Her er plussene og minusene i budsjettet for 2018:

VEIER TUNGT: Senterpartiet fikk flertall for sine vei-millioner til Tinghaugveien og Kleiva. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Så var det nest siste budsjettet i Re kommunes historie vedtatt, strammere enn noen gang. Mens de fleste partiene ville lempe på innstrammingene, ville Høyre stramme inn enda litt mer.

Les om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

Tirsdag 12. desember skulle kommunestyret i Re komme til enighet om budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021.

KUTT: Øyvind Jonassen (H) mener det er på høy tid å gjennomføre flere av rådmannens forslag til kutt. Men han satte i starten av budsjettdebatten spørsmålstegn ved kommunestyrets evne til å gjennomføre kutta. Foto: Stian Ormestad.

Det var ikke bare-bare, med mange kutt på blokka og forskjellige prioriteringer fra parti til parti.

Gjelda vokser og vokser

Øyvind Jonassen (H) trakk noen lengre linjer i Re kommunes korte historie.

– Det er to forhold som gjør den økonomiske situasjonen utfordrende: Det ene er høy gjeldsgrad, og det andre er dyre tjenester i forhold til sammenliknbare kommuner.

Re kommune har gått fra 170 millioner kroner i gjeld i 2011, til 630 millioner kroner i gjeld per i dag. Og da snakker vi netto gjeld som belaster driften.

Gjelda skyldes to store investeringer: Re helsehus og nye Revetal ungdomsskole.

– Vi er prisgitt en fortsatt lav rente, en rente som er på et historisk lavt nivå, avslutter Jonassen sin historieleksjon; – derfor vil Høyre støtte rådmannens forslag til kutt.

Og ikke bare det, men Høyre ville også legge til ytterligere kutt. Som for eksempel å fjerne forprosjektet for et kommende ungdomshus på Revetal. – Det har vi rett og slett ikke råd til, sånn som ståa er nå, mener Jonassen.

Det var et knappest mulig flertall enig i, med 13 mot 12 stemmer for å droppe forprosjektet for et ungdomshus på Revetal. Ellers fikk ingen av Høyres ekstra-kutt flertall.

MANGLA EN STEMME: Trude Viola Antonsen (AP) vil ikke ha fire uker sommerstengt barnehage i Re, men forslaget fikk en stemme for lite og falt. Foto: Stian Ormestad.

Vei-millioner – med visse forbehold

Derimot ble flere av rådmannens kutt-forslag reversert, i de sakene der et flertall fikk samla seg til en slags enighet.

Som for eksempel å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, vei-millioner til både Tinghaugveien og Kleivaveien, og en halv million til vedlikehold av kommunale bygninger.

Vei-millionene ble bevilget av et enstemmig kommunestyre, med visse forbehold: Oppgraderingen skal finansieres gjennom låneopptak, og det forutsettes at skolebussen kan kjøre om Kleiva igjen etter utbedringen – så det blir en investering for å spare dyre taxi-utgifter i framtida.

Formannskapets vedtak angående å legge tilbake en halv million i vedlikeholdspotten, som rådmannen ville kutte, ble videreført av kommunestyret.

Stopper matutkjøring til eldre, pleietrengende hjemmboende

Så var det en del kampsaker der et eller flere partier ble i mindretall:

VILLE FORTSETTE MATUTKJØRING: Heming Olaussen (SV) og MDGs fellesforslag fikk bare støtte fra Venstre, så nå blir det ikke lenger kjørt ut mat til eldre, pleietrengende hjemmeboende i kommunal regi. Foto: Stian Ormestad.

SV og MDG fant sammen om et forslag om å fortsette matutkjøring til eldre, pleietrengende hjemmeboende.

Flertallet, ved blant andre Tove Øygarden (H) og Trude Viola Antonsen (AP), argumenterte i mot – sistnevnte med henvisning til at Eldrerådet har gått god for forslaget.

– Rart at Eldrerådet ikke har bedre kontakt med de faktiske brukerne av tilbudet, mener Heming Olaussen (SV).

Odd Gjerpe (KrF), som støtta kuttet, tror ikke at det blir så store bekymringsmeldingene fra brukerne: – Hvis det blir forklart skikkelig.

Tove Øygarden (H), som også leder Hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd, forsikrer at dette fortsatt vil være et kommunalt ansvar.

– De det gjelder er per i dag mottakere av kommunale tjenester, så matutleveringen kan nok i flere tilfeller innlemmes i det eksisterende tilbudet.

Fortsatt matutkjøring ville belasta bufferfondet med 300.000 kroner. Forslaget fra SV og MDG ble kun støtta av Venstre, og fikk langt ifra flertall.

