Leserinnlegg: Folkestyre i praksis

LESERINNLEGG: Høyre/Frp-regjeringa skaper avmakt med sine reformer, mener Kathrine Kleveland (SP) i dette leserinnlegget. Hun ønsker seg et folkestyre med korte avstander mellom de som velger og de som blir valgt. 

Senterpartiet er et folkestyreparti. Vi mener at beslutninger skal tas av folkevalgte som kan kastes eller gjenvelges av velgerne ved valg. Dette er bakgrunnen for mye av vår motstand mot både byråkratisering, rettsliggjøring og overnasjonal styring.

Felles for disse tre er at de flytter makt bort fra folkevalgte organer og over i lukkede system som gir velgerne liten makt til å påvirke utviklingen i samfunnet.

Et levende folkestyre forutsetter at mange kan delta, og at det er nærhet mellom de som fatter beslutningene og de som beslutningene berører. Når makt samles på færre hender, får vi avmakt.

Dagens Høyre/Frp-regjering skaper mer avmakt. Regjeringen har gjennomført en rekke såkalte reformer som de påstår vil gjøre samfunnet mer robust. Kommunereform, politireform, skattekontorreform, utdanningsreform og helsereform.

Men på område etter område, vokser dessverre byråkratiets mer enn tjenestene.

Nærhetsprinsippet og behovet for et sterkt nasjonalt rammeverk ligger til grunn for hele Senterpartiets tenkning. Senterpartiet ønsker større nærhet til beslutninger. Lokalt folkestyre, lokale løsninger og et lokalt forankret næringsliv som skal bære også framtidas samfunn.

Nasjonalstaten har tjent oss godt og må ikke erstattes av diktat fra Brussel. Samtidig ser vi at den norske modellen er truet. Høy arbeidsinnvandring har ført til redusert lønnsutvikling og uryddige arbeidsforhold i mange bransjer.

Arbeidsmarkedskriminalitet er høy, og i flere bransjer utkonkurreres norske arbeidstakere av billigere utenlandsk arbeidskraft.

Senterpartiet ønsker å styrke fagforeningene og intensivere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Mange er urolige over økte økonomiske, sosiale og verdimessige forskjeller i Norge. Vi trenger en politikk som tar disse problemene på alvor.

Senterpartiet mener at vi må bruke samfunnets midler til å skape gode velferdstilbud for alle, uavhengig av om du bor på et lite eller et stort sted.

Jeg ønsker fortsatt oversiktlige lokalsamfunn og små enheter i by og bygd, der enkeltmennesker ikke drukner, men blir sett. Jeg ønsker et samfunn som fungerer fordi folk stoler på hverandre. Rett og slett det tillitsbaserte Norge, der folk som får tillit tar ansvar.

Kathrine Kleveland, førstekandidat Senterpartiet.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.