Re SV: – Støtter Tønsberg – men ikke vilkårsløst

030516_KST_HEMING_OLAUSSEN

HELST RE ALEINE – SUBSIDIERT RE + TØNSBERG: Heming Olaussen (SV) sin stemme vil gå til Tønsberg, etter at han har tapt voteringen nok en gang etter forslag om å la Re kommune bestå som en sjølstendig kommune. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Re SV vil fremme forslag om at Re skal bestå – som vil falle. «Subsidiært vil vi da stemme på Tønsberg som sammenslåingskommune», skriver Re SV i dette leserinnlegget.

Re SVs medlemmer har bestemt seg foran det avgjørende kommunestyremøtet 21.9.

Vi vil – slik alle forventer av oss – fremme forslag om at Re skal fortsette som egen kommune. Det gikk vi til valg på, det har vi stått på i flere år.

Vi har ikke ombestemt oss på grunnlag av en svak rapport fra PWC/Telemarksforskning. Vi forventer imidlertid ikke å få flertall denne gangen heller.

Subsidiært vil vi da stemme på Tønsberg som sammenslåingskommune. Fordi befolkningsundersøkelsen viser at dette er det eneste legitime alternativet blant innbyggerne i Re.

Horten falt gjennom. Motstanden mot Holmestrand er bastant.

Vi har imidlertid en rekke motforestillinger mot Tønsberg. Spesielt knytta til forskjellen i størrelse mellom de to partene i evt. forhandlinger. Her vil vi vise til kloke ord i lederen i Tønsbergs Blad 15.9. der de skriver:

«Ordfører Petter Berg (H) og hans kolleger ønsker Re hjertelig velkommen. Det er bra, men det er viktig å huske på at mange i Re har advart mot å bli spist av den større bykommunen. Det er opp til politikerne i Tønsberg å bevise at de ikke får rett. I en ny storkommune må Res befolkning føle at de blir hørt og at de får innflytelse. Det er nok å skjele til nye Sandefjord for å se hvordan det kan gå. Der har bykommunen tatt alle ledende posisjoner i den nye kommunen. Det var nok ikke hva alle hadde sett for seg, og noe lignende bør ikke skje i Tønsberg.»

Petter Berg var veldig aktiv i valgmøtene i Re i august, der han sjarmerte ved å fortelle at Re jo er en større kommune enn Tønsberg – i areal. (Og areal er nok det mest interessante ved Re, når alt kommer til alt).

Derfor må vi tro på mye velvilje fra Tønsbergs side i de forhandlingene vi står foran. Fra Re SVs side vil ikke minst viljen til Re-innflytelse i styre og stell ha mye å si. Berg annonserte i Re at han var åpen for at de to kommunestyrene skulle operere som ett med fullt antall i en overgangsperiode. Nå får vi se om det står seg.

Temaer folk reinger flest var opptatt av på folkemøtene var, foruten økonomi:

Kollektivtilbudet, behandlinga av utkantene, skolene våre, at nærhetsprinsippet for tjenester skal gjelde. Dette er prinsipper Tønsberg kommunestyre har vedtatt mye positivt om – men ord er nå en gang ord. Petter Berg var raus i å love at kommunehuset skal bestå, og at det skal «jobbe minst like mange der etter sammenslåing som før».

Når kommunestyret i Re 21.9. fatter sitt vedtak, skal vi ut i en stor jobb med å avklare vilkårene for sammenslåing. Det eneste rådmannen sier om dette i innstillinga si, er at det samme trio som ellers har styrt sammenslåingsprosessen, skal tre i kraft her også: ordfører, varaordfører og gruppeleder for AP.

Re SV mener det vil være en stor synd om ikke vi politikere i Re bruker denne muligheten til å engasjere og samle befolkninga! Vi vil derfor foreslå følgende i kommunestyremøtet:

«Den debatten som skal føres framover om våre prinsipper for sammenslåing føres mest mulig åpent og inkluderende. Denne muligheten må brukes til å få et prosjekt som virker samlende i befolkningen. Derfor bør blant annet lag og foreninger og representanter for de ulike grendene, samt tillitsvalgte i RE tas med på råd i denne viktige jobben for reingers og de ansattes framtid».

Vi tror det nå må vises klokskap for å hindre at Re faller fra hverandre i motsetninger. Folk må tas med på råd. Det er allerede sagt i kommunestyret 7.9. fra SPs Heidi Myhre at vi bør ha et politisk verksted for å meisle ut prinsipper og krav foran forhandlinger.

SV hadde en interpellasjon om saken i samme møte. Nå må ikke dette bli en lukka prosess blant få utvalgte. Alle partiene må med i forhandlingene, men mandatet bør skapes gjennom en åpen og inkluderende prosess i forkant. Nå har vi for første gang ikke dårlig tid!

Re SV vil framheve at vi ønsker å bidra konstruktivt til et positivt resultat for Res innbyggere i kommende forhandlinger.

Vi vil likevel også sitere siste delen av TBs lederartikkel: «Vi har stor tro på at prosjektet vil lykkes, og ser ikke bort fra at en vellykket fusjon med Re med tid og stunder kan bane veien for flere kommunesammenslutninger.» Et slikt perspektiv gjør at vi fra Re SVs side har betydelige motforestillinger mot den kommende fusjonen.

Dersom ikke Tønsberg (om det blir den foretrukne) i forhandlinger kommer oss tydelig i møte på områder som er av vesentlig betydning for reinger flest, ser vi ikke bort fra at det kan oppstå bevegelser i framtida som vil re-etablere Re.

Det har skjedd andre steder i norsk kommunehistorie. Vi er imidlertid ikke der nå.

Nå står vi på for Re – inn i ukjent terreng og forhandlingslandskap.

Styret i Re SV v/ leder og kommunestyrerepresentant Heming Olaussen


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.