Leserinnlegg: Venstre – på lag med framtida

LESERINNLEGG: Venstre verdsetter enkeltmenneskets frihet og kreativitet, og tror på verdien av mangfold, skriver Elin Berg Schmidt (V) i dette leserinnlegget:

Vi tror på verdien av valgmuligheter, og på ulike uttrykk for frihet og kreativitet som gründere, småbedriftseiere, kunstnere og kulturutøvere.

Det gjør seg utslag i støtte til for eksempel skoler med alternativ pedagogikk, private barnehager og et mangfoldig kulturliv. Vi tror at en kombinasjon av statlig og privat virksomhet er det beste for å oppnå et både trygt, effektivt og dynamisk samfunn.

Den enkeltes frihet må balanseres av et iboende ansvar for fellesskapet og for de som faller utenfor. Vi tror på en stadig forbedring, fornying og tilpassing av velferdsstaten.

Det er på tide at de som skaper arbeidsplasser (selvstendig næringsdrivende, frilansere, gründere) også får sosiale ordninger som de som er arbeidstakere.

Det trengs en målrettet kamp mot barnefattigdom: Blant annet bør det bli gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier, så alle barn får mulighet til likt utgangspunkt i livet.

Vi har ikke bare et ansvar for vår tid, men også for å berede grunnen for kommende generasjoner.

Venstres politikk innebærer langsiktige, generasjonsoverskridende perspektiv. Derfor er miljøsakene så viktige. Vi overforbruker naturressursene, produserer for mye klimagasser, forurenser luft og vann, bygger ned matjorda og begrenser artsmangfoldet.

Vår generasjon må gjøre store og raske grep, bla for å holde temperaturen på kloden nede. Venstre har satt «det grønne skiftet» på dagsorden, vært pusheren for el-bilfordelene, jobber for stadig bedre kollektivtilbud (fikk satt ned togprisene), er et klassisk naturvern-parti, vil beholde ulven i vår natur og arbeider aktivt for jordvern og for et rent hav.

Å ha et langsiktig, generasjonsoverskridende perspektiv innebærer ikke bare å ta et ansvar for kloden, men også for menneskene som bor der. Respekt og empati for enkeltmenneskene som alle prøver å gjøre det beste ut av sine liv.

Venstre holder fanen høyt for flyktninger og asylsøkere, for menneskeverdet. Vi har spesielt jobbet for rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne.

Bedre er alltid mulig, og politikk innebærer gjennom beslutninger å alltid jobbe for en bedre verden lokalt, på statsnivå og internasjonalt. Som et kunnskapsbasert parti er Venstre på lag med utdanning, vitenskap og forskning.

Det optimale utgangspunkt for en bedre verden for alle, er mennesker som har det trygt og godt med sine liv, som har empati og ansvarsfølelse for andre, informasjon om hva som bør forbedres og kunnskaper til å gjøre endringene.

Venstre sier: Alt starter i skolen. Riktignok starter det sosialt tidligere, i barnehagen. Men en god skole vil videreføre arbeidet med å gi barna trygghet og tilfredshet med seg selv, erfaring i å løse oppgaver med andre, fremme egne talenter.

En god skole vil gi nysgjerrighet til å lære, opparbeide kritisk tenkning (ikke minst til kildebruk), utvikle empati og forståelse for andre og tilføre informasjon om verden rundt oss. Og alt dette uavhengig av de ressursene som finnes i hjemmet. Derfor er skolen – og læreren – så viktig.

Venstre satser på læreren og på lærerutdanningen. 5 års lærerutdanning, videreutdanning, mer praksis under utdanningen. Venstre vil også ha flere muligheter for praksisfag for elevene – en mer mangfoldig skole for mangfoldet av elever.

Venstre arbeider for en liberal og bedre verden uavhengig av særinteressegrupper. Vi jobber verken primært for LO-medlemmer, kristne, bønder, pengesterke, eller klimafornektere. Det er nytenkning som driver oss.

Venstre har en historie som omfatter reformer som allmenn stemmerett også for kvinner, bedre rettigheter for barn, åttetimersdagen, forløper for folketrygden (og at den skulle gjelde alle) og trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Vi har jobbet fram homofiles rettigheter, alt av miljøengasjement som ligger i begrepet «det grønne skiftet» og jobber nå bla for bedre sosiale ordninger for de som driver egen virksomhet.

Verden er i kontinuerlig endring og trenger nytenkning og debatt på alle felt, uavhengig av særinteresser. Venstre er der. Venstre er på lag med framtida.

Elin Berg Schmidt, Re
10. plass på Vestfold Venstres stortingsvalgliste

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.