– Det er en del gravsteder som ikke kan besøkes

SPERREBÅND: Deler av kirkegården ved Fon kirke er ikke tilgjengelig utover våren og sommeren. Foto: Håkon Westby.

FON: Deler av kirkegården er sperra av på grunn av råteskader i taket på Fon kirke. Så prekært var behovet, at rådmannen satsa heller på tilgivelse enn tillatelse, siden det ikke var tid til annet enn å hive seg rundt og skaffe penger til strakstiltak.

Tirsdag 18. april ble deler av kirkegården i Fon stengt med sperrebånd på grunn av faren for at takstein kunne falle ned. Sperrebåndene er der fortsatt – og det ser ut til at de blir der en god stund til.

– Slik det er nå, er det en del av gravene som ikke kan besøkes, forteller kirkeverge Per Astrup Andreassen. Og sånn kan det i verste fall bli til over sommeren.

– Sperrebåndene vil bli stående inntil videre. Sannsynligvis ut juni. Håpet er å få kommet i gang med arbeider i løpet av juni, forteller kirkevergen til ReAvisa.

Det betyr at flere ikke får pynta på grava til 17. mai. Det er viktig å respektere sperringene.

FARLIG: Det er farlig å bevege seg bak sperringene. Derfor oppfordrer kirkevergen alle om å holde seg bak sperringene helt til kirketaket er utbedret. Foto: Håkon Westby.

Hvis det først raser en stein…

– Taket har vesentlige mangler med utettheter ved mønet, lekkasjer og feilaktig avrenning ved takfot og dårlig inntekking mot tårn. Det er stedvise råteskader i både undertak, gesims og profilerte sperreføtter. Fordi taksteinene er spesielt tilpasset hverandre og nærmest ligger i forbandt og er kraftig dimensjonert har de foreløpig ligget på plass.

– Men hvis det først løsner en takstein, vil trolig store mengder stein rase samtidig, forteller kirkevergen til ReAvisa.

Kirketaket i Fon trenger å legges om. Fellesrådet har sendt en søknad til Re kommune om ekstrabevilgning på 1,6 millioner kroner til arbeidet med tak og råteskader på Fon kirke.

De midlene som nå skal brukes til strakstiltak, er omprioriteringer av 500.000 kroner på kommunebudsjettet.

Helt nødvendig strakstiltak

Rådmann Trond Wifstad hadde ikke tid til å vente til politisk behandling i neste kommunestyremøte:

Derfor orienterte rådmannen kort og godt for at dette var så prekært at han satsa på tilgivelse, siden han ikke rakk å spørre om tillatelse. Rådmannen fikk de folkevalgtes velsignelse på det.

Hvis man ikke hadde tatt tak i dette straks det ble klart, ville det føre til enda større og dyrere skader på kirka – og det ville vært til fare for liv og helse over en enda lengre periode enn det blir nå.

For kirkevergen håper å kunne fjerne sperrebånda i løpet av sommeren – det vil si så snart som mulig. 

FARLIG TAK: Hvis først en takstein løsner, kan flere løsne. Derfor frykter kirkevergen konsekvensene av råte under taksteinen på Fon kirke. Foto: Håkon Westby.

Svært høy andel middelalderkirker

ReAvisa har ved flere anledninger skrivi om våre fem kommunale kirker i Re, der tre er spesielt vernede middelalderkirker. Det er et høyt antall for en liten kommune – og det belaster kommunebudsjettet.

Våle kirke fikk en oppgradering for noen år siden, Undrumsdal kirke det samme, men vedlikeholdsetterslepet er likevel fortsatt på flerfoldige millioner kroner. Også til tross for at våre folkevalgte har gitt ekstrabevilgninger til kirkevedlikehold.

Nå tvinger behovet seg fram i en forfallen Fon kirke. Også Vivestad kirke og Ramnes kirke står for tur. Og vedlikeholdsgapet er ikke på langt nær tetta for de to førstnevnte kirkene heller.

Det er søkt om 1,2 millioner kroner for å utbedre råteskader på loftet i Ramnes kirke. I tillegg søker man om 1,6 millioner kroner for å utbedre taket på Ramnes kirke i 2018. Som ReAvisa har skrivi om, så er en dugnadsgjeng i full gang med å «shine opp» utearealet ved Ramnes kirke.

– Det koster og det er mye jobb å holde fem kirker – derav tre middelalderkirker – i stand, forteller kirkeverge Per Astrup Andreassen. Han har ved flere anledninger har ropt et stort varsku for forfallet i Re-kirkene.

KIRKEVERGE: Per Astrup Andreassen, kirkeverge i Re. Her foran Undrumsdal kirke. Foto: Stian Ormestad.