Rådmannens oppsummering av Re-året 2015

ReAvisa_Trond_Wifstad_050_NETT

RÅDMANN I RE: Trond Wifstad oppsummerer året 2015. Foto: Stian Ormestad.

STANGE GJESTEGÅRD: Under kommunestyrets julemiddag oppsummerte rådmann Trond Wifstad året 2015 slik:

– I 2015 har kommunestyrene behandlet i alt 110 saker. Noen saker preger et år mer enn andre, og det er fortsatt sånn at store saker dukker ikke plutselig opp – de arbeides med over lang tid.

Av årets saker har jeg festet meg ved følgende:

 • Utredning og vedtak om å innføre eiendomsskatt, den første politiske saken til behandling i 2015.
 • Skjeggestadåsen barnehage er innviet, en barnehage som er bygd for framtida – med muligheter for å utvide ved å bygge på og få flere plasser, uten de store kostnadene.
 • Ny ungdomsskole på Revetal – planer og prosess så langt.
 • Første år med drift av Re helsehus, der det er lagt ned en stor innsats fra de ansatte for å yte gode tjenester – men vi sprekker i forhold til driftsbudsjettet. Det brukes fortsatt for mye penger.
 • En veldig gledelig sak: Byggeregnskap for Re helsehus ble godkjent, 14 millioner kroner under budsjett. Det er penger spart.
 • Bispeveien som omkjøringsvei for E18 etter at deler av Skjeggestadbrua falt ned. Sjøl om noen som driver butikk kunne være glad for økt omsetning, var det generelt en stor belastning med all trafikken på Bispeveien.
 • Kommuneplan; samfunnsdel og arealdel er vedtatt – sammen med Hof og Holmestrand.
 • Flyktninger og asylsituasjonen i verden og her i Re. Det påvirker kommunen, både ved bosetting av flyktninger, og som verskommune ved etablering av private omsorgssentre for enslige mindreårige og akuttmottak.
 • Året har selvfølgelig også blitt prega av valgkamp og kommunestyrevalg – og nå et nytt kommunestyre.
 • Og sist, men slett ikke minst; den saken som har preget debattene og arbeidet mest i 2015: Kommunereformen, med utredninger, folkeavstemning, med mer.

– Jeg må dvele litt med kommunereformen. Sjøl om Re ikke blir direkte berørt av en sammenslåing, vil vi bli påvirket fordi våre nærmeste omgivelser forandrer seg. Det som i dag er Vestfold fylke vil om noen år bestå av åtte kommuner. Det nærmeste året vil også antagelig vise om det er noe som heter Vestfold i framtida.

En vesentlig oppgave for det nye kommunestyret blir å finne sin plass i den nye strukturen, ta de strategisk riktige valgene for veien videre. Slik at Re skal levere i forhold til samfunnsoppdraget vi har; som tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, myndighetsutøver/lovforvalter, lokaldemokratisk aktør og arbeidsgiver for 800 ansatte.

Et oppdrag med økte krav og forventninger fra staten, fra regionalt nivå og fra innbyggerne, noe som krever kapasitet og ikke minst kompetanse og profesjonalitet i hele kommuneorganisasjonen.

Re vil antagelig ikke bli av de minste kommunene i Norge, heller ikke etter 2017, men vi blir sammen med Sande den klart minste kommunen i vårt nærområde. Med Holmestrand sammen med Hof som den tredje minste.

Re vil og må klare å levere også framover, men jeg ser to store utfordringer;

 • Økonomi – nytt inntektssystem: Hva betyr endringene for Re og for Vestfold-kommunene samlet, som fra før ligger blant de med lavest inntekter per innbygger i landet?
 • Behov for økt interkommunalt samarbeid: På store oppgaver som vannforsyning, legevakt, brann med mer er det i stor grad bare positivt med interkommunalt samarbeid, korte avstander er også en fordel for oss her vi bor. Jeg er mer bekymra for samarbeid om viktige kommunale tjenester som griper inn i det daglige arbeidet. Min erfaring er at det er og blir en fordel å være vertskommune, i alle fall administrativt. Enheten blir en del av kommuneorganisasjonen på en annen måte, det er vanskeligere med store tjenester som administreres av andre.

– Uansett må vårt fokus være på utviklingsarbeid, noe som kan være krevende. For det første må man være enige om målene, dernest om strategiske grep, og til slutt om de konkrete tiltakene – det kan være utfordrende i en politisk styrt organisasjon.

Jeg opplever imidlertid at det er en god tradisjon i kommunestyret for å finne omforente løsninger. Størst fokus bør vi ha på det vi lykkes med, hva gjorde vi når vi fikk det til, hvordan kan vi gjenskape og bruke det på andre områder – javnfør Smart Oppvekst som var tema i årets siste kommunestyremøte.

Å arbeide for at vi har robuste, barn unge og voksne i Re – mennesker som opplever mestring som gir grunnlag for et meningsfylt liv, med et arbeid du trives med – det er god folkehelse!

Regnskapsmessig går vi mot et underskudd i 2015. Det er en gledelig utvikling innen barnevernet, men vi har utfordringer knytta til driftsbalansen på helsehuset, og enkelte andre steder. Men jeg mener vi er på rett vei, og det er et mer realistisk budsjett i 2016. Men for å lykkes, kreves det tett oppfølging i året som kommer.

En ny kommunestyreperiode har startet. Til det nye kommunestyret – jeg kan love dere fire spennende år, dere har et handlingsrom – om dere ønsker å bruke det, men det blir ingen dans på roser. Dere vil ikke bare kunne fordele nye goder, nye tjenester.

Politikk handler om å prioritere, hva skal komme først, hva skal velges bort. Det er ikke alltid like greit, og alle er ikke enige med de vedtakene dere kommer til å fatte, og de vil også benytte seg av en herværende lokalavis for å tilkjennegi si mening.

– Vår oppgave i administrasjonen er å legge til rette for at dere har fakta og tilstrekkelige vurderinger dere kan fatte beslutninger på grunnlag av. Vi skal også sørge for at vedtakene blir satt ut i livet.

Den jobben dere står foran er å se ulike handlingsalternativer samtidig, og fatte beslutninger ut fra hva dere kan enes om, hvilket kompromiss det er mulig å komme fram til. Kompromiss er både en styrke og en svakhet ved demokratiet, men en stor del av politikken.

Jeg sier det hvert år på julemiddagen, og jeg mener det. Jeg har stor respekt for dere som tar på seg verv i lokalpolitikken. Det er arbeidskrevende, det er mye å lese og sette seg inn i, og dere får ofte mye kritikk.

Vær stolte over vervet dere har tatt på dere. Samtidig er det jo slik at hva kan være mer spennende enn å være med på å påvirke utviklingen i samfunnet rundt oss!

Les også: Kan Re leve med så høy gjeld?