Kartlegger årsaken til ulykker – for å forebygge

VIKTIG RAPPORT: Svein Ringen har utarbeida ulykkesanalyserapporten. Foto: Anja Kristin Bakken.

Rådet er å følge med, se – og ikke minst skjønne – skilt og andre trafikanter, og ikke kjøre i rus.

Sjekk også: Ny fartskontroll i Re – og UP flytta seg ikke så langt….

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker i trafikken i Norge.

Rappporten som tar for seg 2020-ulykkene er klar, og viser at mer enn 70 prosent av dødsulykkene var enten møteulykker eller utforkjøringsulykker.

Flere grunner til alvorlige ulykker – men noe går igjen

– I 2020 ser vi at færre omkom i personbil, mens flere omkom på motorsykkel, sammenlikna med gjennomsnittet for de siste ti åra.

– Samtidig ser vi at av de som omkom i personbil, var det færre som brukte bilbelte, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen, som har utarbeidet rapporten.

Dette er de ulykkesårsakene knytta til føreren som oftest går igjen i 2020: Manglende førerdyktighet, særlig manglende oppfattelse av skilt, andre trafikanter med mer, høy fart etter forholdene, eller fart godt over fartsgrensa, eller kjøring i ruspåvirka tilstand.

Også andre faktorer har bidratt til at ulykkene inntraff: Forhold knytta til veien og veimiljøet, særlig veiens linjeføring, sikthindringer og skilting, pluss feil og mangler ved kjøretøy.

Funnene brukes preventivt

– Formålet med analysene er å avdekke risikofaktorer i trafikken, finne medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde, og forklare hvorfor skadeomfanget ble så omfattende som det ble.

– Kunnskapen danner grunnlag for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, sier Svein Ringen;

– Slik at ulykker kan forhindres i framtida.

Sjekk også: Re-gutt dobla fartsgrensa – dømt til fengselsstraff.

Hvor vil du at disse skal stå? Sjekk lista til UP-sjefen.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

,