I samarbeid bygger vi Re

DSC_0795Felles leserinnlegg fra Trude Viola Antonsen, gruppeleder Re AP
Ulf Lund Halvorsen, gruppeleder Re MDG
Heming Olaussen, gruppeleder Re SV

Foran formannskapsmøtet i Re 1.12. hadde Re AP, MDG og SV utarbeidet en rekke fellesforslag vedr. 2016-budsjettet. Forslag som har det felles at de ønsker å bygge ut velferdskommunen Re.

Inn mot formannskapet ble det klart at SP var i all hovedsak enige med oss, og med noen formuleringsendringer kunne stå bak eller være med på våre forslag. I formannskapet viste seg det seg så at også Høyre, KrF og FrP ga forslagene sin mer eller mindre uforbeholdne støtte.

Forslagene går i korthet ut på å be rådmannen utrede eller komme tilbake med saker om:

Flere plasser på Re Helsehus. Kan vi klare å åpne en ny avdeling med 9 plasser til?

2 barnehageopptak i året som en sikring av småbarnforeldres interesser.

Vikarbruken i barnehagene må sikre at kommunen ikke bidrar til sosial dumping. AP, SV og MDG stiller spørsmål ved om bruk av vikarbyråer er akseptabel politikk. Alle partiene vil at kommunen skal utrede vikarbruken.

Trenger Re flere fysioterapeuter? Hva er behovet – også sett i forhold til nabokommunene?

Bør ikke Re drive flyktningemottak sjøl? Kan det være aktuelt i lokalene etter Våle sjukehjem og Våletun når disse blir tomme til sommeren?

Kan vi styrke helsesøstertjenesten ved Re videregående? Eventuelt i et spleiselag med fylkeskommunen?

Hvordan tenker kommunen å utvikle støttekontakttjenestene? Er det behov for å samarbeide med andre aktører om dette?

I samarbeidets ånd slutta også de andre partiene seg til et forslag fra SP om å få rådmannen til å utrede evt. støtte til IL Ivrig – fullfinansiering av Bibo idrettspark, og til et forslag fra FrP om å utarbeide en plan for integrering av flyktninger, med mål om sjølhjulpenhet for flest mulig i løpet av to år.

Derimot ble FrP stående aleine med sitt forslag om kraftige kutt i budsjettet for å unngå eiendomsskatt (i alt 12,2 millioner kr.), og Høyre og FrP fikk ingen andre med seg i forslag om at kommunen skal søke deltakelse i forsøksordning med «statlige omsorgstjenester».

Innstillinga skal sluttbehandles av kommunestyret 15.12.

Alt i alt synes vi denne innstillinga fra formannskapet lover godt for prosjektet vi har om å bygge Re videre, etter folkets nei til kommunesammenslåing.

Når vi så kan legge til at det ikke er gjort noen dype kutt i virksomhetenes budsjetter, og at rådmannen foreslår en del klare styrkinger, er det positive bildet tydelig.

På toppen av det hele er det lagt inn 95 mill. for å finansiere første halvdel av bygginga av ny ungdomsskole på Revetal.

Re er liv laga!

Trude Viola Antonsen, gruppeleder Re AP
Ulf Lund Halvorsen, gruppeleder Re MDG
Heming Olaussen, gruppeleder Re SV