– Vi kan bruke mer, men må likevel spare

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN: Kommunedirektør, tidligere rådmann, Egil Johansen legger i kveld fram forslag til budsjett for det kommende året og økonomiplan for de kommende åra for våre folkevalgte. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Kommunen ligger an til å gå med overskudd i 2021. Det er likevel viktig å videreføre de stramme sparetiltakene for å sikre en trygg økonomi framover, mener kommunedirektøren.

Her kan du følge kveldens kommunestyremøte.

I kveld presenterer Egil Johansen sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 for kommunestyret.

Driftsbudsjettet utgjør rundt 4,6 milliarder kroner i 2022, og det foreslås investeringer for rundt en halv milliard kroner.

Større befolkningsvekst enn forventa

Et bedre resultatet enn forventa i 2021 gir kommunen et noe større handlingsrom enn tidligere antatt. Det kommer av lave renter i korona-tida, pluss lavere pensjonsutgifter enn forventa.

Nye Tønsberg kommune har fortsatt trenden som spesielt gamle Re kommune hadde gjennom mange år med en høy befolkningsvekst – den nye storkommunen har en større befolkningsvekst enn landet for øvrig. Det gir kommunen økte skatteinntekter, viser kommunedirektøren til.

– I tillegg har vi hatt god styring og god kostnadskontroll i virksomhetene våre. Til sammen ligger dette an til å gi oss et overskudd på rundt 90 millioner kroner i 2021.

To tanker i hue samtidig

– Og det gjør det mulig å løsne litt på livremmen i 2022. Samtidig må vi fortsette å jobbe med effektivisering og innsparing for å ha mulighet til oppnå de resultatene vi har som mål i framtida.

Prognoser viser at kommunen vil ha i overkant av 420 millioner kroner i disposisjonsfond ved inngangen til 2022. Og det er ifølge sjefen sjøl på det nivået et slikt fond bør være.

– Det er et politisk mål at kommunen på sikt skal gå med et overskudd på 1,75 prosent av driftsbudsjettet. Vi er ikke der helt enda, og derfor må vi nå ha to tanker i hue samtidig, understreker kommunedirektøren.

Innsparingstiltak for rundt 110 millioner kroner

– Vi må tillate oss å gjennomføre nødvendige investeringer og tilføre virksomhetene noe mer penger for å styrke tjenestene. Samtidig må vi videreføre tiltakene i omstillingsprosjektet «Handlingsrom 2024», er hans råd til våre folkevalgte.

Konklusjonen er likevel at den økonomiske situasjonen i den nye storkommunen er på bedringens vei. – Da Re og Tønsberg ble en kommune, var situasjonen prega av økende utgifter og inntekter som flata ut.

– Både ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommunen har gjort en kjempejobb med å kutte kostnader, og i løpet av 2020 og 2021 har vi gjennomført innsparingstiltak for om lag 110 millioner kroner. I 2022 vil innsparingstiltakene utgjøre rundt 30 millioner.

Tar i bruk hele Re helsehus

Blant opptrappingene som nevnes i ei pressemelding før forslaget til budsjett legges fram i kveld, er nye plasser på Re helsehus. Dette har det vært signalisert som et politisk ønske, siden det har vært ledig kapasitet her helt siden helsehuset ble bygd i gamle Re kommune.

Flere bemannede boliger til funksjonshemmede er en annen styrking som ligger inne i budsjett og økonomiplan. Det er også nye satsinger innenfor oppvekst og læring.

– De innebærer blant annet en styrking av skolebudsjettene med cirka åtte millioner kroner, med en videre opptrapping mot 2024, melder kommunedirektøren.

Sju millioner kroner mer til vedlikehold

– Også eiendom og tekniske tjenester styrkes, med cirka sju millioner kroner. Disse midlene skal hovedsakelig gå til vedlikehold av bygg, veier og grøntområder.

Investeringene i budsjettet for 2022 utgjør totalt rundt 500 millioner kroner.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 8. desember.

Les mer om politikk, styre og stell.