Hva kan en «ungdomskoordinator» få til, tru?

POLITISK VERKSTED: Politikerne måtte lytte, og ungdommen prata på politisk verksted i april. «Ungdomskoordinator» er et av forslagene. Hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H) nærmest kamera har trua, mens hovedutvalgsmedlem Trond Ekstrøm (FrP) lengst bort er mer skeptisk. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Et enstemmig hovedutvalg vil bruke nesten en million kroner på ungdomstiltak, akkurat som rådmannen foreslo. Blant annet en «ungdomskoordinator». Hva mener du ungdomskoordinatoren bør drive med?

Les mer om Ung i Re-prosjektet i ReAvisa, mai 2018.

Bakgrunn: Foreslår å bevilge en million kroner til ungdomstiltak i Re.

I forrige ukes hovedutvalgsmøte for helse, omsorg og velferd (HOV) ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Det foreslås å bruke nesten en million kroner til fire foreslåtte ungdomstiltak – som følge av tilbakemeldingene fra Ung i Re-prosjektet denne våren.

Hva i all verden er en «ungdomskoordinator»?

IKKE HELT OVERBEVIST: Trond Ekstrøm (FrP). Foto: Stian Ormestad.

ReAvisa oppsummerte Ung i Re-prosjektet i mai-avisa: Det ungdommen ønsker seg, er mye det samme som våre folkevalgte har spart inn på de siste åra.

For sju år siden forsvant den kommunale ungdomsklubben på Revetal. Det samme skjedde med Frivillighetssentralen. “Ung i Re”-arbeidet viser at begge deler er savna. 

Hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H) har sagt til ReAvisa at det neppe blir starta opp det samme tilbudet som hennes forgjengere la ned, men at det kan tenkes nytt rundt hvordan vi kan fylle de samme oppgavene. Et av forslagene er «ungdomskoordinator».

– Jeg har forventninger til en ungdomskoordinator, og det blir spennende å se hva den stillingen kan fylles med og hvordan en slik rolle kan være til nytte for ungdommen, sier Tove Øygarden i hovedutvalgsmøtet.

Trond Ekstrøm (FrP) er mer skeptisk: – FrP kommer til å støtte saken som den ligger, men: Jeg stusser på om en såkalt ungdomskoordinator kommer til å fungere som forutsatt. Det ungdommen vil ha er mer et tilbud utenom alt det som allerede er her.

– Jeg har inntrykk av at de fleste veit hva som skjer her i bygda, og har oversikt over tilbud som finnes – men noen ønsker kanskje noe annet. Det burde vi fange opp, og kan en ungdomskoordinator det?, spør Trond Ekstrøm.

Store forventninger til en «ungdomskoordinator»

UNG I RE: Hvem er bedre til å fortelle om hvordan det er å være ung i Re, enn ungdommen sjøl? Det politiske verkstedet i april ble gjennomført over samme lest som foreldremøtene i mars. I mai ble forslagene samla sammen og nå i juni bestemmer våre folkevalgte hva prosjektet munner ut i. Foto: Stian Ormestad.

Stillingen skal formes ut ifra behovet – veien blir til mens vi går, i samarbeid med ungdommen sjøl. Og flertallet har trua på en slik «ungdomskoordinator», et enstemmig hovedutvalg stiller seg bak, om enn noen litt mindre entusiastiske en andre.

– Nå er det ikke jeg som skal utarbeide stillingsinstruksen, men per i dag ser jeg for meg at en person i en slik stilling kan jobbe i samarbeid med lag og foreninger, møte uorganisert ungdom og planlegge og sette i gang aktiviteter og arrangement for barn og unge, sier Tove Øygarden (H).

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Kommunalsjef Unni Bu, med ansvar for barnehager og skoler, ble satt på skolebenken igjen under det politiske verkstedet. Foto: Stian Ormestad.

– Min tanke er også at en ungdomskoordinator er med i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.

Elisabeth Sann (SV) oppsummerer Ung i Re-arbeidet slik: – Ungdommen blir hørt! Dette er en god begynnelse, synes jeg. Man ønsker seg alltid noe mer, men at helsesøsterressursen blir økt med femti prosent hjelper godt.

Ungdomshus fortsatt i det blå?

Tordis Skallist Hovet (AP) skryter også av et godt arbeid fra Re-ungdommens side. – Vi har fått mange fine innspill, skryter hun, før hun minner om Arbeiderpartiets gamle kampsak her i Re – med mange gode ideer, men foreløpig uten at noen av dem noen gang er blitt realisert:

Et eget ungdomshus. Det, eller rettere sagt en ungdomsklubb av noe slag, fokuserte også hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H) på da hun oppsummerte Ung i Re til ReAvisa i april. Nå er ikke det nevnt i rådmannens forslag eller foreslått over bordet i hovedutvalgsmøtet.

– Noen vil kanskje være skuffa over at det ikke er foreslått bygging av ungdomshus, men jeg håper likevel at ungdommen ser at vi følger opp Ung i Re og det politiske verkstedet. Jeg mener at dette er en god begynnelse på et viktig arbeid for unge i Re.

Hvor skal penga hentes fra?

Saken kommer opp for behandling i kommunestyremøtet tirsdag 19. juni 2018.

– Jeg er glad for at HOV enstemmig gikk inn for innstillingen. Så skal saken opp for kommunestyret, og pengene skal finnes for å finansiere dette, minner hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H) om. Først kommunestyre, så budsjettbehandling.

Vedtaket lyder som følger:

1. Det systematiske forebyggende arbeidet med SMART oppvekst i «Helhetlig plan for arbeid med skolemiljø, mobbing og andre krenkelser» fortsetter på alle skolene i Re.

2. Helsesøsterressursen søkes økt med 50% i budsjett 2019. Det utgjør ca. kr. 325 000,-.

3. Skolemiljøutvalgene – SU på den enkelte skole skal drøfte omfang av hjemmearbeid og tilrettelegging av leksehjelp på den enkelte skole i løpet av september 2018. Det arbeides med å starte opp leksehjelp på Revetal ungdomsskole fra høsten 2018. Dette gjøres innenfor skolens rammer og ved hjelp av tilskudd som er gitt gjennom «Barnas Aurora i Re.»

4. Det søkes innarbeidet en 100% stilling som ungdomskoordinator i budsjett 2019. Dette utgjør ca. kr. 650 000,-.

Les hele saksframlegget her (ekstern link).

Les også: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Les mer om Ung i Re-prosjektet i ReAvisa, mai 2018.

Bakgrunn: Foreslår å bevilge en million kroner til ungdomstiltak i Re.

VIKTIG, MORSOMT OG VAKKERT: Re-ungdommen arrangerte Ung i Re-konferanse i mars med fakta, følelser og kulturinnslag. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skolene i Re.

,