Foreslår ny ungdomsskole helt i utkanten av Revetal sentrum

tegning_BLOKALPOLITIKK I RE: Forslaget til ny ungdomsskole er klart: Tomtekjøp mot nord, og salg av den sentrumsnære delen av dagens tomt mot sør. 

Gjennom flere møter har styringsgruppa og den administrative plangruppa kommet fram til et forslag til ny ungdomsskole. Forslaget skal behandles politisk denne uka.

Margareth Horn (Sp) leder styringsgruppa, som består av et utvida Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd der alle partiene er representert. Plangruppa ledes av kommunalsjef Unni Bu.

En såkalt «mulighetsstudie» er nå klar, med fire alternativer. Kristiansen & Bernhardt AS står bak rapporten som skal diskuteres i Formannskapet og Kommunestyret nå i juni 2015.

– Det er en rapport som ikke går i detaljer, men det er forslag fra arkitekter som kommer inn for å se på mulighetene for dagens tomt og eventuelt Opthun-tomta nord for dagens ungdomsskole, forteller Horn til ReAvisa.

Etter føringer fra kommunestyrevedtak i desember skal svømmehallen og 2003-bygget beholdes, og det skal vurderes en rehabilitering av hovedbygget fra 1968 og fløyen fra 1986, eventuellt nybygg. I tillegg skal det legges inn en idrettshall i planene.

De to første alternativene A og B går i korthet ut på å anlegge infrastruktur fra vest, det vil si innkjøringa til barnehagen langs elva. Begge alternativene legger opp til kjøp av Opthun-tomta, men også mulig salg av deler av dagens tomt mot sør.

Alternativ C og D legger opp til å beholde infrastruktur som i dag langs Kåpeveien. Her trengs det ikke kjøp av Opthun-tomta. Det er bare alternativ D som foreslår å renovere 1968-bygget.

Rådmannen foreslår alternativ B, i samråd med flertallet i styringsgruppa og plangruppa. Det vil si:

«Riving av 1968-bygget med unntak av svømmehallen. Det bygges et frittliggende skolebygg på Opthun-tomta. Eksisterende svømmehall bygges sammen med ny idrettshall. Arealbruk fra Opthuntomta cirka 9,3 dekar. Mulighet for salg av cirka 3,5 dekar fra den søndre del av skoletomta».

«Alternativ B har den fordel at bygninger kan benyttes i byggeperioden», heter det blant annet i referatet fra det siste møtet i styringsgruppa.

Et stort folkelig engasjement kom til syne da politikerne ville legge ungdomsskolen bort fra sentrum i fjor. Også lærere og elever tok til orde for å beholde skolen der den er i dag.

I desember snudde flertallet av de folkevalgte og gikk heller for å beholde ungdomsskolen på Revetal, som i dag. Men dette forslaget innebærer å legge ungdomsskolen lengst vekk fra sentrum, helt i utkanten mot nord.

I planene for Revetal skal all sentrumsutvikling skje sørover. Dermed vil ungdomsskolen ligge helt i utkanten av Revetal i all overskuelig framtid.

Et tomtesalg mot sør vil kunne fjerne skolen enda mer fra sentrum med en vegg med bygninger, ikke utearealer med liv og røre i sentrum på dag- og kveldstid, som i dag.

Det er ikke lederen av styringsgruppa særlig begeistra over.

– Jeg har helt siden desember flagga viktigheten av en sentrumsnær skole, så jeg er ikke en av de i gruppa som brenner for å fristille søndre deler av ungomdomsskole-tomta. Rett og slett i redsel for hva som kan komme der i framtida, sier Horn til ReAvisa.

– Hvorfor betale flere millioner for ei tomt lengst vekk fra sentrum, og selge den sentrumsnære delen av dagens tomt? Jeg har sansen for alternativ C der vi slipper å kjøpe Opthun-tomta og beholder hele dagens tomt mot sør, sier Horn.

Alternativ C gjør i likhet med alternativ B det mulig å bruke dagens skolebygg fram til det nye bygget står ferdig, etter planen til skolestart i 2017.

Hele rådmannens forslag finner du på Re kommunes nettsider.

Nå skal forslaget knas politisk. ReAvisa følger lokalpolitikken i Re, også vedtakene i forhold til ny eller rehabilitert ungdomsskole.

,