Leserinnlegg: Nærdemokrati i den nye storkommunen

Mange gode tanker om nærdemokrati i den nye storkommunen, mener Helene Viken og Heming Olaussen (begge SV), som alle de politiske partiene enstemmig slutta seg til. Nå gjenstår praksis. Hvordan vil kommunen følge opp sine egne vedtak?

I forkant av kommunesammenslåinga mellom Re og Tønsberg nedsatte Fellesnemnda ei arbeidsgruppe for nærdemokrati.

NÆRDEMOKRATI: Enstemmig vedtatt, men nå gjenstår å sette det ut i praksis. Heming Olaussen og Helene Viken (begge SV) på bildet. Foto: Stian Ormestad.

Tanken var at kommunesammenslåinga skulle føre til mer demokrati, ikke mindre, som mange kunne frykte ved at det ble en større kommune med fare for lengre avstand mellom innbyggere og styresmaktene.

Arbeidsgruppa ble tverrpolitisk sammensatt, under ledelse av dav. varaordfører i Tønsberg Bent Moldvær (FrP), og med deltakelse av representanter for AP, KrF, Høyre, SP og SV.

Arbeidsgruppa leverte en sluttrapport med forslag til tiltak for et slikt merdemokrati. Denne ble enstemmig vedtatt av Fellesnemnda, og er således forpliktende for nye Tønsberg kommune.

Et av disse tiltakene heter: «Deltakende budsjettering. Metoden skal gjennomføres gjennom to prosesser i 2021». 2021 er ikke lenge til. Skal vedtaket bli en realitet, er det på tide å begynne å planlegge allerede i år.

Hva er så «deltakende budsjettering»? Det er, som navnet signaliserer, en annerledes budsjettprosess, der innbyggerne (eller grupper av innbyggere) inviteres inn til å påvirke budsjettprosessen på en formalisert og gjennomtenkt måte, slik at resultatet blir bedre enn det ville blitt uten denne deltakelsen.

Eller for å si det mer presist: «Medborgernes bestemmelse over bruken av offentlige midler utenom de ordinære lokalvalgene» (Einar Braathen, Norsk Institutt for by- og regionforskning).

Det er ikke nytt eller ukjent, spesielt ikke på verdensbasis. Allerede i 2012 var det 1.500 byer over hele verden som gjennomførte dette.

Det var ikke bare mindre byer heller – f.eks. har brasilianske byer som Porto Alegre (1,4 millioner innbyggere), Belo Horizonte og Sao Paulo utviklet dette som et gjennomarbeidet system for medborgererinnflytelse som virkelig betyr noe!

Det settes inn i et perspektiv for deltakerdemokrati der individer skal settes i stand til å «utøve maksimal kontroll over sine liv og omgivelser». Vi snakker altså om en individuell frihets- og rettighetstenking.

Det er ingen forutsetning at alle skal delta hele tiden, men at alle (berørte) skal ha rett og mulighet til å delta når det passer dem, på de områdene som interesserer dem, og som de vet noe om.

Også i f.eks. Estland er dette utviklet til et system («Mitt Estland») og en «meningsfestival» som bygger opp under deltakerdemokratiet.

Deltakende budsjettering kan gjennomføres på ulike nivå – alt fra en barnehage som får disponere midler til sjøl å utforme leikeplassen sin – til et helt lokalsamfunn som får innflytelse på midler til arealplanlegging, eller marginaliserte grupper som får innflytelse over midler som kan gjøre noe med deres livssituasjon.

Dette må kommunen ta stilling til, samtidig som det krever at kommunen (administrasjonen, de folkevalgte) evner å tenke nytt, dristig og kreativt om hva som kan være faktisk merdemokrati for medborgerne, slik kommunen har forplikta seg til.

Vi i SV ser dette som en stor mulighet for kommunen vår. Ikke minst når det er snakk om begrensa midler er det viktig å trekke folk med i diskusjoner og avgjørelser.

Det kan virke opplysende, kanskje også disiplinerende, men først og fremst engasjerende. Det må legges noen gulrøtter i potten, ellers kan folk bli skuffa, men prioritering vil uansett være stikkordet.

Forskjellen er at folk har hatt muligheten til å øve innflytelse i selve budsjettprosessen, ikke etterpå når det ofte er for seint.

Demokratiutvalget la etter vårt syn fram en god, realistisk, men likevel framsynt og utfordrende rapport, som alle de politiske partiene enstemmig slutta seg til. Nå gjenstår praksis.

Dette må ikke ende opp som honnørord, men som en realitet som kan virke mobiliserende på innbyggerne og gi dem mulighet til å utøve maksimal kontroll over sine liv og omgivelser.

Vi utfordrer hovedutvalg for kultur – som har demokratiutvikling som sitt ansvarsområde – og kommunalsjefen for kultur, nærdemokrati og inkludering til å ta opp hansken.

Den er kastet!

Helene Viken, SV, medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Heming Olaussen, SV, vararepr. til kommunestyret, medlem av arbeidsgruppa for nærdemokrati

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.