyvind Oppegård (SP) fra Barkåker. Foto: Privat.

Hvis man flytter til kommunen senere på året kan dette oppleves problematisk. Siden vårt distrikt er et pressområde kan vi raskt oppleve at vi ikke har full barnehagedekning.

For å legge et press på kommunen om å ha nok plasser vil Senterpartiet ha to hovedopptak i året i Nye Tønsberg kommune. Dermed må kommunen legge til rette for en økt kapasitet og bemanning hele året utover dagens norm.

Vi er også opptatt av kostnaden for familiene. Foreldrene betaler for en plass i barnehagen. Heldigvis har de fleste kommuner innført søskenmoderasjon i barnehage og på SFO for å lette byrden for familier med flere barn. Dette er veldig bra.

Samtidig er det en tøff belastning, hvis man har ett barn i barnehage og ett barn på skole/SFO samtidig. I denne overgangen er det ingen søskenmoderasjon. Vi ønsker derfor å innføre en felles ordning med søskenmoderasjon for både barnehage og SFO.

Dette vil gjøre det enklere for familiene å benytte seg av begge ordninger.

Våre barnehager skal bygge på en grunnleggende respekt for barndommens egenverdi, men også bidra til en meningsfull oppvekst. Dette må gjelde uavhengig av barnets funksjonsnivå, bosted og den bakgrunnen barnet har sosialt, kulturelt og etnisk.

Den faglige kvaliteten må sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og reelle muligheter til å ta ansvar for ungene våre. Da må de ansatte sikres gode vilkår. Det vil ikke skje uten flere voksne i barnehagen.

Det er på tide med et løft.

Jill Eirin Undem, 4. kandidat Tønsberg Senterparti
Øyvind Oppegård, 6. kandidat Tønsberg Senterparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,