Hva er viktig for Re i forhandlinger med Tønsberg?

210916_kst_010_hillestad

RE+TØNSBERG: Hva er viktig for Re i forhandlinger med Tønsberg? Det vil ordfører Thorvald Hillestad og hans forhandlingsutvalg får klarhet i før de setter seg til forhandlingsbordet med Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Nå skal Re stake ut kursen før forhandlingene med Tønsberg. Hva er viktig for oss i den nye storkommunen? På det første politiske verkstedet foreslår flere Re-politikere et nytt kommunenavn: Jarlsberg kommune.

Første onsdag i oktober møttes våre folkevalgte til et politisk verksted. Det heter i kommunestyrevedtaket fra 21. september 2016, der Tønsberg ble valgt, følgende:

«Før forhandlingene iverksettes skal det gjennomføres en en grundig diskusjon om våre prinsipper for sammenslåing. Disse skal føres mest mulig åpent og inkluderende. Prosessen starter med et politisk verksted i kommunestyret».

Onsdag 5. oktober ble Re sine sterke sider diskutert, og hva vi er redd for å miste i en storkommune med Tønsberg. Hva er viktig å beholde i Re? Hva vi vil ha mer av i en ny kommune? Og hva vi vil ha mindre av i en ny kommune?

Tilslutt ble det diskutert hva som er viktig å ha med i en politisk plattform for forhandlingene med Tønsberg. Våre folkevalgte ble delt inn i grupper der agendaen over ble diskutert. Dette er referatet fra møtet:

 • Re sine sterke sider – hva er vi redde for å miste: 
  Alle gruppene nevner identitet / tilhørighet som en av Re sine styrker og/eller som noe man er redde for å miste. Mange nevner dessuten idrettsanlegg og fritidstilbud/friluftsmuligheter som en styrke. Det er også en gjennomgående bekymring for å miste tilskudd til dette i ny kommune.
  Jordbruk/jordvern er også noe som nevnes av mange, både under sterk side og hva man er redd for å miste.
  Nærhet til tjenester og politikere nevnes også.
  I tillegg nevnes SMART av mange som en styrke, og mange frykter for å miste skoler / restrukturering av skolesektoren.
  Næringslivet, satsing i «vår» del av kommunen, samt historie / middelalder nevnes også av flere grupper under disse punktene.
 • Hva er det viktig å beholde i Re:
  Alle gruppene er på en eller annen måte innom dette med nærhet til tjenester som noe de ønsker å beholde. Konkret pekes det spesielt på helsestasjon/familiesenter, bibliotek, skolene, NAV-kontor.
  Det er også flere som peker på idrettsanleggene og frivillighet/lag og foreninger som noe som må beholdes i Re.
  Jordbruk/jordvern/matproduksjon er også noe som går igjen under punktet om hva som må beholdes i Re. Kommunale arbeidsplasser og fortsatt drift i kommunehuset nevnes også her.
 • Hva vil vi ha mer av i ny kommune:
  Større kompetanse/sterkere fagmiljøer og styrkede kommunale tjenester går igjen under punktet om hva man ønsker mer av i ny kommune. Økt grad av digitalisering nevnes dessuten av de fleste, det gjør også nærdemokrati. Infrastruktur og/eller kollektivtilbud nevnes av mange av gruppene, samt satsing på næringsliv.
 • Hva vil vi ha mindre av i ny kommune:
  Eiendomsskatt nevnes av alle grupper under punktet om hva man ønsker mindre av i ny kommune. Kostnader/gjeld, sjukefravær og bruk av vikarer, samt byråkrati, nevnes av flere grupper.
 • Hva er det viktig å ta med i den politiske plattformen:
  Det politiske miljøet nevnes av de fleste gruppene, altså en organisering der det er en god tverrpolitisk tone og nærhet til politikere.
  Nærhet til tjenester er viktig for de fleste gruppene, det samme er jordvern/landbruk.
  Flere peker også på frivillighetens vilkår, og lokalt engasjement.
  Satse på forebyggende tiltak – SMART nevnes konkret her.
  Flere ønsker at det skal hete kommunestyre, ikke bystyre.
  Jarlsberg foreslås som kommunenavn av flere av gruppene.
170816_PETTER_BERG_4

RE+TØNSBERG: Tønsberg-ordfører Petter Berg og hans forhandlingsutvalg sitter på andre siden av forhandlingsbordet. Foto: Stian Ormestad.

Så blir det spennende å se hva Tønsberg er villig til å innfri av ønsker fra Re.

Kort oppsummert virker det som om de folkevalgte i Re vil ha den sammen nærheten som i dag. Både til kommunale tjenester, skoler, mellom folk og folkevalgte, og så videre.

«Nærdemokrati» er nevnt som et ønske for en ny kommune, der vi i Re går fra rett under 10.000 innbyggere til godt over 50.000 innbyggere i Re+Tønsberg.

Det som skal endres på, er at vi får større og bedre fagmiljø, mindre sårbarhet for sjukdom, med mer – og kommunenavnet?

Kanskje må Tønsberg finne seg i å bytte navn på sitt øverste folkevalgte organ, bystyret. På det politiske verkstedet foreslo flere at det skal hete kommunestyre, som i Re – et styre for hele den nye kommunen, ikke bare byen.