Re kommunes siste budsjett: Store prishopp?

HISTORIENS SISTE BUDSJETT: Ordfører Thorvald Hillestad (SP), varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) og rådmann Trond Wifstad skal lose i havn historiens siste budsjett for Re kommune i dag, 11. desember 2018. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Det kan bli godt over 3.000 kroner økning i kommunale avgifter for en normalbolig, som en oppjustering mot Tønsbergs nivå foran sammenslåingen fra og med 2020.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa, desember 2018 – last ned gratis.

I dag, 11. desember, starter kommunestyremøtet så tidlig som klokka 14.00 for å komme seg gjennom en krevende budsjettdebatt – den aller siste for Re kommune.

Veldig mye dyrere kommunale avgifter?

Sjøl om Re blir slått sammen med Tønsberg 1. januar 2020, kreves det også at det vedtas en økonomiplan som går tre år fram i tid, til og med 2022. Der er det forutsatt saker og ting som det er sagt at skal fjernes eller legges til i nye Tønsberg kommune.

Et eksempel er at rådmannen forutsetter eiendomsskatt i hele perioden, men det er stor sannsynlighet for at det ikke blir i den nye kommunen, ifølge den felles politiske plattformen.

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing øker betydelig i 2019:

Årsakene til dette skyldes flere forhold, blant annet bruk av fond, økte investeringer og økt bemanning. Dette er det første området som ble slått sammen med Tønsberg før den forestående kommunesammenslåinga.

“For å oppfylle hundre prosent selvkost foreslås gebyrene i 2019 for en normalbolig til 11.754,- kroner eks. mva. Tilsvarende gebyr for 2018 er 8.461,-. I og med sammenslåingen med Tønsberg er det ønskelig at selvkostfondene i de to kommunene ikke er for ulike. Kommunestyret vil bli forelagt en egen sak om denne problemstillingen i første møte etter nyttår. Et alternativ som må vurderes er om deler av bufferfondet skal omgjøres til selvkostfond”.

Det skriver rådmannen i sin presentasjon.

Invester 122 millioner

På investeringsbudsjettet foreslås det investeringer på totalt 122 millioner kroner i Re kommunes siste år:

“De største beløpene gjelder kjøp av Revetal Søndre AS, utbygging Skjeggestadåsen barnehage, nytt ventilasjonsanlegg på Ramnes skole, ombygging Solerød barnehage, og et foreløpig netto anslag for kommunal egenandel for ungdomshus på Revetal”.

Av mindre poster nevnes økt bevilgning til IKT-utstyr i skole og barnehage, samt et nytt lydanlegg i Våle samfunnshus.

I formannskapsmøtet 22. november ble det også nevnt at man bør satse på fiberutbygging i Re, og Frode G. Hestnes (FrP) mener Re kommune bør søke på de eksterne midler som finnes for dette.

Flere forslag i formannskapsmøtet

Hestnes fremma også et fellesforslag fra FrP, SP, AP, H og KrF (støtta av SV): “I sak 49/18 ble det satt av 1 mill av formannskapets reservepost i utbyggingen av ungdomsskolen, av de resterende midlene avsettes kr. 4 mill. til Tinghaugveien. Finansieres ved allerede innarbeida låneopptak”. Dette ble enstemmig vedtatt.

Lise Berit Firing (SP) fremmet følgende fellesforslag med AP: “50 % kulturkoordinatorstilling på helsehuset opprettholdes også i årene 2020-22. Driftsfondet belastes årlig med kr. 330.000,-”. Også dette ble enstemmig vedtatt.

Også sommeråpen barnehage ble redda i Formannskapet: “Det avsettes årlig i økonomiplanperioden kr. 220.000,- til 1 uke sommeråpen barnehage. Belastes driftsfondet”.

Thorvald Hillestad (SP) fremma følgende forslag: “Det anlegges i 2022-23 ny gang/sykkelvei langs Bjuneveien på strekningen Bispeveien – kryss til Linnestad næringsområde. Kostnaden er anslått til kr. 12 mill. Det arbeides med å få til et spleiselag mellom Re kommune (25 %) og Vestfold fylkeskommune (75 %). I året 2022 avsettes det kr. 1,5 mill., som belastes driftsfondet”. Også dette ble enstemmig vedtatt i Formannskapet.

Skal spikres av kommunestyret i kveld

I kveld, tirsdag 11. desember, får kommunestyret i Re siste ord, og ReAvisa veit at det dukker opp flere saker som krever tøffe prioriteringer av våre folkevalgte.

Følg møtet direkte på nett (lenke legges ut på nettavisa ReAvisa.no før møtestart), eller fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa, desember 2018 – last ned gratis.

Leserinnlegg: Når kommunesammenslåinga koster.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.