Årsmøte i IL Ivrig: Frode Hestnes gjenvalgt som leder

IL IVRIGS STYRE: Foran fra venstre:Marianne Sollie, sekretær, Kristin Asdal, styremedlem og Heidi Torp, kasserer. Bak Thomas Langedrag, leder ski, Jan Gunnhildstad, leder volleyball, Frode Hestnes, leder hovedstyret og Kjetil Olsen Husemoen, nestleder. Foto: Håkon Westby.

BIBO: Frode Hestnes gikk nylig av som statssekretær for statsministeren, men har nok å henge fingra i her hjemme i Re. Blant annet som fortsatt formann av det lokale idrettslaget.

IL Ivrig avviklet sitt årsmøte i kubbhuset på Bibomyra torsdag 8. mars med 28 stemmeberettige til stede.

Innkalling og saksliste ble godkjent og Frode Hestnes ble valgt til møteleder. Årsberetninger for hovedstyret og undergrupper ble opplest og godkjent. Det samme ble regnskapene, som vitner om stor aktivitet.

Ønsker en egen turnhall på Bibo

På anleggssektoren er områdene rundt Bibo godt utbygd. Det neste som ønskes er en egen turnhall i tilknytning til Vålehallen. Turngruppa har så stor aktivitet at den trengs.  I tillegg står oppgradering av friidrettsanlegg på deler av området for tur.

Det var kommet inn to saker til behandling. Den ene ønsket egne årsmøter for undergruppene, men forslaget ble etter en del diskusjon avvist av årsmøtet.

Det andre var at i forbindelse med kommunesammenslåingen ønsket man å være i forkant og diskutere framtidig drift av idrettsanlegg i forhold til støtte og bistand fra kommunen. Det var enighet om å fremme saken i idrettsrådet, og årsmøtet pekte ut personer til å sitte i et utvalg for å jobbe med saken.

Regnskaper og budsjetter ble enstemmig vedtatt. Kontingenten ble vedtatt uforandret.

Travel formann

Frode Hestnes tok gjenvalg og ble enstemmig valgt til leder.

Som nevnt i ReAvisa, mars 2018, har Frode nylig gått fra jobben som statssekretær på statsministerens kontor, og returnerer til jobben i Antidoping Norge og vervene i lokal- og fylkespolitikken, deriblant varaordfører i Re. Og formannsvervet i IL Ivrig.

Etter valgene får Hestnes med seg disse i hovedstyret:

Nestleder Kjetil Olsen Husemoen – ikke på valg, sekretær Marianne Sollie – valgt for 2 år, kasserer Heidi Torp – ikke på valg, driftsleder Helge Skaug – ikke på valg, styremedlem Kristin Asdal – gjenvalg 2 år. Leder fotball- Rene Louise Nagel Gjelstad – gjenvalg 1 år, leder Volleyball – Jan Gunhildstad – Gjenvalg 1 år, leder Turn – Laila Hestnes – valgt 1 år og leder Ski – Thomas Langedrag – Valgt 1 år.

Les mer om sport i Re.