Barnehagene stenger fire uker til sommeren, ikke tre uker som før

Men et annet forslag i samme sak, fra Arbeiderpartiet, fikk enstemmig støtte. Der heter det blant annet: 

«Det forutsettes at brukerne av matombringen i dag får assistanse til andre løsninger for å få middagsmat hjem. Tiltaket om kutt i tilbudet evalueres ved første budsjettrevisjon 2018».

VANT OG TAPTE: Arbeiderpartiet hadde mange forslag, noen fikk enstemmig støtte, andre falt med minst mulig margin. Foto: Stian Ormestad.

Arbeiderpartiet fikk også enstemmig støtte til et forslag om å «utrede sommerbarnehage, som innbefatter samtlige barnehager i kommunen til et samlet sommertilbud».

Det var en fattig trøst etter at deres forslag om å fortsatt ha tre uker sommerstengt barnehage – ikke fire uker, som i rådmannens forslag – falt. Dette ville belasta bufferfondet med 200.000 kroner.

Forslaget fikk akkurat en stemme for lite, med 12 mot 13 stemmer.

Derimot var det ingen protester mot å droppe åpen barnehage framover.

– Vi har full barnehagedekning i Re – derfor er det riktig å stenge åpen barnehage. De som bruker dette tilbudet er stort sett mottakere av kontantstøtte, sier Trude Viola Antonsen (AP), som mener man heller kan søke plass i ordinær barnehage.

PRESSA: Trond Ekstrøm (FrP) mener FrPs kjernesaker er under press. Forslaget om å ikke kutte to demensomsorgsplasser fikk ikke flertall. Foto: Stian Ormestad.

– FrPs kjernesaker er satt under press

FrP gikk i mot rådmannens forslag om å kutte to demensplasser, men fikk ikke flertall – med bare sine egne fire stemmer, pluss en SP-utbryter.

Forslaget til inndekning var nok problematisk for flertallet, for FrP ville dekke inn utgiftene ved å reversere planene om et nytt bibliotek på Revetal.

Et bibliotek-prosjekt som allerede hadde vært oppe i en egen sak tidligere i samme møte, der det ble vedtatt bygget med 15 mot 10 stemmer.

Men FrP fikk det som de ville, ved å sette eldreomsorg opp mot nytt bibliotek på Revetal. Det ble nevnt fra første FrP-innlegg i bibliotek-saken til siste strofe i budsjettdebatten:

– Vi ser at det er noen tøffe prioriteringer, som har ført til at noen av FrPs kjernesaker er satt under press, innleder Trond Ekstrøm (FrP).

– Blant annet reduksjon av demensomsorgsplasser, og det vi tidligere i høst har hørt rektorene fortelle om store utfordringer på skolene våre, der noen få som sliter ødelegger for de mange.

Ekstrøm mener det blir en utfordring for kommunestyret å forklare kutt i eldreomsorgen og manglende styrking av skolene, satt opp mot et nytt bibliotek på Revetal.

Riktignok ble kuttet i antall demensplasser utsatt til etter det er gjennomført en full gjennomgang på nyåret, etter forslag fra SV.

JENKER DET TE: Ordfører Thorvald Hillestad (SP) og kommunestyret kom til slutt fram til en enighet om et budsjett – strammere enn noen gang før. Foto: Stian Ormestad.

SV har mer penger å rutte med

SV ville øke inntektene til kommunen, ved å pålegge næringsdrivende eiendomsskatt. Det gir SV 3,5 millioner kroner mer å rutte med til sine forslag, enn det noen andre partier kunne dekke inn gode forslag med.

Først ble eiendomsskatten innført over hele linja i Re, men da den genererte mer inntekter enn forventa, fjerna flertallet i kommunestyret eiendomsskatten på «næring, verker og bruk», som det heter.

Og slik vil det store flertallet av de folkevalgte fortsatt ha det, for SVs forslag fikk kun en stemme – SVs egen.

– Tønsberg bør strekke seg etter Re

Heming Olaussen (SV) kom i debatten med et stikk til den forestående kommunesammenslåingen.

– Alt skulle vel bli så mye bedre, bare vi fikk noen å slå oss sammen med?, spør han retorisk.

Nå virker det som om Tønsberg leverer et lavere nivå på tjenestene, som dyrere og dårligere kulturskole, fire uker sommerstengte barnehager, og eksempler fra eldreomsorgen.

– Hvorfor kan ikke Tønsberg strekke seg etter Re, istedenfor at vi reduserer tilbudet her i Re?

Hele kommunestyremøtet kan ses her (Re kommune)

Les mer om politikk i Re.