Leserinnlegg: Spørsmålet om kommunesammenslåing må til folkeavstemning

KST_OLAUSSEN_LUND_HALVORSEN

FELLESFORSLAG: Ulf Lund Halvorsen (MDG) og Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: MDG og SV mener vi må sikre en beslutning som har legitimitet og oppslutning i befolkningen i Re – det betyr et krav om ny folkeavstemning.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Lokaldemokratiet er under press – spørsmålet om kommunesammenslåing for Re må til folkeavstemning.

Det er fortsatt tid til å gjennomføre en god, demokratisk prosess på denne viktige saken.

MDG og SV i Re kommune mener at det er en forutsetning for å vurdere omgjøring av beslutningen fra 3. november 2015 at denne forankres i en ny folkeavstemming.

Slik kan vi sikre en beslutning som har legitimitet og oppslutning i befolkningen.

Befolkningen i Re avviste med et klart flertall i folkeavstemmingen 14. september 2015 at Re skal slå seg sammen med Hof, Holmestrand og Sande.

Kommunestyret vedtok 3. november 2015 å ta dette resultatet til etterretning, og vedtok at Re med dette skal bestå som selvstendig kommune.

Etter dette har Re blitt utsatt for et massivt press fra statlige myndigheter for å omgjøre den demokratiske beslutningen. Både gjennom Regjeringens forslag til nytt inntektssystem, gjennom direkte anmodning fra kommunalminister Jan Tore Sanner og mer formelt gjennom brev fra Fylkesmannen av 9. februar 2016.

På basis av denne grunnholdningen har MDG og SV utarbeidet en alternativ innstilling til den saken som rådmannen har lagt fram for et ekstraordinært formannskap og kommunestyre i Re 30. mars 2016.

Vårt alternativ viser blant annet:

  • Det er tid til å gjennomføre en god, demokratisk prosess på denne viktige saken. Med god informasjon, tre folkemøter og folkeavstemming.
  • Vi er åpne for å gjøre henvendelser til så vel Horten, som Tønsberg og Holmestrand/Hof, dersom dette bare gjøres på et demokratisk betryggende grunnlag. Alternativet å fortsatt bestå som egen kommune skal være med i både utredning og i folkeavstemmingen.
  • Utredninger må foretas av eksterne firma, ikke av egen rådmann som i for liten grad kan kalles objektiv og nøytral. Vi vil sette av inntil 500.000 kroner til dette.
    Det må også vurderes om utredninger skal gjøres aleine, eller i fellesskap med aktuelle nabokommuner.
  • I de tema som skal utredes må man i tillegg til rådmannens forslag både trekke inn hva et evt. tap av eiendomsskatt vil bety, men også hva en sammenslåing vil ha å si for reingers innflytelse over politiske beslutninger lokalt

Vi mener vårt forslag legger opp til en reell demokratisk prosess som tar innbyggerne på alvor. Vi håper kommunestyret kan slutte seg til forslaget.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) og Heming Olaussen (SV)


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flereleserinnlegg om dette og andre tema.