Haugan grendelag protesterer mot utvidelse av Haugan næringspark

NABOLAGET PROTESTERER: Fra venstre ser vi Bjørn Tore Ommedal, Stine Skoli, Morten Juvet, Anne Kirsti Nilsen, Preben Fossaas, Daniel Gusfre Ims, og foran barna Otilie, Olivia og Ida Elise. I bakgrunn ser vi Haugan næringspark slik den ser ut i dag. Foto: Stian Ormestad.

NABOLAGET PROTESTERER: Fra venstre ser vi Bjørn Tore Ommedal, Stine Skoli, Morten Juvet, Anne Kirsti Nilsen, Preben Fossaas, Daniel Gusfre Ims, og foran barna Otilie, Olivia og Ida Elise. I bakgrunn ser vi Haugan næringspark slik den ser ut i dag. Foto: Stian Ormestad.

HAUGAN: Det store næringsområdet på Haugan spiser seg innpå naboene, og fire av dem fant en del av sin gård til salgs som en del av næringsparken – uten at de var klar over det sjøl.

Flere naboer går sammen i kampen mot Haugan næringspark. Preben Fossaas og Daniel Gusfre Ims står i spissen for Haugan grendelag. De forteller at de ikke er blitt informert om hva som har skjedd rett utenfor døra deres i løpet av de siste fire åra med planlegging av Haugan næringspark.

I 2011 kom det et innspill fra Re kommune til Vestfold fylkeskommune om et stort næringsområde på Haugan. Innspillet tar også med flere naboeiendommer i området. – Flere naboer fikk ingen informasjon om at deres eiendommer var planlagt brukt til næringsområde, forteller de til ReAvisa.

Haugan næringspark ved Martin Westbye skal ha skrevet en avtale med grunneierne Bjørn Tore Ommedal, Haugan, Harald Sørby, Sørby gård, og Morten Juvet, Grøterud gård, der de sier seg enig i planene, ifølge et brev fra Westbye til kommunen.

Det stemmer ikke, ifølge naboene – med unntak av Sørby. De resterende er sterkt i mot både omregulering og eventuelt salg av eiendom til næringsområdet, skriver de i et høringssvar i februar i år.

– Fire av grunneiere så plutselig at deler av deres egen eiendom ble lagt ut for salg på nettsida til Haugan næringspark – uten deres samtykke, tordner Fossaas. Det er mer eller mindre tilfeldig at de fikk vite om planene for utvidelsen av næringsparken.

Preben Fossaas fikk et brev fra kommunen i postkassa rett før jul. Der fikk han beskjed om at hans søknad desverre ikke var innvilget. – Hva var det jeg hadde søkt om, lurte han på.

– Innholdet i brevet ga ingen mening, og det var umulig å finne fram i henvisninger i brevet, forteller han. Fossaas viser til at dette var det første brevet han fikk i sakens anledning.

Det viste seg at kommunen hadde behandlet en søknad som dreide seg om deler av hans eiendom, etter forespørsel fra Westbye – med Fossaas sitt navn blant flere naboer på søknaden. – Jeg føler at mitt navn er misbrukt og vi er flere som føler oss ført bak lyset, sier Fossaas og naboene til ReAvisa.

Utad har det virka som om alle på Haugan er positive til et nytt stort næringsområde og at flere grunneiere står sammen bak prosjektet. Sånn har det aldri vært, mener Fossaas.

– Ansvaret for å gi kommunen villedende informasjon må det være Westbye som har, men vi mener også at kommunen ikke gjør jobben sin når vi naboer ikke fikk kopi av tidligere søknader og svarbrev som angår oss i aller høyeste grad.

Svend Bergan Grane, plan- og bygningssjef for Re, Hof og Holmestrand, kan ikke svare for hele historien i saken, siden Holmestrand tok over ansvaret som vertskommune for teknikk- og næringstjenester i løpet av tida denne saken har gått.

– Saken ble 1. gangs behandlet i Re etter et grunneierinnspill fra Westbye, så sendt ut til offentlig ettersyn. Vi har vel registrert i ettertid at det området som er lagt ut er et større område enn Westbye disponerer per nå.

– De grunneierne Westbye nevner i sine brev, skulle ikke de fått kopi av brevene?

– Hvis man tar med flere eiendommer enn forslagsstilleren faktisk eier, må kommunen forvente at det er i overenstemmelse med de andre grunneierne. Vi må ta det for gitt at den som undertegner går god for de andre som nevnes.

Bergan Grane mener man nå må se framover. Den demokratiske prossessen starter nå. – Hvor interessant er det egentlig å bore i denne historien? Nå er det hvert fall full åpenhet i saken og naboene har uttalt seg. Alle protester vil bli referert og vurdert – og fremma for politisk behandling i juni.

Når alle høringsuttalelser er loggført skal saksframlegget skrives i Holmestrand, før saken skal opp til 2. gangs behandling i Re i juni. Først i kommuneplanutvalget, så i kommunestyret seinere samme måned.

Haugan næringspark ved Martin Westbye møter nabolagets aksjon med undring. Han er overraska over det som kommer fram, og mener han har gjort alt riktig – med samtykke fra de berørte naboene.

– Stemmer det at det er skrevet en avtale om overdragelse av naboeiendommer, slik det er skrevet i brevene til kommunen?

– Jeg har en skriftlig avtale med både Sørby og Ommedal, og det kan jeg dokumentere. Det stemmer at avtalen med Juvet og Grøterud gård bare er en muntlig avtale, men den har egentlig ikke noe med dette å gjøre siden den ligger utenfor det som er tenkt til næringsområde.

Når det gjelder næringstomter for salg, mener Westbye at han har dekning for alt han har lagt ut for salg på sine nettsider.

– Det dreier seg bare områder vi har herredømme over allerede gjennom eierskap eller avtale med grunneier, mener Westbye. Kartet på nettsida er det samme som er sendt inn som søknad til kommunen, forteller han også.

– Det er flere kart i omløp som ikke jeg har oversikt over, og hvilket som gjelder er ikke godt å si – men min eiendom er hvert fall med i næringsområdet på ett eller flere av dem uten at jeg har gitt noe samtykke til det, sier Juvet på Grøterud gård.

– Jeg har bare skrevet under på en avtale om veirett, hevder Ommedal, – ikke noen avtale om salg av eiendom.

En stor bunke med sakspapirer, innsigelser og høringsuttalelser er oversendt flere redaksjoner i Vestfold – også ReAvisa. Grendelaget er klare for å kjempe mot utvidelse av næringsområdet.

De er redd for økt trafikk, rasering av de landlige omgivelsene med stier og flotte naturområder, der det er registrert utrydningstruede arter. Det ligger en verneverdig gård og flere fredede gravhauger på området som nå er foreslått omregulert til næring. Hvis planene går gjennom forsvinner også en del dyrka mark.