Bekymra for Dalselva etter brukollapsen på E18

DalselvaDALSELVA: Elva har for tida en leirgrå farge, helt annerledes enn den pleier å ha, forteller bønder langs Dalselva.

Anette Røkenes på Sperre gård har tatt bilder fra brua som gårdsveien går over til adressene Bjuneveien 271 – 275. Bildene er sendt til ReAvisa, som videre har hørt med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Synet av Dalselva bekymrer flere langs elva. Njål Kverneland på Dal søndre forteller til ReAvisa at elva har en helt annen farge denne våren. I vårflommen pleier vannet å ha en brungrå farge.

– I år er elva mer blåleiregrå. Kan det ha noe med avrenning fra anleggsområdet under Skjeggestadbrua å gjøre, spør Kverneland. – Vann derfra renner ut i Mofjelbekken som Dalselva heter i Holmestrand.

De som bor langs elva er bekymret for dyr- og fuglelivet ved og i elva. – Det er masse ørretyngel her, og jeg er redd den ikke klarer seg i detta vannet. Har også sett et andepar som oppholder seg mye i nærheten av et dreneringsrør som kommer ut i elva – med rent vann.

Arne Christian Geving, seniorrådgiver hos Fylkesmannens Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling, tror også at misfargingen skyldes brukollapsen.

Det er ingen indikasjoner på har skjedd et kjemikalieutslipp. Men det kan likevel være snakk om alvorlige miljøkonsekvenser for Dalselva.

– En kortere strekning i områdene nedstrøms grunnbruddet er befart av Fylkesmannen og viser at det har ført til betydelig nedslamming av bekken, forteller Geving til ReAvisa.

– Finpartikulære masser ligger i og langs vassdraget og dette vil trolig prege elva i lang tid fremover, der det vil være synlig som sterk misfarging av vannet.

– Trolig vil de negative konsekvensene være betydelige for vannlevende organismer på kort sikt. Andre arter som har sin næringssøken i vassdraget kan også bli berørt.

Dalselva er en viktig sjøørretprodusent. Områdene sør for Kåpe og opp til Skjeggestad inneholder mange viktige gyte- og oppvekstområder.

– Det er grunn til å tro at disse områdene er sterkt berørt av nedslamming med betydelig negative konsekvenser for årets klekking av ørretyngel, forteller Geving.

Fylkesmannen vurderer det som aktuelt å gjennomføre yngeltetthetsundersøkelser i sommer og høst. Det står en fast målestasjon ved Verpbrua.

– På dette punktet foreligger måledata fra før grunnbruddet ved Skjeggestad som kan sammenlignes med nye målinger, forklarer Geving.

Mattilsynet har ikke vært involvert i vurderinger knyttet vannkvaliteten i Dalselva, forteller Kjersti Søli, avdelingssjef i Mattilsynet i Vestfold til ReAvisa.

Generelt vil det være de som bruker vannet og elva sjøl som må sikre at vannkvaliteten er tilfredsstillende ut fra den aktiviteten de driver.

– Slik forurensningen så langt er beskrevet av Fylkesmannen, har vi ikke sett grunn til å gripe inn med tiltak, sier Søli.

Hallvard Holtung, biolog fra Re, mener det er trist at Dalselva er så hardt ramma:

– Vassdraget huser noen av de flotteste naturområdene vi har i nordre Vestfold. Særlig i elvekantene, som mange steder har fått stå urørt i hundrevis av år.

Røkenes på Sperre gård mener det er mye fokus rundt trafikken på omkjøringsveiene etter brukollapsen – og det er bra.

– Men, brukollapsen dreier seg ikke kun om trafikken. Det går desverre utover natur og miljø langs Dalselva også.