Revac-saken: Enig om miljøskadene – uenig om skyld

ENIG OG UENIG: De to partene ved forsvarsadvokat for Revac Morten Hugo Berger og aktor Hans Tore Høviskeland er enig i at miljøødeleggelsene var store etter Revac-brannen. Men de er grunnleggende uenig i spørsmålet om Revac-ledelsen er skyld i brannen eller ikke. Foto: Stian Ormestad.

HORTEN: Det er et stort presseoppbud under oppstarten av Revac-rettssaken. Aktor forteller om alvorlig forurensning etter storbrannen. Revac-ledelsen mener de ikke kan lastes for brannen og erklærte seg ikke skyldig.

Mandag 30. januar starta rettssaken mot Revac-ledelsen etter storbrannen på Linnestad næringsområde sommeren 2014. Det er satt av nesten tre uker i Nordre Vestfold tingrett til saken.

Alle de tre tiltalte har hver sin advokat, pluss at hvert av de to firmaene har hver sin advokat. Forsvarer Morten Hugo Berger er talsperson for advokatkollegiet til de tiltalte.

Han viser til at de tiltalte kunne godtatt et forelegg på 2,4 millioner kroner og unngått en rettssak. – Det enkleste hadde vært å vedta forelegget. Men det hadde ikke vært riktig, siden ingen av de tiltalte sier seg skyldig etter tiltalen.

Alle tre tiltalte og deres to firmaer Revac AS og KTM er satt under tiltale for alvorlig miljøkriminalitet.

Ifølge påtalemyndigheten har de tiltalte unnlatt å treffe tiltak som de var forpliktet til, ifølge tillatelsen som var gitt. Den tilsier at avfallet skal «behandles fortløpende». Istedenfor hopa avfallet seg opp i en diger haug – som tok fyr.

AKTOR: Hans Tore Høviskeland vil føre bevis for å vise Revac-ledelsens skyld. Foto: Stian Ormestad.

Påtalemyndigheten legger lite i mellom når det gjelder alvorlighetsgraden – og aktor sammenlikner Revac-brannen med Full City-havariet utenfor Langesund i 2009 i sitt innledningsforedrag.

Politiadvokat Maria Bache Dahl bruker mye tid på å vise fram de omfattende miljøskadene. Noe av forurensningen kan brytes ned i naturen, mens andre stoffer hører ikke hjemme i naturen og vil for evig og alltid være en forurensning i kretsløpet. Noen stoffer blir til og med mer giftig ved nedbryting i naturen.

Konsekvensene var forurensning av vassdrag og byfjorden, fiskedød, forurensning av jorder og avlinger, forbud mot bruk av brønnvann, restriksjoner mot bærplukking og sopplukking, fraråding mot bading og bruk av vassdragene, luftforurensning over store avstander sør-vest-over fra Linnestad, med mer.

– Det er helt klart en alvorlig forurensning, men hvor stor skyld de tiltalte har må belyses gjennom bevisførsel, sier aktor Hans Tore Høviskeland til pressen i første pause.

Påtalemyndigheten viser også til at det var søkt om tillatelse til å drive på det gamle anlegget på Lundteigen, ikke på det nye anlegget på Linnestad. Først utpå høstparten etter brannen søkte Revac om tillatelse for drift på det nye anlegget på Linnestad – der brannen fant sted.

FORSVARER: Morten Hugo Berger vil framholde Revac-ledelsens uskyld. Foto: Stian Ormestad.

Forsvarer Morten Hugo Berger bestrider ikke at brannen har ført til store miljøskader.

– Dette er en sak vi alle skulle vært foruten. Det er svært beklagelig at det brant, men vi er uenig i at de tiltalte kan lastes for brannen og dermed også kan holdes ansvarlig for skadene den forvoldte.

Forsvareren velger innledningsvis å fokusere på definisjonen «fortløpende behandling» av avfallet.

– Her mener vi at påtalemyndighet har misforstått tillatelsen som ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold – og forståelsen av tillatelsen er helt avgjørende i forhold til utfallet av denne saken, sier Berger og viser til formuleringen «inntil 12 måneders mellomlagring» i tillatelsen.

– Avfallet i haugen som brant, hadde ligget der i ett par dager og opp til maks seks måneder. Det er godt under 12 måneder. Og med det kunne vi satt strek for hele saken?

VITNEBOKSEN: Det er en lang liste med vitner og sakkyndige som skal høres i saken. Først ut er de tre tiltalte som skal forklare seg. Det er satt av mange timer til forklaringene.

Hva som ligger i begrepet «fortløpende behandling» vil bli stridens kjerne, er både aktor og forsvarsadvokatene enig om. Men de er helt grunnleggende uenig i definisjonen.

Påtalemyndigheten mener Revac-ledelsen uansett burde forstått risikoen for brann ved å lagre en så stor haug med EE-avfall som de etter hvert gjorde på Linnestad.

– Strafferettslig er det nok å unnlate å treffe tiltak for å forebygge stor miljøskade, sier politiadvokat Maria Bache Dahl. – Men her er også de faktiske inntrufne skader relevant for straffeutmålingen.

Lovparagrafene som er anvendt i tiltalen har en strafferamme på to år.

STORBRANN: I 36 timer brant det på Revacs anlegg på Linnestad. Miljøødeleggelsene ble store. Foto: Stian Ormestad.

Etter aktors innledningsforedrag og forsvarernes merknader skal daglig leder i Revac AS forklare seg, deretter skal resten av ledelsen forklare seg. Flere Revac-ansatte skal vitne. De tiltalte har ytret ønske om å ikke bli avbildet.

Til ReAvisa forteller førstemann som skal forklare seg, daglig leder i Revac AS, at det er godt å komme i gang med rettssaken og få den skikkelig belyst – fra alle sider. Han mener Revac har fått hard medfart i media.

Videre skal flere berørte Revac-naboer i vitneboksen – inkludert bønder som fikk sine jorder og avlinger forurenset. Torsdag er det befaring på Linnestad, og på tampen av første uke av rettssaken skal brannsjefen i Vestfold interkommunale brannvesen og flere brannmenn forklare seg.

Også kommuneoverlege og daværende virksomhetsleder for teknisk etat i Re kommune skal i vitneboksen.

Fra Fylkesmannen i Vestfold skal både miljøvernsjef, fagsjef og plansjef høres. En rekke sakkyndige står på vitnelista, blant annet fagfolk fra Folkehelseinstituttet, NIVA, branningeniører og seniorforskere.

Rettssaken er berammet til å vare fram til og med torsdag 16. februar.

ANNONSE:
,