Leserinnlegg: Tilsvar til Halvard H. Skarpmoen

LESERINNLEGG: Som tilsvar til Halvard H. Skarpmoens leserinnlegg med en bønn om å ikke velge Tønsberg, svarer Øyvind Jonassen på vegne av Re Høyre punktvis i dette leserinnlegget.

Hei Halvard, Her var det mye på en gang, men prøver å svare kronologisk sett fra Høyre sin side:

Jeg synes denne sammenslåinga ødelegger Re på lengre sikt. Ser man på kommuneledelsens argumenter virker det som at Re kommer til å opphøre.

Det er en subjektiv betraktning, som du underbygger ved at du starter setningen med jeg synes. Og ja Re som kommune blir avviklet, men alle bygdene i kommunen består videre på lik linje med i dag.

Det legger vekt på en tryggere skole. Her mener jeg at det er den lokale skole som må bli tryggere, og det ser det ut til at Re gjennomfører uten Tønsberg. Tønsberg har ikke den sterke kommuneøkonomien til å drive så mange trygge skoler videre.

Den ene faktoren som har mest å si for muligheten til å bevare skolene i bygdene er økonomi. Grunnen til at Solerød ble foreslått nedlagt av Høyre var økonomi, alternativet var eiendomsskatt.

Re har svært anstrengt økonomi, og det er ingen alternativer utover å øke eiendomsskatten for å opprettholde det tjenestebehovet vi har i dag når inndelingstilskuddet gradvis forsvinner mot 2021, og de ca 4,5 millionene endringene i inntektssystemet utgjør begynner å virke. Så har du rett i at Tønsberg også har hatt stram økonomi, men pga sterk styring i ROBEK regi gikk de ca 50 millioner i overskudd i 2015, det var etter at det var tatt avsetninger til dekning av tidligere underskudd. Når Tønsberg slår seg sammen med Re vil også den nye kommunen har stor sjanse til å utløse regions-midler. I dag er det satt av 200 millioner i denne potten som fordeles til de som kommer innunder ordningen. Det er blitt påstått at Nye Holmestrand er mest gunstig pga at man beholder inndelingstilskuddet fra alle kommunene. Det er riktig at man beholder inndelingstilskuddet, men det er ikke «friske penger» de ligger allerede i den enkelte kommunes budsjett, for Re sin del går vi allerede underskudd med disse pengene i budsjettet. I tillegg har alle kommunene signalisert at de skal fjerne eiendomsskatten, og for Re sin del tilsvarer det ca 14-15 millioner. Holmestrand skal også fjerne eiendomsskatten på verker og bruk, her vet jeg ikke hvor mye beløpet dreier seg om, men det skal dekkes inn og det er en grunn til Holmestrand i utgangspunktet har innført eiendomsskatt.

Økonomisk er det hevet over tvil om at Tønsberg er det alternativet som har de største frie inntektene. Dette er i hovedsak pga av mer skattesterk befolkning.

De trekker frem at vårt sterke sentrum står parallellt til Tønsberg. Vi blir sterkere i helsesektoren når det bare blir flere og flere gamle. Jeg mener at Lille Re-torvet vil aldri klare å konkurrere med store Farmandstredet. Svært få av de unge som reiser fra Tønsberg når de studerer kommer tilbake til hjemkommunen sin før de er forbi toppunktet i sin karriere. Kanskje er vi flere til å fikse problemene, men vi har da jammen flere å utøve omsorg for. Innbyggerne i Tønsberg stiller seg så klart ikke åpne til å la en masse kommunale og helsetjenester gå utenfor byen deres. Og de har ganske mange flere stemmer enn lille Re. Samtidig har de mange andre ting på agendaen.

Når det gjelder sterke sentrum kan jeg ikke se at dette er relevant. Sentrum på Revetal er drevet frem av private som har skapt et produkt som er så godt at folk velger å bruke det i det daglige i stedet for Tønsberg. Hvorfor dette skulle bli annerledes kan jeg ikke se.

Så kommer det en påstand om at de fleste som reiser fra Tønsberg som unge ikke kommer tilbake før de er ferdig med karrieren sin. Det har jeg ikke noen forutsetning for å mene så mye om, men jeg kan bruke objektive data til å se at det bor flere skattesterke personer i Tønsberg enn i noen av de andre alternativene. Det underbygger ikke påstanden din. Uansett er det stor fordel for en kommune og ha skattesterke pensjonister også. Fortsetter vi å analysere objektive data så har Tønsberg flatet ut på eldrebølgen i langt større grad enn de andre kommunene, det betyr at de allerede har bygget seg en infrastruktur som er dimensjonert for behovet. For Re sin del er situasjonen helt annerledes, vi får en svært stor økning av eldre mot 2040. Det vil bli krevende å møte situasjonen med stadig færre skattebetalere bak hver eldre over 80 år. Hvis du leser prinsippene for fremtidige kommunesammenslåinger vedtatt i Tønsberg Bystyre, vil du se at et samlet bystyre sier mye om lokalisering av kommunale tjenester. Det er ingen av de andre kommunene som har noe fellesuttalelse om dette, kun hva ordførerne sa på folkemøtene. Re Helsehus er kommet for å bli, og vil komplementere behovet i Tønsberg for tunge brukergrupper. Du tillegger også innbyggerne i Tønsberg meninger jeg ikke er sikker på hvor du har hentet – ref: Innbyggerne i Tønsberg stiller seg så klart ikke åpne til å la en masse kommunale og helsetjenester gå utenfor byen deres. Og de har ganske mange flere stemmer enn lille Re. Samtidig har de mange andre ting på agendaen.

