Vil ikke gi dispensasjon til nye Solvoll-planer

STORE OMRÅDER STÅR TOMME: Mer enn 25 mål med tomt fulgte med salget da den gamle bibelskolen ble solgt til Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Totalt bygningsareal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/SOLVOLL: I den opprinnelige innstillingen anbefalte rådmannen å gi disp til drift av SÆRBOL – nå er innstillingen en helt annen.

Det var torsdag ei uke før nabomøtet at ReAvisa omtalte de nye planene for Solvoll, og reaksjonene har vært mange. Spørsmålene står i kø foran nabomøtet torsdag 22. februar.

EIER FORTSATT EIENDOMMEN: Solvoll AS som ville drive asylmottak er avviklet, men selskapet bak Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS eier fortsatt bygningsmassen og vil leie den ut til en ny aktør: Sana utvikling. Foto: Stian Ormestad.

Planene har vært mange for den gamle bibleskolen, men lite har blitt noe av. Nå kan det se ut som også de nye planene om «SÆRBOL» henger i en tynn tråd. Naboklagene har vært mange, og nå snur rådmannen som først sa ja – men nå anbefaler et nei.

Pipa har fått en helt annen lyd

Rådmannens innstilling til møtet i januar var å gi dispensasjon, men saken ble utsatt fordi fristen for nabo-innspill fortsatt ikke var gått ut. Nå kommer saken opp igjen for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring til uka, og pipa har fått en helt annen lyd:

Rådmannens innstilling lyder nå: «Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 1 – plankrav, avslås med hjemmel i plan og
bygningsloven § 19. En dispensasjon vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra».

Kort fortalt: Det ble gitt en dispensasjon i september i fjor, som tillater bruksendring til behandlingsinstitusjon for unge rusmiddelbruker som har blitt avvent. Om denne dispensasjonen kan gjelde for de nye planene, er det store spørsmålet.

«Administrasjonen er av den oppfatting at tiltakene ikke er direkte sammenlignbare og at bruksendringen er avhengig av en ny dispensasjon og søknadsbehandling», heter det i sakspapirene for hovedutvalgsmøtet tirsdag 27. februar, offentliggjort idag, onsdag morgen 21. februar.

Heller ikke antallet som kan tas i mot på Solvoll er samsvarende: «Nåværende tillatelse: 15-20 personer. Omsøkte tiltak: 23 (+ 5 med opsjonsavtale)».

Konklusjonen i rådmannens saksframlegg er at det må søkes en ny dispensasjon, og anbefalingen er at denne ikke innvilges. Men det er politikerne som avgjør.

En hel haug med naboklager

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», refereres det i sakspapirene.

«Forhold som må vurderes er blant annet (…) ulemper for naboer. Samlet sett, så tolker administrasjonen nabomerknadene dit hen at omsøkte asylsenter vekker en sterk usikkerhet i forhold til et fremtidig asylmottak av denne typen».

Det har kommet en hel haug med nabomerknader etter det første nabovarselet. I tillegg er det sendt ut et nytt nabovarsel, der fristen ikke har gått ut enda. En naboklage er underskrevet av hele 26 naboer:

«Et slikt mottak kan innebære at beboere kan begå nye, alvorlige kriminelle overgrep, og slik sett er en betydelig risiko for innbyggerne i Re. Et eventuelt slikt mottak vil føre til en sterk forringelse av eiendommer og livskvaliteten i nærområdet».

– Vi har hyggelige syrere i Brekkeåsen – men dette er noe helt annet

Flere som har sendt inn naboklager har behov for å understreke at de ikke har noe i mot utlendinger, men at man er utrygg fordi det er snakk om potensielt farlige folk med helt spesielle behov for oppfølging – kombinert med null fysisk sikring mot omgivelsene som låste porter.

«Jeg er veldig positiv til våre nye landsmenn, vi har flere hyggelige syrere i nabolaget i Brekkeåsen», skriver en i klagen sin.

Det nevnes også at folk føler seg overkjørt av sine folkevalgte her i Re. En klager viser til sammenslåingsprosessen med Tønsberg. Frykten for å bli enda mer overkjørt i framtida virker til å være stor.

At folket skal bli hørt, er bare et spill for galleriet. Her i Re har politikerne bestemt seg før folket er hørt, – hva er vitsen med å høre med folket da?, spør klageren.

Truende og voldelig adferd

SÆRBOL er ment for asylsøkere som «ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak, mottak med tilrettelagt avdeling, eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere, på grunn av truende og/eller voldelig atferd», heter det i UDIs kunngjøring av konkurransen.

Sana utvikling AS ser Solvoll som en perfekt plass for SÆRBOL: «Solvoll ligger skjermet og landlig til med mange gode muligheter for utenførs og innendørs aktiviteter», står det skrevet i brevet til naboene. «Institusjonen vil være med på å styrke det lokale samfunnet med 40 nye arbeidsplasser og forhåpentligvis et engasjement for en sårbar gruppe.»

Tilbudet er frivillig, der verken UDI eller den som utfører tjenesten har lov til å bruke tvang ovenfor beboerne: «Det vil følgelig ikke være låsbare porter eller omfattende sikkerhetstiltak knyttet til å beholde beboerne innendørs».

Hovedmålet med oppholdet her er «å stabilisere den enkelte gjennom blant annet anvendte miljøterapautiske prinsipper». I mange tilfeller vil helsevesenet være kopla inn.

Den foreløpig siste av mange planer for den gamle bibelskolen

I 2015 ble den gamle bibelskolen på Solvoll solgt til Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS, som oppretta selskapet Solvoll AS. De ville drive et asylmottak der.

Det ble aldri mange asylsøkerne som kom til Solvoll, og i fjor ble Solvoll AS slått konkurs etter minimal drift – men selskapet bak, Arctic Eiendom, eier fortsatt bygningsmassen. Nå kommer en annen aktør inn: Sana utvikling AS, med base i Kristiansand. 

Det er ifølge daglig leder Kristoffer Stensheim en konvertering av tidligere Fossnes AS, som tidligere dreiv asylmottak i Stokke, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand i Vestfold. – Stiftelsen Sana kjøpte opp Fossnes AS, og nå er det kun avdeling Larvik som er igjen.

Nå vil Sana utvikling AS etablere seg på Solvoll i Våle, der de skal opprette «SÆRBOL» – det er en forkortelse for «Særskilt bo og omsorgsløsning». – Dersom det blir avtale med UDI skal vi leie bygningsmassen av Arctic eiendom, forteller daglig leder.

Tar i mot spørsmål i forkant av nabomøtet

Kristoffer Stensheim, daglig leder i Sana utvikling, er å treffe på telefon 962 32 429 eller e-post kristoffer.stensheim@sana.as for dem som vil varsle sine spørsmål i forkant av tordagens møte.

Nabomøtet finner sted på Solvoll klokka 19.00 torsdag 22. februar 2018.

Les mer: En ny aktør vil ta i mot asylsøkere på Solvoll.

Les mer: Mange spørsmål rundt de nye planene for Solvoll.

Les mer om Solvoll.

, ,