Leserinnlegg: – Nei til Revac-utvidelse

SIER NEI TIL REVAC-UTVIDELSE: Heming Olaussen (SV). Arkivfoto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: SV er sterkt kritisk til at Revac skal få utvide sitt anlegg, og i et så stort omfang som det er søkt om, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

I sak 51/18 i DEN 28.8. skal det behandles en sak der Re kommune skal avgi høringsuttalelse til om Revac bør få utvide sitt anlegg på Linnestad med betydelige mengder avfall/skrapavfall, og på et nytt område på ca. 70.000 m2.

I saksframstillinga framkommer det en mengde kritiske merknader til Revacs drift og konsekvensene av denne. Med henvisning til de 3 brannene som har vært på deres område siden 2014, pekes det på de betydelige konsekvensene branner og andre uhell kan få i samband med så risikobetont drift.

Ingen er uenige i det samfunnsmessige gunstige i at metall gjenvinnes, men tilliten til denne bedriften er tynnslitt.

I stedet for å si nei til den planlagte utvidelsen, anfører kommunen en rekke betenkeligheter og stiller en rekke forutsetninger, som alle er slik at de hver for seg og samla viser at man har ikke full tillit til at ledelsen ved Revac har lært.

Kommunen ber Fylkesmannen vurdere bl.a:

– om bedriften egentlig har full kontroll over eget anlegg
– om at kontroll dokumenteres
– om bedriften har god nok kompetanse mht. faren for selvantenning, eller om den kan dokumentere tilgang til slik kompetanse
– om industrivernet er godt nok utenom ordinær driftstid
– om summen av brannforebyggende tiltak er tilstrekkelig og effektive nok
– muligheten for framtidig brann
– hvor stor usikkerhetsfølelse naboene skal måtte akseptere
– støybelastning for naboene
– trafikkkøkning, trafikksikkerhet og vegtrafikkstøy for naboene
– akseptable konsekvenser av utslipp til Aulielva og i RAMSAR-området
– om sedimentasjonsbassengene har tilstrekkelig kapasitet, slik at uhell ikke fører til forurensing  av vassdrag
– sårbarhet ved driftsstans
– mulighet for brannspredning til omkringliggende skog og næringsbebyggelse
– om lokaliteten egentlig er egnet til formålet i forhold til jordbruks- og naturverdier
– om det tas tilstrekkelig med uanmeldte prøver

SV er ikke representert i DEN. Vi mener likevel at kommunen burde si nei til utvidelsen.

Det er så mange risikoforhold, det er såpass mange belastninger for nabolag, jordbruks- og naturinteresser, og så stor usikkerhet knytta til Revac som det er, og disse vil øke ytterligere ved en så omfattende utvidelse av drifta.

Det er vel og bra at Norge trenger anlegg for gjenvinning av avfall, men det er lite heldig med en plassering slik vi har sett på Linnestad, med de farer og ulemper denne type drift fører til på dette området.

SV mener kommunen med sin anbefaling svikter naboer og jordbruks- og friluftsinteresser. Den eneste logiske konklusjonen av alle betenkelighetene hadde vært å si nei til ytterligere utvidelser.

Heming Olaussen, SVs gruppeleder i Re kommunestyre.

Her kan du lese flere leserinnlegg.