– Frykter at folkevilja blir overkjørt

121512_Ulf_Lund_Halvorsen

FORSVARER FOLKEVILJA: Ulf Lund Halvorsen (MDG) frykter unntaket fra frivillighetsprinsippet blir vektlagt når Fylkesmannen i Vestfold skal gi sitt råd til departementet for framtidig kommunestruktur i Vestfold. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Fortsatt noe ullent svar fra Fylkesmannen, der frivillighetsprinsippet blir satt opp mot unntak fra frivillighetsprinsippet. Fylkesmannen skal ha sin anbefaling klar i løpet av året – Ulf Lund Halvorsen (MDG) frykter tvangssammenslåing.

Alle kommunene i Norges land ble invitert til å utrede muligheter for å slå seg sammen med en eller flere gode naboer. Re kommune har utredet en flersenterkommune sammen med Hof, Holmestrand og Sande.

Folket i Re og Sande sa nei til sammenslåing i folkeavstemning høsten 2015.

Landet over har bare 11 av 428 kommuner sagt ja til sammenslåing før første frist gikk ut 31. desember 2015. To av de 11 er Hof og Holmestrand, som sto igjen med en sammenslåing uten Re og Sande.

Siste frist for å lande et vedtak er satt til 1. juli 2016. De folkevalgte i Re kommune har allerede vedtatt at Re fortsetter aleine. Kommunestyrevedtaket ble fattet i første kommunestyremøte etter folkeavstemningen.

Innen 1. oktober 2016 skal Fylkesmannen ha sin anbefaling klar til kommunaldepartementet.

I et brev til alle landets Fylkesmenn utdyper kommunalminister Jan Tore Sanner (H) oppdraget:

«Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen (…) var positive til at fylkesmennene fikk en sentral rolle i kommunereformen, og sa videre også at Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokalt leiarskap».

I et brev til alle landets kommunestyrer skriver kommunalminister Sanner blant annet:

«Både regjeringen og stortingsflertallet har gitt uttrykk for at kommunereformen bygger på frivillighet og gode lokale prosesser. Unntak fra frivillighetsprinsippet kan likevel være aktuelt i helt spesielle situasjoner for at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn».

Ulf Lund Halvorsen (MDG) frykter at Fylkemannen kan peke ut en retning i strid med den lokalpolitiske prosessen i Re – som endte med et nei til sammenslåing.

– Jeg mener vi har pekt på oss sjøl, gjennom en folkeavstemning. Det ville blitt helt feil at Fylkesmannen skal peke ut en annen retning – i mot folkets råd, talte Lund Halvorsen fra kommunestyrets talerstol i siste møte i 2015.

Fylkesmannen ser at Re har oppfylt sine forpliktelser, slik det er skissert i brevet. Det forteller Petter Lodden hos Fylkesmannen i Vestfold til ReAvisa.

– Re kommune har utredet saken i samarbeid med nabokommunene. I tillegg har rådmannen utredet konsekvensene av å forbli Re kommune. Innbyggerne har blitt spurt i folkeavstemning. Kommunestyret har således hatt et godt grunnlag for å fatte vedtak.

Videre kommenterer Lodden statsrådens skriverier om frivillighet og eventuelle unntak fra frivillighetsprinsippet slik:

– Vi må vurdere kommunens vedtak opp mot de fire målene i kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, 4. Styrket lokaldemokrati.

– I oppdraget til fylkesmennene kan vel også leses inn en oppfordring til å vurdere om det kan være aktuelt å anbefale eventuelle unntak fra frivillighetsprinsippet, vedgår Lodden.

Fylkesmannens oppdrag er, på selvstendig grunnlag, å gjøre en vurdering av kommunestyrevedtakene.

– Dette må baseres på de lokale prosessene, målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur, sier Lodden – som dermed setter frivillighet opp mot eventuelle unntak fra frivillighetsprinsippet.

Uten å gi noe klart svar på hva som vil bli vektlagt mest.

Noe som kan veie tungt for unntak fra frivillighetsprinsippet, er rådmannens ensidige negative rapport om det å forbli Re kommune. Rådmannens klare oppfordring var kommunesammenslåing.

Heller ikke på folkemøter både høsten 2014 og 2015 ble det gitt noe klart svar fra Fylkesmannen. Dette skrev ReAvisa etter folkemøte i Våle, høsten 2014:

«Fylkesmannens utsendte Petter Lodden kunne ikke gi svaret på om Re blir tvunget inn i en kommunesammenslåing hvis vi velger å stå alene. Det er ikke sikkert at det en kommunesammenslåing til, men Lodden mener at alt tilsier at Re er i nedre grense i forhold til føringene i den nasjonale kommunereformen».

Ulf Lund Halvorsen frykter at det kan bli snakk om tvang, sjøl om Re kommune har gjort alt riktig siden den gang, med utredninger og folkeavstemning. Han fikk ingen motforestillinger mot hans forslag fra kommunestyrets talerstol:

– Mitt forslag at vi inviterer Fylkesmannen til en prat med gruppelederne for alle de politiske partiene i kommunestyret i Re. Der vil de folkevalgte i Re vite hva Fylkesmannen tenker, og også ha mulighet til å mene noe om det.

– Vi folkevalgte er satt til å forvalte innbyggernes meninger, og det akter vi å gjøre. Folket har sagt nei til sammenslåing. Å eventuelt skulle peke i en retning av sammenslåing blir å overkjøre folkevilja.

– Re kommune har gjort hele jobben, alt fra å utrede å slå sammen, utrede å stå alene, vi har hatt en folkeavstemning – det å nå overkjøre den prosessen ville vært så veldig feil, mener Lund Halvorsen.

– Det ville være det samme som å si: Dere har gjort en god jobb – men dere kom fram til feil resultat. Da vil vi ikke høre på dere. Da må vi folkevalgte i Re stå sammen opp for å forsvare lokaldemokratiet, sier Lund Halvorsen til ReAvisa.

Lodden_lite

FYLKESMANNENS UTSENDTE: Fylkesmannen ved Petter Lodden redegjør for kommunereformen på folkemøte på Våle samfunnshus høsten 2014. Heller ikke her kunne Lodden svare på om Re blir tvunget inn i en kommunesammenslåing. «Det er ikke sikkert at det må en kommunesammenslåing til, men Lodden mener at alt tilsier at Re er i nedre grense i forhold til føringene i den nasjonale kommunereformen», skrev ReAvisa i referatet fra møtet. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Rådmannens oppsummering av Re-året 2015

I oktober 2014 var kommunereformen tema i ReAvisa
last ned papiravisa gratis her.