Klar tale fra korpsene i den nye kommunen: – Nye Tønsberg må legge seg på Re-nivå

KULTURKOMMUNEN RE: Konsert med Våle skolekorps på Våle samfunnshus, med skolekorpsdirigent og kulturskolerektor Torild Rosenvinge. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Kulturskolen i Re må bli målestokk for kulturskolen i nye Tønsberg – hvis ikke brytes løftene i den politiske plattformen. 

Les også: – Re har ikke mindre enn fire korps. Det er fantastisk!

I forbindelse med kommunesammenslåing, er korpsene i Tønsberg og Re spent på hvordan tjenestetilbudet i den nye kommunen vil påvirke korpsenes hverdag.

Følgende notat er sendt til Re og Tønsberg fra korps i kommunene:

KULTURINSTITUSJON: Ramnes og Rørostoppen skolekorps marsjerer en tidligere 17. mai-feiring. Det sammenslåtte skolekorpset er ett av to skolekorps i Re. Foto: Håkon Westby.

Korpsene er viktige nærmiljøarenaer for både kultur, nærdemokrati og inkludering, og bør derfor være et satsingsområde i nye Tønsberg kommune.

Skolekorpsene er storbrukere av kulturskolens tjenester, både i form av dirigenter og instrumentalopplæring, og kostnaden forbundet med dette utgjør størsteparten av det enkelte korps’ budsjett.

Inntektene kommer hovedsakelig fra foreldrestyrt dugnad, og kostnadsnivået påvirker hvor stor del av foreldreressursen som blir bundet opp i inntektsgivende arbeid.

Korpsene i Re og Tønsberg dekker mer av dirigentkostnaden

Korpsene ønsker at nye Tønsberg kommune etablerer en forbedret dirigentordning hvor skolekorpsene dekker inntil 25 % av faktisk kostnad.

Dette vil være en reell styrking av korpsene i kommunen, og utløse foreldreressurser, slik at korpsene kan bli enda bedre på å være en inkluderende og ivaretagende mestringsarena for alle.

I dag dekker korpsene i Tønsberg og Re 75 % av faktiske kostnader, men til sammenlikning dekker korpsene i nabokommunene Færder 35 % av kostnaden. Korpsene i Horten dekker 0 % av dirigentkostnaden.

MUSIKKGLEDE: Stor stemning på en konsert med Våle skolekorps. Foto: Stian Ormestad.

Det må også etableres ordning med friplasser for barn i familier med lavtlønnsproblematikk.

Hva er et skolekorps?

I tillegg til det åpenbare – musikkopplæringen – er skolekorpset også et viktig nærmiljøtiltak og en samfunnsbygger.

I korpset lærer barn og unge samspill og samhandling, samhold, selvstendighet og fellesskap. En deltar i demokrati i praksis, og lærer også sosial tilpasning som en del av en gruppe.

Korpset en arena for inkludering og sosial kompetanse på tvers av alder, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. I korpset er alle en viktig ressurs, som sammen gjør korpset bedre.

Korpsene, i samspill med kulturskolen, er også den viktigste opplæringsarenaen for blåsere og slagverkere som skal videre på videregående og høyere utdanning.

Leverandører til det profesjonelle kulturliv

KIRKEKONSERT: Blågjengen er et av to voksenkorps i Re – mandag 6. april spiller de jubileumskonsert for å feire sine 25 første år. Foto: Håkon Westby.

De aller fleste profesjonelle blåsere og slagverkere i Norge har bakgrunn fra skolekorps.

Korps er en viktig utøverleverandør til det profesjonelle kulturliv. Det aller største vekstpotensialet for korpsene ligger i å bli bedre på å beholde musikantene.

Korpset er summen av enkelt musikanter. Skal korpset lykkes, må hver enkelt musikant oppleve mestring, utvikling, trivsel, tilhørighet og stolthet.

Dette har korps og kulturskolen god mulighet til å lykkes med om en samarbeider. Opplæringen må oppleves relevant, helhetlig og være tilpasset den enkelte musikant.

Korpsene er opptatt av at kvaliteten i undervisningen blir ivaretatt og forankret i felles verdier om hva god undervisning for skolekorpsmusikanter innebærer.

Rimeligere kulturskole i Re – med betydelig bedre dekningsgrad

JUBILANT: Glagjengen er det andre voksenkorpset i Re – nylig fylt 30 år. Foto: Stian Ormestad.

Kommunen er en viktig bidragsyter både med lærekrefter fra kulturskolen, dirigent er og øvingslokaler. Den er også viktig med forutsigbare og levelige økonomiske rammebetingelser.

I dokumentet «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg», leser korpsene med stor interesse at mål for den nye kommunen er at kultur- og idrettstilbudet skal være minst like bra som før kommunesammenslåingen.

Nye Tønsberg skal styrke satsingen på en allsidig​ kulturskole. Det skal tilrettelegges for gode rammebetingelser for kultur/frivillighet, og tilskudd til lag og foreninger skal samordnes slik at ingen kommer dårligere ut enn før sammenslåingen.

Re kommunes kulturskoletilbud gir i dag undervisning pr. elev til en rimeligere pris, samt at dekningsgraden er betydelig høyere:

Korpsene oppfordrer derfor også til at kulturskolen i Re blir retningsgivende for kulturskolen i nye Tønsberg kommune.

På vegne av skole – og voksenkorpsene i Tønsberg og Re kommune:
Eik og Klokkeråsen skole orkester
Søndre Slagen skolekorps
Volden og Ringshaug skolekorps
Våle skolekorps
Ramnes og Rørostoppen skolekorps
Slagen Musikkorps
Tønsberg byorkester
Tønsberg musikk orps av 1919
Tønsberg Janitsjarkorps
Tønsberg musikkråd
Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder NMF Sør

GROR GODT: I skolekorpsene starter en musikkglede som for mange varer livet ut. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Re har ikke mindre enn fire korps. Det er fantastisk!

Les mer om korps i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,