Det er et nivå på debatten som vi som politikere ikke kan legge til grunn.

Kommunestyret vektlegger at Tønsberg er en landbrukskommune og en middelalderkommune. Jeg mener at ja, landbruk er den største næringa, men nettopp: Det er ikke Tønsbergs «image» allikevel… Og når det gjelder slaget på Re er det eneste stedet i Norge der man har klart å stadfeste hvor et slag har funnet sted. Det kan hverken Tønsberg eller Stiklestad stille med. Dette er et naturlig kulturellt utgangspunkt for en ny kommune. Det har en enorm verdi. Re burde slå seg sammen med en kommune som vil legge vekt på dette. Ikke bare slå seg sammen med en kommune som vil gjøre Re til en salgsbod på deres eget stolte Slottsfjell.

For det første tror jeg ikke det stemmer at landbruk er den største næringa i Tønsberg slik den er i Re, men de er en stor landbrukskommune. Og du har sikker rett i at de ikke har image som det heller, men fakta er at de er store, og de har svært mye av den lokale videreforedlingen innenfor sine grenser. Trender i tiden sier at det er markeder for «spesialiserte» produkter, og her har vi spennende miljøer også i Re. Tenker på Grøstadgris, Vestfold fugl osv.

Du har også muligens rett i dine utsagn om Re er det eneste påviste slagstedet, men å hevde at Tønsberg ikke står på sterk historisk grunn blir underlig. Her tror jeg faktisk at vi snakker om et område som har mulighet til å få til noe felles. Fra Re’s side kan jeg ikke se hvor vi tar ut noen «gevinst» på vår satsning i dag utover det å bygge image. Blir dette satt i en større sammenheng kan vi muligens få til noe som setter hele regionen i større historisk sammenheng. Til det trengs det ressurser, både økonomiske og personellmessige. Re har i dag ingen av delene.

Igjen synes jeg du går i fellen å tillegge Tønsberg motiver jeg ikke kan se du har dekning for i ditt utsagn: Re burde slå seg sammen med en kommune som vil legge vekt på dette. Ikke bare slå seg sammen med en kommune som vil gjøre Re til en salgsbod på deres eget stolte Slottsfjell.

Sånn kan ikke politikere som tar beslutninger argumentere.

De trekker frem sykkelvei fra Revetal til Tønsberg. Her mener jeg at vi må se realiteten i øynene. Jeg er veldig for miljø-tiltak, men det er og blir en ganske stor avstand mellom Revetal og Tønsberg. Hvor stort er behovet? Men, hvis det er mange på Revetal som gjerne ville sykle til Tønsberg ville hvert fall Re stille mye sterkere i en sammenslåing med Nye Holmestrand. Man kan se det i sammenligning hvis vi ønsket en sykkelvei nord i kommunen. Tønsberg ville ikke ofre en døyt for slik vei som kun blir brukt av 0,5% kommunens innbyggere?? Er ikke dette alt for korttenkt?

Nei dette er ikke korttenkt. Det er ca 15 km til Tønsberg sentrum, og til Åskollen er det vel ca 10 km. Det er perfekt sykkelavstand for mange på en helt flat vei. Som syklist kan jeg i hvert fall ikke se at det er noe som skulle tilsi at Holmestrand er bedre stilt. Det som også er vesentlig er at det pendler 1100 mennesker til Tønsberg hver eneste dag, mens det er under 300 fra de andre alternativene. Det er faktisk like mange som pendler inn til Re fra Tønsberg som det ut til hver av de to andre alternativene.

Nok en gang legger du noe personlig i ditt forhold til Tønsbergs motiver: Tønsberg ville ikke ofre en døyt for slik vei som kun blir brukt av 0,5% kommunens innbyggere??

Jeg har fortsatt ikke sett hvor du henter disse påstandene fra, og uten en form for dokumentasjon burde ikke slike argumenter bli fremsatt.

Oppsummert så er din mening at vi som politikere skal se bort fra de objektive dataene vi som et samlet kommunestyre har bedt om gjennom rapporten fra PWC / Telemarksforskning. Videre skal vi se bort fra at 41 % av befolkningen i Re vil til Tønsberg, og kun 24 % vil til Holmestrand og kun 22 % til Horten.

Halvard, jeg må beklage, men det ville hverken være særlig fornuftig, og det ville være fullstendig respektløst for den klare majoriteten som ser disse faktaene og derfor vil til Tønsberg.

Mvh
Øyvind Jonassen, Re Høyre


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.